โครงการปรับปรุงร่องนํ้าเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่นํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง #FridaysForFuture

Mekong

แม่นํ้าโขง สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในอุษาคเนย์มาเนิ่นนานนับพันปีจากต้นกําเนิดในทิเบต… นํ้าโขงไหลสู่มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีน ผ่านพม่า ลาว ไทย เขมร จนลงสู่ทะเลทางเวียดนามใต้ ประชาชนกว่า 60,000,000 คนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้าโขง ได้พึ่งพาทั้งทรัพยากรมากมายจากแม่น้ำแห่งชีวิตสายนี้ ซึ่งนอกจากจะไหลผ่านอารยธรรมและความเชื่อมากมายของหลายเชื้อชาติแล้ว… แม่น้ำโขงยังมีสายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่สำรวจพบมากถึง 1,245 ชนิด พบมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้ และแม่น้ำแซร์ในทวีปแอฟริกา… มีพื้นที่ชุ่มน้ำกินเนื้อที่ 795,000 ตารางกิโลเมตร… มีปริมาณน้ำไหลลงทะเลจีนใต้ปีละกว่า 475,000 ลูกบาศก์เมตร

โครงการปรับปรุงร่องนํ้าเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่นํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537–2546

การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS หรือ Greater Mekong Sub-region ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย ลาว เมียนม่า เวียดนามและจีน… ที่จับมือกันมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและพลังงานภายใต้การสนับสนุนของ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536… รัฐบาลจาก 4 ชาติ GMS ได้แก่ จีน ลาว เมียนม่าและไทยก็ริเริ่มแนวคิดการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในลำน้ำโขงตอนบน… ซึ่งคณะสำรวจก่อนหน้านั้นให้ความเห็นไว้ว่า นํ้าโขงในสภาพธรรมชาติสามารถเดินเรือได้ ขนาดใหญที่สุดระวางบรรทุกราว 60 ตัน… แต่หากควบคุมเกาะแก่งบางสวน โดยการระเบิดเกาะแก่งและปรับปรุงสันดอนที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือขนาดใหญ่ออก แล้ว

ปรับปรุงแม่นํ้าใหมีลักษณะคล้ายคลอง หรือ Canalization… จะสามารถเดินเรือขนาดระวางบรรทุก 100–500 ตันได้กว่า 347 วันต่อปี… มหากาพย์ความขัดแย้งยืดเยื้อเรื่องระเบิดแก่งกลางลำน้ำโขงจึงเริ่มต้นขึ้น

เอกสารชื่อ “ทำไมจึงไม่ควรระเบิดแก่งแม่น้ำโขง?” โดย เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง–ล้านนา หรือกลุ่มรักษ์เชียงของ ในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย… ได้บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเคลื่อนไหวต่อต้านการริเริ่มพัฒนาเส้นทางเดินเรือด้วยการระเบิดแก่ง และเทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินเรือในลำน้ำโขงมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงร่องนํ้าเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแมนํ้าล้านช้าง–แมนํ้าโขง ระยะที่ระยะที่ 2 พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

แม้โครงการระเบิดแก่งแม่นํ้าโขงจะเงียบหายไปหลายปี แต่ในทางความร่วมมือระหวางรัฐทั้ง 4 ประเทศ ยังมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง… โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการประสานงานดำเนินการความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง หรือ JCCN ครั้งที่ 11 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555… ทางประเทศจีนได้เสนอโครงการจัดทำแผนการพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง ระยะกลางและระยะยาว เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง เพื่อให้เรือบรรทุกขนาด 500 ตัน หรือ DWT ผ่านได้อย้างสะดวกและปลอดภัย และการประชุมคณะกรรมการ JCCN ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง ค.ศ. 2015–2025 หรือ Development Plan of International Navigation on the Lancang-Mekong River: 2015–2025 และในการประชุม JCCN วาระพิเศษ เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.

2558… ที่ประชุมได้ข้อยุติต่อร่างแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ และเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง

คณะทํางานสําหรับการดําเนินงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง หรือ Joint Working Group for Preliminary Work of Navigation Channel Improvement Project on the Lancang-Mekong River ขึ้น

ตัดมาที่ความเคลื่อนไหวภาคประชาชน…  หลังมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชน องค์กรสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกว่า 60 องค์กร… ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีข้อกังวลว่า… มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะนําไปสูการระเบิดแก่งในระยะที่ 2 ซึ่งจะทําลายแกงคอนผีหลวงและแกงอื่่นๆ ในแมนํ้าโขงจนส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของปลา สัตวนํ้าและนกอพยพ พืชพรรณที่อยู่บนเกาะแก่งหิน การทำลายตลิ่งแม่นํ้าโขง อาจสร้างปัญหาเรื่องเขตแดนไทย–ลาว… รวมทั้งโครงการดังกลาวละเมิดรัฐธรรมนูญของไทยเนื่องจากยังไม่มีการพิจารณาผ่านสภาผู้แทนราษฎรและการละเมิดข้อตกลงของแม่นํ้าโขงปี พ.ศ. 2538 เพราะแม่นํ้าโขงเป็นแมนํ้านานาชาติ

ผมแนบเอกสารยาว 41 หน้าเกี่ยวกับการเปิดทางเดินเรือขนาด 500 ตันตามลำน้ำโขง ให้ท่านที่สนใจรายละเอียดเอาไว้ใต้อ้างอิงครับ… 

ถึงปัจจุบัน… ต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผมเรียบเรียงต้นฉบับชุดนี้ ความชัดเจนเรื่องเส้นทางเดินเรือในลำน้ำโขงคงเกิดขึ้นแน่นอนแล้ว ข้อมูลล่าสุดในมือผม… การต่อรองระหว่างคณะทำงานโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง หรือ Joint Working Group for Preliminary Work of Navigation Channel Improvement Project on the Lancang-Mekong River มาถึงการต่อรองลดขนาดระวางเรือให้ต่ำกว่า 500 ตันเพื่อรักษาธรรมชาติในจุดสำรวจบางแห่ง เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงโดยเจตนามนุษย์ต่อธรรมชาติดั้งเดิม… เกิดขึ้นแน่นอนแล้วในลำน้ำโขง!!!

#FridaysForFuture ครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Scrum

Agile… Scrum/Sprint Methodology

การมอบหมายงานและแจกแจงแบ่งหน้าที่จึงต้องชัดเจนและละเอียด โดนการแบ่งงานทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ แล้วเอางานแต่ละส่วนมาสร้าง To do list หรือรายการที่ต้องทำ… แล้วจึงเอา To do list มาแจกจ่ายให้ทีมช่วยกันทำให้งานส่วนนี้เสร็จไปตามแผน… โดยรอบของการทำ To do list ของส่วนนี้เสร็จให้เรียกว่า Sprint นี้เสร็จ

ภาพรวม Fridays For Future 27 Sep 2019

แคมเปญ Global #WeekForFuture September 20-27, 2019 ที่รวมศูนย์จาก fridaysforfuture.org เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแสดงพลังเพื่อผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำโดยภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก

LX Design

การร่างพิมพ์เขียวเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้วย LX Canvas

ความยากของ LX Design รวมทั้งการทำข้อมูลดูบน LX Canvas นั้น คือการโกัสแบบ Goal Oriented หรือใช้ Learning Outcome เป็นสำคัญ… นั่นหมายความว่า ทุกการออกแบบการเรียนรู้ด้วย LX Design จะต้องยึด People หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่แปลว่าจะต้องเข้าใจผู้เรียนอย่างลึกซึ้งก่อน… LX Design จึงหาทางออกด้วยการ ยกเอา Design Thinking Framework มาใช้ในขั้นตอนการหา Insight ทำ Prototype และ Test จนโมเดลชัดเจนอย่างแท้จริง

Agile

Agile ปฐมบท

วันที่ Agile Manifesto ถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ออกไป… Agile Manifesto ถูกเผยแพร่พร้อมกับ 4 คุณค่าและ 12 หลักการ หรือ Four Foundational Values and 12 Supporting Principles หรือ The Four Values and The Twelve Principles of Agile Manifesto ด้วย