Education 4.0 and Student Skills… ทักษะผู้เรียนจากระบบการศึกษายุคที่ 4 #ReDucation

วันนี้ลอกการบ้าน World Economic Forum ที่ปล่อยบทความต้อนรับปีใหม่ 2023 เรื่อง Education 4.0: Here Are 3 Skills That Students Will Need For The Jobs Of The Future ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวาระสำคัญของ World Economic Forum หลังจากผลักดัน และ พูดถึงสิ่งแวดล้อม กับ ความยั่งยืนต่อเนื่องมานานหลายปี… แต่ปีนี้ขึ้นต้นด้วยธีมการศึกษาแบบเบาๆ สั้นๆ แต่มากความหมาย

Education 4.0 ในวิสัยทัศน์ของ World Economic Forum ผ่านบทความที่อ้างถึงเป็นมุมมองผ่านผลลัพธ์ของระบบการศึกษา หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอันพึงประสงค์ที่ระบบการศึกษาต้องตอบความต้องการของสังคมโลกอันว่าด้วยทักษะยุค 4.0 อันสอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่ระบบการศึกษาต้องผลิตนักเรียน และ บัณฑิตให้มีทักษะอันเป็นที่ต้องการสำหรับยุคสมัย

Education 4.0 ในวิสัยทัศน์ของ World Economic Forum จึงตรงไปที่ “ทักษะ หรือ Skills และ ประสบการณ์ หรือ Experience” ของผู้เรียนโดยตรง… ซึ่งผู้สอนและครูอาจารย์จะถูกยกระดับไปเป็นฟาร์ฯ หรือ Facilitators และ Enablers หรือ ผู้เปิดประสบการณ์แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงศักยภาพของตนให้ได้สูงที่สุด… โดยผู้เรียนควรต้องมีทักษะพื้นฐาน 3 ประการติดตัวเพื่อปลดล็อคขีดจำกัดของตนในทุกโอกาสที่ต้องการ ได้แก่

  1. Problem Solving Skill หรือ ทักษะการแก้ปัญหา… ซึ่งระบบการศึกษาต้องสร้าง “นักแก้ปัญหา” ผู้มีทักษะมากพอที่จะยอมรับ และ กล้าจัดการกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาอย่างท้าทาย รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น โดยอ้างถึงแนวทางการสอนของ Kate Mills จาก Brookings Institution Series On Teaching Future Skills ที่เธอพูดถึงบทบาทของผู้สอนที่ไม่ได้อยู่กับนักเรียนในฐานะคนแก้ปัญหาให้นักเรียน… ซึ่งขัดแย้งกับครูอาจารย์ส่วนใหญ่ในบ้านเราที่รับเอาปัญหาของนักเรียนมาเป็นปัญหาของครูเพื่อทำคะแนนให้สถาบันโดดเด่นเป็นเกียรติเป็นศรี และ อยู่ในอันดับดีๆ ไว้เชิดหน้าชูตา… ทั้งๆ ที่ลับหลังต้องทำการบ้านแทนนักเรียนเป็นสิบๆ ตลอดปีจนทรุดโทรมก็มี
  2. Collaboration Skill หรือ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น… โดยระบบการศึกษาต้องสร้างคนที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความยินดี ทั้งในฐานะผู้นำ และ สมาชิกทีมที่สามารถรับบทบาท และ หน้าที่ๆ ถูกมอบหมายให้ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายที่ “ใหญ่กว่าความสำเร็จส่วนตัว” 
  3. Adaptability หรือ ความสามารถในการปรับตัว… เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอน ความแปลกใหม่ และ การเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดเป็นกรณีศึกษาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา… ซึ่ง “ความสามารถในการปรับตัว” จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทางความคิด พฤติกรรม และ อารมณ์ให้สอดคล้องกัน โดยมีกรณีศึกษาจากงานวิจัยในหัวข้อ Adaptability: How Students’ Responses to Uncertainty and Novelty Predict Their Academic and Non-Academic Outcomes โดย Professor Andrew J. Martin และ คณะ จาก University of New South Wales ซึ่งตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี 2013 เป็นเอกสารอ้างอิงหลักที่แนะนำไว้

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *