ESG Data Platform โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #SustainableFuture

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการค้าภายใต้เงื่อนไขความยั่งยืน ซึ่งเด่นชัดและเข้มแข็งในฐานะกระแสหลักของโลกการค้าที่ไม่มีทางจะกลับไปยอมรับสินค้าที่ผลิตด้วยกระบวนการทำลายสิ่งแวดล้อมและบั่นทอนความยั่งยืนของโลก ซึ่งจิตสำนึกของคนส่วนใหญ่ได้อยู่ในกระแสความยั่งยืนอันเป็นกระแสไปเรียบร้อยแล้ว

ในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่างก็ตื่นตัวตอบสนองประเด็นความยั่งยืนกันอย่างมาก โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแกนนำในการจัดการข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนผ่านบริการ ESG Data Platform ที่เปิดตัวอย่งเป็นทางการในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2022… โดย ESG Data Platform ถูกพัฒนาให้เป็นระบบรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ Environmental, Social and Governance หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียน… ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการนำส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ประมวลผล และ เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแบบ end-to-End Solution รองรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1One Report ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ สอดคล้องมาตรฐาน ESG ที่เกี่ยวข้อง… และ ESG Data Platform ได้ดำเนินการเข้าสู่เฟสที่ 2 ซึ่งเป็นระยะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่วางแผนไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023

รายละเอียดคร่าวๆ ของแพลตฟอร์มจากการแถลงข้อมูลวันเปิดตัว ESG Data Platform โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ในฐานะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อธิบายว่า… ระบบ ESG Data Platform มีจุดเด่นที่การออกแบบชุดข้อมูลที่มีการจัดเรียงโครงสร้างอย่างชัดเจน หรือ Structured Data ที่เน้นนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ให้สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และ ข้อมูลทางการเงินอย่างสะดวก โดยเฟสแรกของระบบ ESG Data Platform จะรวบรวมข้อมูล ESG พื้นฐานที่จำเป็น อาทิ

ปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และ เชื่อมต่อกับระบบนำส่งรายงาน 56-1 One Report โดยเปิดให้ บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งข้อมูล ESG ผ่านระบบ SET Link ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2022… จากนั้นในเฟสที่ 2จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น SET Website, เว็บไซต์ Settrade และ ระบบ SETSMART ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 เป็นต้นไป… โดย ESG Data Platform จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และยังคำนึงถึงความพร้อมของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะนำข้อมูล ESG ไปใช้ในการประเมิน เช่น หุ้นยั่งยืน THSI และ CGR เพื่อลดภาระและความซ้ำซ้อนในการนำส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนด้วย

ท่านที่สนใจศึกษาคู่มือการใช้งานที่นี่ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts