Export

EXIM Excellent Academy… พี่เลี้ยงธุรกิจไทยไปต่างประเทศ #Reder SMEs

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK มีหน่วยบริการแบบ One Stop Service เพื่อดูแลผู้ส่งออกหรือนักลงทุนไทยที่ประสงค์จะไปการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ…EXAC หรือ EXIM Excellence Academy หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

EXAC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ แนะนำการบริหารความเสี่ยงเพื่อการส่งออก อีกทั้งสนับสนุนทางการเงิน  ให้สินเชื่อและประกันการส่งออก “เพื่อยกระดับความสามารถผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หรือ แม้แต่ผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือขยายตลาดให้กว้างไกลมากขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จึงยินดีให้บริการ SMEs ที่ต้องการต่อยอดไปต่างประเทศในทุกๆ จุดประสงค์ ซึ่งศูนย์ EXAC สามารถรองรับความต้องการของ SMEs ครบทั้ง 3 เฟสธุรกิจคือ

1. บ่มเพาะ

EXAC จะช่วยสนับสนุน “ผู้ส่งออกรายใหม่และผู้ส่งออกที่มีตลาดส่งออกแล้ว” ให้เริ่มต้นการส่งออกได้เร็วกว่าที่จะต้องเริ่มด้วยตนเอง  ให้ความรู้การทำธุรกิจกับต่างประเทศ เรื่อง Logistic ศุลกากรและภาษี รวมทั้ง กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การบริหารเงินในธุรกิจส่งออก แนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดสากล  มีการจัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์คชอปเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในเรื่องการส่งออกอย่างครอบคลุม 

โดย EXAC จะมีการจัด Workshop ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประสบการณ์จากการร่วมกันฝึกพัฒนาทักษะและการปฏิบัติจริง ในเรื่องของวิธีการจัดการ การวางแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์… พร้อมกับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน มาให้คำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการในทุกมิติ

2. ต่อยอด

EXAC มีโปรแกรมเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับผู้ประกอบที่ต้องการเงินทุน โดยให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ผ่านบริการสินเชื่อการส่งออก นำเข้า สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก หรือสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิต 

3. สร้างโอกาส

โดย EXAC มีโปรแกรมประกันความเสี่ยงในการส่งออก ได้แก่ การทำประกันการส่งออกแบบต่างๆ  รวมทั้งสินเชื่อและบริการออกหนังสือค้ำประกันการส่งออก รวมทั้งเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า หรือ Advance Payment Bond  ซึ่งถือเป็นบริการที่สำคัญมาก บางครั้งผู้ประกอบการอาจจะกังวลเกี่ยวกับการค้าส่งออกไปต่างประเทศแล้วไม่สามารถเก็บเงินได้ ซึ่งบางครั้งอาจจะเสียโอกาสที่จะเปิดเส้นทางธุรกิจใหม่ๆ กับกลุ่มประเทศใหม่ๆ… บริการประกันการส่งออก จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจและโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ได้ รวมทั้งการให้บริการ “ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” จากความผันผวนในตลาดโลกด้วย 

นอกจากนี้ ทางศูนย์ EXAC ยังรับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชร์เพื่อการส่งออกในหลายๆ สาขาไปต่างประเทศ ตั้งแต่เรื่องการทำสัญญาต่างๆ ซึ่งบริการทั้งหมดของทาง EXAC เป็นการต่อยอดและผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจการส่งออกกับต่างประเทศให้มีศักยภาพและความมั่นคง เข้มแข็งในตลาดโลกต่อไป

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความสนใจที่จะลงทุน และต้องการที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถเข้ามาใช้บริการกับทางศูนย์ได้ที่ ศูนย์ EXAC หรือ EXIM Excellence Academy หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย… ชั้น L อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ 02–271–3700 ต่อ 3502  หรือ exac.exim.go.th

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts