โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด

ความกังวลเกี่ยวกับมลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ส่งเสริม EEC หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่ย่อมมองว่าเนื้อในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คงมีปัญหายิ่งกว่าพื้นที่ไหนๆ ที่ไม่มีโรงงานและการขนส่งแออัดพลุกพล่านระดับนี้… จนทำให้การขยายแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจไปพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ สร้างความขัดแย้งไปทั่ว ซึ่งแม้แต่ในพื้นที่ EEC เองก็ยังมีความขัดแย้งด่าทอต่อว่ากันบนฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น

ประเด็นก็คือ… เรามีข้อมูลทางเทคนิคที่ไม่ได้รับการยอมรับมากมาย ทั้งข้อมูลที่เชื่อถือมั่นใจได้ และข้อมูลหรือรายงานที่ความจริงกับข้อความในรายงานผิดหมดทุกบรรทัด จนบดบังข้อมูลอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือไปหมด… สุดท้ายจึงเหลือแต่ความหวาดระแวง ปนเสียงเล่าลือไปถึงคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย วิตกกังวลและหวาดกลัวไปหมด

ผมได้เอกสารเผยแพร่ชื่อ รายงานการศึกษาสถานภาพการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพในการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามศักยภาพการรองรับด้านคุณภาพอากาศของพื้นที่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดอย่างยั่งยืน ขนาด 104 หน้า ซึ่งเผยแพร่โดย โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ทำอ้างอิงไว้

ในรายงานดังกล่าวอ้างถึง… คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่จะตั้งใหม่หรือขยายกำลังการผลิตในบริเวณพื้นที่ตำบลมาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง และตำบลบ้านฉาง เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านพลังงาน ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวยอมให้มีการขยายกำลัง การผลิตหรือมีโครงการตั้งใหม่ได้ โดยกำหนดให้มีอัตราการระบายมลพิษ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน หรือ NOx และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ SO2 ไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมาณมลพิษที่ได้มีการปรับลดลงตามหลักเกณฑ์การปรับลดอัตราการระบายมลพิษ 80:20 

ซึ่งผลจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า… ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 อัตราการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านพลังงานของทั้งพื้นที่มาบตาพุดลดลงจาก ปี พ.ศ. 2550… ปีที่มีการเริ่มนำหลักเกณฑ์การปรับลดอัตราการระบายมลพิษ 80:20 มาใช้ในพื้นที่ โดยที่อัตราการระบาย NOx ลดลงประมาณร้อยละ 18 หรือ ลดลงประมาณ 447 กรัมต่อวินาที จากปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2561 ที่มีอัตราการระบายประมาณ 2,480 และ 2,033 กรัมต่อวินาที ตามลำดับ และอัตราการระบาย SO2 ลดลงประมาณ ร้อยละ 27 หรือ ลดลงประมาณ 660 กรัมต่อวินาที จากปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2561 ที่มีอัตราการระบายประมาณ 2,398 และ 1,737 กรัมต่อวินาที ตามลำดับ

รายงานถูกจัดทำโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งประกอบการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีห้องปฏิบัติการ และ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักชีววิทยารวมทั้งนักเคมีให้บริการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมานานเจ้าหนึ่ง

ผมแนบรายงานฉบับเต็มและฉบับย่อที่เป็น Executive Summary เอาไว้ให้ด้วย… ผมคิดว่าเราควรจะคุยกันด้วยข้อมูล และควรจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีแนวทางและวิธีการมากมายที่สามารถดำเนินการให้โปร่งใส ยอมรับได้กับทุกฝ่าย ก่อนจะเกิดเหตุไม่ยอมกันจนสิ้นเปลืองทุกอย่างไปกับความขัดแย้งโดยไม่ได้อะไร

#FridaysForFuture ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

chinese eCommerce

SCB Overseas Flagship Store… SMEs ไทยไปจีน #SaturdaySMEs

SCB Overseas Flagship Store จะเป็นตัวกลางจำหน่ายแบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพ พร้อมกับให้บริการแบบมืออาชีพที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในรูปแบบ B2C หรือ Business to Customer ในตลาดจีนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากและซับซ้อน ให้กับธุรกิจ อาทิ การวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจ การคัดเลือกและพัฒนาสินค้า การจัดจำหน่าย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ เพื่อขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคชาวจีนทั่วประเทศ ตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงิน นับเป็นเส้นทางลัดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าไทยและเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Snack Machine

Vending Machine… วิบากกรรมใหม่ของค้าปลีกและโชห่วย

ร้านค้าปลีกย่อยอย่าง 7-11 คงถึงคราวเจอคู่แข่งที่ผมเชื่อว่า หลายสาขามีโอกาสพ่าย Vending Machine ที่ต้นทุนต่ำกว่าหลายมิติทีเดียว… แค่ค่าพนักงานกับค่าแอร์ก็แพ้เห็นๆ อยู่แล้ว… ท่านที่กำลังสนใจแฟรนไซส์ 7-11 ต้องรอบครอบให้มากแล้วครับชั่วโมงนี้… ส่วนโชห่วยขายของชำ ซื้อแฟรนไซส์ตู้ Vending Machine มาวางเถอะครับ!

coaching and mentoring

Coaching and Mentoring Skills… การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงเสริมทักษะ

Coaching หรือการสอนงานในองค์กรหนึ่งๆ โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ได้มีวาระเดียวเฉพาะเมื่อต้องรับน้องใหม่เท่านั้น เพราะในทุกวันของการทำงานในยุคที่อะไรๆ ก็ไม่ได้นิ่งและเหมือนเดิมอย่างคุ้นเคย… ทำให้การสอนงานเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานไปด้วยเป็นส่วนใหญ่… บ่อยครั้งลูกน้องต้องเรียนรู้อะไรอีกมากจากหัวหน้า ซึ่งหัวหน้าเองก็อาจจะเพิ่งถูกสอนมาจากหัวหน้าอีกชั้นหนึ่งมาเหมือนกัน หรือไม่ก็เพิ่งไปเรียนรู้มาใหม่เพื่อพาทีมหรือองค์กร ขยับออกจากความ “ซ้ำซาก” ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวเพื่อแก้ซ้ำซากเป็นท้าทาย

Mart Service

Line Man… Mart Service อีกหนึ่งบริการเพื่อ Lazy Ecosystem

Mart Service ให้บริการผู้ช่วยซื้อสินค้าประเภทของกินของใช้ภายในบ้าน หรือของชำ หรือ Grocery จากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำ พร้อมส่งตรงถึงบ้าน โดยในช่วงเปิดตัวจนถึงเดือนมีนาคมนี้ จะประเดิมด้วยการส่งฟรีถึงบ้าน ด้วยดีลสุดคุ้มจากสินค้ากลุ่มพันธมิตรอย่าง Betagro, Diageo Moët Hennessy (Thailand) และ Thonglor Pet Hospital