Digital First Strategy… กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น #SaturdayStrategy

Digital First Strategy หรือ Digital by Default หรือ กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น อันหมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ความสำเร็จขององค์กรด้วยเฟรมเวิร์คที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล โดยมีความเปลี่ยนแปลง “หลังการปฏิวัติดิจิทัล หรือ Post-Digital Revolution” นับตั้งแต่เทคโนโลยี 3G ถูกใช้งานเป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ซึ่งได้ผลักผู้บริโภค และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบนิเวศการค้าการลงทุนทุกรูปแบบ ให้กลายเป็น Digital Consumer ที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้ชีวิตประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก

ประเด็นก็คือ… พฤติกรรมการบริโภคที่เป็น Digital Consumer เกือบทั้งหมดจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการ รวมทั้งประเด็นที่กำลังต้องการข้อมูลเพื่อเป้าหมายบางอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดมีทั้งที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่อยู่ในรูป Digital Contents… ความสำคัญเร่งด่วนของการปรับองค์กรภายใต้แนวคิด Digital Transformation จึงถูกกำหนดกลยุทธ์ผ่าน Digital First Strategy ในทุกๆ เส้นทาง หรือ Flow ของกิจกรรมทางธุรกิจและการจัดการทั้งหมด… โดยมี “ประสบการณ์ผู้บริโภค หรือ Consumer Experience” ที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วย Digital First Strategy จากที่ไหนสักแห่งในระบบนิเวศการบริโภค… ซึ่ง Digital Consumer จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเป็นส่วนใหญ่

Ryan McManus Co-Founder และ CEO ของ Techtonic ในฐานะที่ปรึกษาการทำ Digital Transformation ให้ข้อมูลว่า… งานสำรวจของ McKinsey ปี 2018 พบผู้นำธุรกิจเพียง 16% เท่านั้นที่เชื่อมั่น และ มุ่งมั่นในแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วย Digital First Strategy อย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญในการทำ Digital Transformation ซึ่งส่วนใหญ่สับสนกับความต่างระหว่าง “เทคโนโลยี กับ ดิจิทัล” 

เทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology เป็นเรื่อง Hardware/Software ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีฝ่าย IT ดูแลและดำเนินการอยู่… ส่วนประเด็น Digital Strategy และ Digital First Strategy เป็นเรื่องกลยุทธ์การนำ IT และ Digital Content มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ได้ “รูปแบบการทำงาน” ที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้คนในองค์กร และ ลูกค้าผู้บริโภค… มีประสบการณ์ร่วมกันด้วย Journey แบบ Digital Consumers Experience

ในทางปฏิบัติ… การทำ Digital Transformation ด้วยแนวคิด Digital First Strategy หรือ Digital by Default จะเป็นการพัฒนาด้วยการทดแทน หรือ Replace “ห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain” ขององค์กรทั้งหมด… ซึ่งหลายคำแนะนำให้เริ่มต้นทดแทนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอยู่เดิมให้เป็น Digital by Default บน Customer Journey ตลอดเส้นทาง… ซึ่งส่วนนี้จะเป็นโมเดล Digital Marketing ล้วนๆ ก็ว่าได้

ส่วนกรณีความล้มเหลวของการทำ Digital Transformation ทั้งหมด… Ryan McManus ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่อง “หลงทาง” ไปลงทุนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology โดยไม่มีการออกแบบกลยุทธ์ให้เป็น Digital First Strategy ก่อนการใส่โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์แบบที่เรียกว่า “ซื้อของหลักล้านมาใช้งานหลักร้อย” นั่นเอง

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts