Digital Education Excellence Platform… โดยกระทรวงศึกษาธิการ

DEEP Platform

สืบเนื่องจาก… รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผลอย่างน้อย จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย… ด้านการเมือง… ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน… ด้านกฎหมาย… ด้านกระบวนการยุติธรรม… ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ 

ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65… กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศข้างต้น และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 และข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีสมรรถนะตามตำแหน่งของแต่ละบุคคล ตามที่แต่ละหน่วยงานคาดหวัง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Digital Learning Platform เพื่อเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขยายไปถึงประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ ที่จะได้มีโอกาส สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา คุณภาพของการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 3 กลุ่ม อันได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูเป็นผู้สอน ประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประเมินสมรรถนะผ่านการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรม การสอบผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอนออนไลน์ของครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ สามารถนำสื่อเข้ามาไว้ในระบบ ให้ผู้เรียนที่สนใจจะเรียนออนไลน์เข้ามาเลือกเรียนตามที่ตนเองต้องการได้

ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูล Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP เท่าที่จะหามา Update ได้ หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2020… กระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจาก คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งท่านเป็นคนเปิดตัวแพลตฟอร์มเอาไว้ มาเป็นคุณตรีนุช เทียนทอง ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปหมาดๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา… ยังไงก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ปล่อยให้เป็นแพลตฟอร์มร้างของกระทรวงศึกษาธิการอีกอัน… ครับผม!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Pyramid Design

SCQA For Active Learning… แนวคิดการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะถูกเรียกว่า Active Learning ในขณะที่ ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ก็ถูกเรียกว่า Passive Learning ที่สำคัญกับรูปร่างและความสมบูรณ์ของปิรามิดโดยรวม โดยให้ Active Learning เป็นฐานชั้นล่างทั้งหมด และ Passive Learning ช่วยเติมเต็ม

Digital Lending

4 ช่องทางการระดมทุนของ SMEs ยุคดิจิตอล

โอกาสเรื่องทุนที่มาพร้อมกับโคร่งข่ายและวิธีการทำธุรกิจ ที่ Disrupted ระบบสินเชื่อเดิมทั้งในระบบและนอกระบบก็เกิดขึ้น… และเกิดแล้วในเมืองไทยที่รอเพียงการเติบโตเท่านั้น… วันนี้ Reder จึงทำข้อมูลช่องทาง “ทุนดิจิตอล” สำหรับธุรกิจมาฝากทุกท่านครับ

The Generals Daughter 1999

The General’s Daughter #หนังดีที่เคยดู

การสืบคดีของ Paul Brenner พาเขาและคู่หูชื่อ Sarah Sunhill ไปพบเงื่อนงำเรื่องเลวร้ายที่เกิดกับ Elisabeth Campbell ในขณะเรียนอยู่โรงเรียนนายร้อย West Point ซึ่งเป็นเรื่องปกปิดในเขตทหารที่น่าละอาย และ สร้างความขุ่นเคืองบาดหมางระหว่าง Elisabeth Campbell กับบิดาซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้เลือกจะปกปิดเรื่องน่าละอายที่เกิดกับนักเรียนนายร้อยสตรี ซึ่งเป็นบุตรสาวของตนเองด้วย… เพื่อธำรงค์เกียรติของสถาบันและพวกพ้อง รับและแลกกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ตนเองด้วยอีกต่างหาก

Personal Branding

Personal Branding… กลยุทธ์ความสำเร็จของทุกคน

หัวใจของการที่ใครอยากจะทำ Personal Branding หรือ แบรนด์บุคคล จึงขึ้นอยู่กับสองสิ่งสำคัญนั่นคือ… อยากเป็นคนมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงแบบไหนอย่างไร? กับ เพื่อให้ได้อะไรแบบไหนจากใครบ้าง? ที่เหลือจึงค่อยมากำหนดกลยุทธ์กันว่า จะใช้เครื่องมืออะไรและอย่างไรบ้างในการ “สร้างการรับรู้ หรือ Awareness Building” ถึงกลุ่มเป้าหมาย