Digital Education Excellence Platform… โดยกระทรวงศึกษาธิการ

DEEP Platform

สืบเนื่องจาก… รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เกิดผลอย่างน้อย จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย… ด้านการเมือง… ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน… ด้านกฎหมาย… ด้านกระบวนการยุติธรรม… ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ 

ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65… กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สอดคล้องและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานรัฐใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศข้างต้น และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 8 และข้อย่อย 8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีสมรรถนะตามตำแหน่งของแต่ละบุคคล ตามที่แต่ละหน่วยงานคาดหวัง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Digital Learning Platform เพื่อเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขยายไปถึงประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ ที่จะได้มีโอกาส สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา คุณภาพของการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 3 กลุ่ม อันได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูเป็นผู้สอน ประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประเมินสมรรถนะผ่านการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรม การสอบผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอนออนไลน์ของครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ สามารถนำสื่อเข้ามาไว้ในระบบ ให้ผู้เรียนที่สนใจจะเรียนออนไลน์เข้ามาเลือกเรียนตามที่ตนเองต้องการได้

ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูล Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP เท่าที่จะหามา Update ได้ หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2020… กระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจาก คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งท่านเป็นคนเปิดตัวแพลตฟอร์มเอาไว้ มาเป็นคุณตรีนุช เทียนทอง ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปหมาดๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา… ยังไงก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ปล่อยให้เป็นแพลตฟอร์มร้างของกระทรวงศึกษาธิการอีกอัน… ครับผม!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Astronaut Plan

Independent Effort Activity Design… ออกแบบกิจกรรมที่ต้องพากเพียรเรียนรู้และฝึกฝน

Steve Oakes และ Martin Griffin ผู้เขียนหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ได้ทำการสำรวจนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่เข้าใจเป้าหมายของตนเองและรู้จักวางแผนการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเอง รวมทั้งสามารถระบุอุปสรรคปัญหาและวิธีแก้ไขข้ามผ่าน ที่เรียนรู้และตระเตรียมเอาไว้ในแผนอย่างดี

Save our Planet

Year 2020… โลกยังร้อนไม่เปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์มากมาย ชี้ให้เห็นตรงกันว่า… ต้นตอใหญ่ที่สุดของอุณหภูมิโลกแปรปรวน จนเป็นวงจรแบบปีต่อปีมักจะมาจากปรากฏการณ์ El Nino-Southern Oscillation หรือ ENSO ซึ่งเป็นวัฏจักรการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ

Consumer Protection

คำและข้อความต้องห้ามในการโฆษณาอาหาร #RederSMEs

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564… เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

Gyroscopic Public Transportation

Gyroscopic Public Transportation และ Dahir Semenov

Dahir Semenov เป็นที่รู้จักกันในแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคตอย่าง Giant Quad-Copter และเทคโนโลยี DAHIR INSAAT Prefabricated Construction ที่ใช้คอนกรีตมวลเบาลิขสิทธิ์เฉพาะ มาพัฒนาชิ้นส่วนงานก่อสร้างทั้งถนน สะพาน อาคารและบ้านทั้งหลัง… แถมยังมีบ้าน Prefab ขายบน Amazon.com อีกด้วย