Electric Vehicles

EV SMEs กับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ #RederSMEs

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม EV ที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยุคเครื่องยนต์สันดาปมาก่อน โดยเฉพาะชิ้นส่วนช่วงล่างและตัวถัง ที่ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างดี ถึงแม้โลกยายนต์จะเปลี่ยนเข้าสู่ยุค EV แล้วก็ตาม… ซึ่งนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และ ตัวเลข GDP ไทยผ่านชิ้นส่วน EV ยังถือว่าเป็นนโยบายหลักที่เงินกู้และสิทธิพิเศษหลายอย่างยังเอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม EV อย่างน่าสนใจ

ล่าสุด… ความเคลื่อนไหวของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หรือ EVAT ร่วมกับกองทุนเอสเอ็มอีตามเเนวประชารัฐ ก็ได้แถลงเชิญชวนผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้าเเละชิ้นส่วน เเจ้งขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการขยายเเละพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ จะนำมาประเมินจำนวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุน เพื่อนำเสนอกรอบวงเงินในภาพรวมสำหรับปีงบประมาณ 2565 และ เพื่อกำหนดรูปแบบการให้สินเชื่อที่เหมาะสม

กองทุนเอสเอ็มอีตามเเนวประชารัฐ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน และ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น และ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร โดยกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนในการลดอุปสรรค และ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Credit Image: http://www.evat.or.th

คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า… สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จึงให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับกองทุนเอสเอ็มอีตามเเนวประชารัฐในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาในช่วงภาวะวิกฤต และ เพื่อรวบรวมข้อมูลอันจำเป็นต่อการประเมินรูปแบบการให้สินเชื่อที่ตอบโจทย์การขยายธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในอนาคตอันใกล้… 

ผมไม่มั่นใจว่ารอบปิดรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรอบนี้ปิดไปหรือยัง… แต่เชื่อว่าท่านที่ทำ EV และ ชิ้นส่วนอยู่สามารถติดต่อสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ กองทุนเอสเอ็มอีตามเเนวประชารัฐได้ตลอด… ขาดเหลือทักมาคุยกับผมก็ได้ครับถ้าต้องการเพื่อนไปช่วยประสานงาน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts