Give Flower

Emotional Connection… เชื่อมโยงตรงถึงใจ #SelfInsight

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทของการเป็นสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งการมีบทบาทในห่วงโซ่สายสัมพันธ์ที่คนๆ หนึ่ง “ให้ และ รับ” ทุกสิ่งระหว่างตนเองกับคนอื่นๆ ซึ่งการให้และรับระหว่างกันนี่เองที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน หรือ ที่คำศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า “การเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึก หรือ Emotional Connection”

ประเด็นก็คือ… อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน หรือ อารมณ์ความรู้สึกที่มีให้และได้รับระหว่างกัน… มีความสำคัญต่อความสุข–ความทุกข์ของบุคคล และ กลุ่มบุคคลแวดล้อม

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Emotional Connection เป็นเครื่องมือผลักดันพฤติกรรมของทุกคนในห่วงโซ่ โดยใช้กลไก “การให้ และ การรับ” จัดการสายสัมพันธ์เพื่อเป้าหมายร่วมกัน…

กรณีหนุ่มจีบสาว ซื้อดอกไม้ ให้ของขวัญ ออกเดท และ แต่งงานก็ถือเป็นกลไกการให้ และ การรับ จนเกิดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึก และ ผูกพันธ์กันถึงขั้นคนสองคนจากต่างพ่อแม่และครอบครัว สามารถตกลงปลงใจจะสร้างครอบครัวร่วมกัน… ซึ่งถ้าวันหนึ่งข้างหน้า กลไกการให้ และ การรับของหนุ่มสาวคู่นี้สะดุดลงจนทำลาย Emotional Connection หรือ ความเชื่อมโยงทางอารมณ์… ความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ของทั้งสองก็มีโอกาสตัดขาดแยกย้ายเลิกร้างกันไปได้

การสำรวจของ Dr.John Gottman จาก Gottman Institute ซึ่งทำงานวิจัยด้านครอบครัวและจิตวิทยาคู่สมรสให้ข้อมูลว่า… ปัญหาทั่วๆ ไปที่คู่สมรสขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ ก็จะยังเป็นปัญหาขัดแย้งเช่นเดิม แม้ทั้งคู่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวมาด้วยกันถึงสามสิบสี่สิบปี แต่ตราบเท่าที่ “อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน” ยังคงมีอยู่ คู่สมรสก็จะยังดำเนินชีวิตคู่ภายใต้ความขัดแย้งนั้นไปได้อีกนาน

ส่วนกรณีการใช้ Emotional Connection เป็นเครื่องมือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ หรือ แบรนด์สินค้า โดยเฉพาะการใช้แรงขับด้านอารมณ์ที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางการตลาด ซึ่งข้อมูลจาก Harvard Business Review หลายวาระได้พูดถึง Customer Emotions ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ Emotional Connection อีกรูปแบบหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อการขาย

บทความเรื่อ The New Science of Customer Emotions โดย Scott Magids… Alan Zorfas และ  Daniel Leemon ได้ชี้ให้เห็นเครื่องมือโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึก หรือ Emotional Motivators ที่หวังผลได้สูง เมื่อนำมาเป็นแบบแผนสร้าง Emotional Connection Strategy หรือ กลยุทธ์การสานสัมพันธ์ด้วยการเชื่อมโยงถึงอารมณ์ความรู้สึก… ได้แก่

  1. Stand out from the crowd หรือ ความรู้สึกโดดเด่นเหนือผู้อื่น
  2. Have confidence In the future หรือ ความรู้สึกเชื่อมั่นต่ออนาคต
  3. Enjoy a sense of well-being หรือ รู้สึกได้ถึงความอยู่ดีมีสุข
  4. Feel a sense of freedom หรือ รู้สึกได้ถึงอิสระเสรี
  5. Feel a sense of thrill หรือ รู้สึกตื่นเต้น
  6. Feel a sense of belonging หรือ รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งกับผู้อื่น
  7. Protect the environment หรือ ความรู้สึกว่าได้ปกป้องสิ่งแวดล้อม
  8. Be the person I want to be หรือ ได้เป็นตัวของตัวเอง
  9. Feel secure หรือ รู้สึกปลอดภัย
  10. Succeed in life หรือ ประสบความสำเร็จในชีวิต

ถึงตรงนี้มีสองอย่างที่อยากจะบอกส่งท้ายก็คือ… Emotional Connection หรือ การเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกอย่างน้อย 10 แนวทางของ Scott Magids และ คณะ… สามารถปรับใช้เพื่อเป็น “ผู้ให้ และ ผู้รับ” ได้ทั้งสองทาง และ สามารถปรับใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ความสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ!

ส่วนท่านที่อยากลองเอาไปใช้ทำลายความสัมพันธ์ดูบ้าง… ผมคิดว่าคงไม่ต้องแนะนำอะไร!!!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts