ESG Investing

ESG Investing… ลงทุนให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม #SustainablePlanet

The Principles for Responsible Investment หรือ PRI เป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN ซึ่งฉากการต่อสู้เพื่อความสงบสุขกว่าเดิมของโลกใบนี้ภายใต้การขับเคลื่อนในนามนานาชาติ ได้ถือเอาประเด็นความยั่งยืน หรือ Sustainable เข้าสู่การผลักดันอย่างจริงจังในระดับ “จัดการตามแผน” อย่างเป็นรูปธรรมในประเด็น Environmental หรือ สิ่งแวดล้อม กับประเด็น Social หรือ สังคม และในประเด็น Governance หรือ ธรรมาภิบาล ผ่านอักษรย่อ ESG ที่จะได้เห็นกันมากขึ้นนับจากนี้ไป

ESG เป็นกลยุทธ์การลงทุนใหม่ที่สหประชาชาติผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญนี้ ผ่านเงินลงทุนที่เคลื่อนย้ายในตลาดทุนทั่วโลก โดยมีธุรกิจจัดการการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดัน เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ และ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำปัจจัย ESG เข้ามาประกอบการพิจารณาการลงทุน… เพื่ออำนวยสมดุลย์ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และ สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว

The Principles for Responsible Investment หรือ PRI ก่อตั้งในปี 2006 โดยเป็นองค์กรหลักในการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติเรื่องหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน และ นำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น หรือ Active Ownership… ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันที่เข้าร่วมลงนามกว่า 4,500 รายทั่วโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า 121 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้ที่ร่วมลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ ทั้ง 6 ประการ ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1: พึงนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 2: พึงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการ กำหนดนโยบาย และหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 3: พึงสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

หลักปฏิบัติที่ 4: พึงส่งเสริมประเด็นด้าน ESG ให้เกิดการยอมรับและการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 5: พึงให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบมาใช้ปฏิบัติ

หลักปฏิบัติที่ 6: พึงรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบ

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… สถาบันการเงิน และ กองทุนที่เข้าร่วมลงนามกับ The Principles for Responsible Investment ต่างลงนามร่วมกันเพื่อสัญญาว่า… จะซื้อขายหุ้น และ สนับสนุน หรือ ถอนการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย ESG เพิ่มเติมในการพิจารณาซื้อขายหุ้น หรือ ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบต่างๆ

ประเทศไทยเองก็มีกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เข้าร่วมลงนาม Principles for Responsible Investment หรือ PRI Signatory นำร่องไปแล้วเป็นรายแรก… ซึ่งคุณวศิน วณิชย์วรนันต์ ในฐานะ CEO ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ให้ข้อมูลว่า… ในฐานะผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุน โดยเชื่อมั่นว่าหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่เข้าไปลงทุน นอกเหนือจากการคำนึงด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วนั้น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และ ความยั่งยืนในระยะยาวต่อตลาดทุนโดยรวม

กระแสตอบรับ ESG เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับนักลงทุนของหลากหลายอุตสาหกรรม ถือเป็นมิติใหม่ที่คำลอยๆ กว้างๆ อย่าง “การจัดการเพื่อความยั่งยืน” ดูเหมือนจะผลักดันไปเป็นเรื่องเป็นราวกันคราวนี้

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts