Digital Education Excellence Platform… โดยกระทรวงศึกษาธิการ

DEEP Platform

สืบเนื่องจาก… รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผลอย่างน้อย จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย… ด้านการเมือง… ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน… ด้านกฎหมาย… ด้านกระบวนการยุติธรรม… ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ 

ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65… กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศข้างต้น และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 และข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีสมรรถนะตามตำแหน่งของแต่ละบุคคล ตามที่แต่ละหน่วยงานคาดหวัง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Digital Learning Platform เพื่อเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขยายไปถึงประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ ที่จะได้มีโอกาส สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา คุณภาพของการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 3 กลุ่ม อันได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูเป็นผู้สอน ประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประเมินสมรรถนะผ่านการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรม การสอบผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอนออนไลน์ของครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ สามารถนำสื่อเข้ามาไว้ในระบบ ให้ผู้เรียนที่สนใจจะเรียนออนไลน์เข้ามาเลือกเรียนตามที่ตนเองต้องการได้

ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูล Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP เท่าที่จะหามา Update ได้ หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2020… กระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจาก คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งท่านเป็นคนเปิดตัวแพลตฟอร์มเอาไว้ มาเป็นคุณตรีนุช เทียนทอง ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปหมาดๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา… ยังไงก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ปล่อยให้เป็นแพลตฟอร์มร้างของกระทรวงศึกษาธิการอีกอัน… ครับผม!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Self Awareness

Self Awareness… ด่านแรกของการเปลี่ยนตัวตนให้ดีขึ้น

การมี Self Awareness จะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น… เข้าสังคมได้ดีขึ้น… แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมขึ้น และมองโลกในแง่ดีได้มากขึ้น

Green Economy

Sustainable Business Trends… เมื่อกระแสสิ่งแวดล้อมไล่ล่าธุรกิจ

ผมติดตามเพจ “คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินปูนมวกเหล็ก” มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 เพราะความเคลื่อนไหวของชุมชน บวกกับตัวเลขสถิติค่า PM 2.5 เกิน 200 แทบทุกวันในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี… 

i-Grow Model และบทสนทนากับชายใกล้เกษียณ

เพื่อนรุ่นพี่ผมท่านหนึ่ง วัยใกล้เกษียณในอีกสองสามปีข้างหน้า ส่งรูปงานเกษียณของที่ทำงานมาแชร์ผมในไลน์ส่วนตัว แล้วก็บอกว่า… งานพี่เอ็งมาน๊ะเว้ย กันยาหกห้า

Debt Load

ร่างกฎหมายอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ยใหม่… #RederSMEs

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ “กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้” โดยมีวัตถุหลักสำคัญเพื่อช่วยลดภาระหนี้ สร้างความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน และลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบการเงิน โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญในระบบการเงินของไทยใน 3 เรื่อง