Digital Montessori Materials… ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาการแบบดิจิทัลตามหลักมอนเตสซอรี่ #ReDucation

ระหว่างการระบาดใหญ่ และ รอวัคซีนในวิกฤตโควิดช่วงปี 2020-2022 นั้น… ทารก และ เด็กเล็กทั่วโลกจะถูกจัดให้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด ไม่ต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ต้องดูแลภาวะสุขภาพเป็นพิเศษอยู่เดิม… ครอบครัวและบิดามารดาที่มีทารก และ เด็กเล็กวัยก่อนเรียน อายุ 0–6 ปี จึงต้องรับภาระรับผิดชอบบุตรหลานของตนเต็มเวลา ถึงแม้หลายครอบครัวจะทำงานนอกบ้านตอนกลางวัน และ เคยนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงตามเนอสเซอรี่ และ โรงเรียนอนุบาลอยู่เดิม… การดูแลลูกเล็กเต็มเวลาสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่นอกจากจะทำให้ตารางชีวิตของผู้ปกครองยุ่งเหยิงไปจากปกติแล้ว บุตรหลานเหล่านั้นยังขาดโอกาสที่จะได้รับโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นอย่างมาก

วิกฤตโควิดที่สร้างความยากลำบากให้รูปแบบการดูแลทารก และ เด็กวัยก่อนเรียนนั่นเองที่กระตุ้นให้นักการศึกษาปฐมวัยต้องหันมาให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ปกครองอย่างจริงจัง ซึ่งทางออกของปัญหาการดูแลทารก และ เด็กวัยก่อนเรียนแบบ “ขนเด็กมารวมกัน” เพื่อดูแลแบบกลุ่มบนสมดุลทางเศรษฐกิจ และ สังคมตามรูปแบบการดูแลภายใต้ความปกติดั้งเดิม หรือ Old Normal จึงถูกทดแทนด้วย “ทางเลือก” ความปกติใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งเสริมผู้ปกครองให้มีศักยภาพ และ ทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแก่บุตรหลานให้ได้เทียบเท่า หรือ ใกล้เคียงกับทักษะของครูปฐมวัย… ถึงแม้การดำเนินการตามหลักคิดนี้จะมีปัญหาในการขับเคลื่อนมากมาย โดยเฉพาะปัญหาสถานะความพร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเอง ซึ่งมีจำนวนน้อยมากที่พร้อมจะเป็นแกนหลักในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับบุตรหลานตัวเองอย่างมีแบบแผน

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดในความพยายามในการหาทางให้ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะเป็นแกนหลักในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับบุตรหลานของตนนี่เอง ซึ่งมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการมากมายได้พูดถึงผู้ปกครองจากเนอสเซอรี่ และ โรงเรียนอนุบาลที่ใช้หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามแนวคิด “มอนเตสซอรี่ หรือ Montessori” สามารถปรับตัวให้พร้อมได้ใกล้เคียง หรือ เทียบเท่าผู้ปกครองกลุ่ม Home Schooling และ ครูปฐมวัยทีเดียว 

สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการแบบมอนเตสซอรี่ ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr.Maria Montessori ผู้ซึ่งได้ทำการศึกษาการพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และ ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และ แนวทางส่งเสริมพัฒนาการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสติปัญญาอย่างเป็นธรรมชาติของเด็กแต่ละคน… ซึ่งธรรมชาติของเด็กแต่ละคนนี่เองที่ทำให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างเนอสเซอรี่ หรือ โรงเรียนอนุบาล กับ ครอบครัวมาแต่ต้น

หลักสูตรการศึกษา และ แนวทางส่งเสริมพัฒนาการแบบมอนเตสซอรี่จึงมีพัฒนาการก้าวกระโดดในช่วงวิกฤตโควิดไปเป็นมอนเตสซอรี่ดิจิทัล หรือ Digital Montessori ด้วยการนำสื่อส่งเสริมพัฒนาการ และ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรี่… ถูกเตรียมขึ้นใหม่เพื่อแบ่งปันแจกจ่ายให้ครอบครัวเด็ก และ นักการศึกษาปฐมวัยสามารถเข้าถึง และ นำใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย

ตัวอย่างเวบไซต์ MontessoriDigital.org ภายใต้การดูแลของ AMI หรือ Association Montessori Internationale ซึ่งแต่เดิมก็สนับสนุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาในแนวทาง Montessori แบบ Online-to-Offline อยู่ก่อน… ก็เริ่มแตกเวบไซต์ในเครือเพิ่มขึ้นอีกหลาย URL เพื่อต่อยอดความสำเร็จของ Montessori Method ภายใต้บริบทดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก… รวมทั้งประเทศไทย

ท่านที่สนใจ Google ด้วยคำค้น Digital Montessori ดูเองเลยครับ… มันเยอะมากเกินกว่าจะรวบรวมเอามาเล่าได้หมด…

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts