DEEP Platform

Digital Education Excellence Platform… โดยกระทรวงศึกษาธิการ

สืบเนื่องจาก… รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผลอย่างน้อย จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย… ด้านการเมือง… ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน… ด้านกฎหมาย… ด้านกระบวนการยุติธรรม… ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ 

ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65… กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศข้างต้น และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 และข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีสมรรถนะตามตำแหน่งของแต่ละบุคคล ตามที่แต่ละหน่วยงานคาดหวัง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Digital Learning Platform เพื่อเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขยายไปถึงประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ ที่จะได้มีโอกาส สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา คุณภาพของการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 3 กลุ่ม อันได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูเป็นผู้สอน ประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประเมินสมรรถนะผ่านการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรม การสอบผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอนออนไลน์ของครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ สามารถนำสื่อเข้ามาไว้ในระบบ ให้ผู้เรียนที่สนใจจะเรียนออนไลน์เข้ามาเลือกเรียนตามที่ตนเองต้องการได้

ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูล Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP เท่าที่จะหามา Update ได้ หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2020… กระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจาก คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งท่านเป็นคนเปิดตัวแพลตฟอร์มเอาไว้ มาเป็นคุณตรีนุช เทียนทอง ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปหมาดๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา… ยังไงก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ปล่อยให้เป็นแพลตฟอร์มร้างของกระทรวงศึกษาธิการอีกอัน… ครับผม!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *