EXIM Excellent Academy… พี่เลี้ยงธุรกิจไทยไปต่างประเทศ #Reder SMEs

Export

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK มีหน่วยบริการแบบ One Stop Service เพื่อดูแลผู้ส่งออกหรือนักลงทุนไทยที่ประสงค์จะไปการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ…EXAC หรือ EXIM Excellence Academy หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

EXAC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ แนะนำการบริหารความเสี่ยงเพื่อการส่งออก อีกทั้งสนับสนุนทางการเงิน  ให้สินเชื่อและประกันการส่งออก “เพื่อยกระดับความสามารถผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หรือ แม้แต่ผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือขยายตลาดให้กว้างไกลมากขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จึงยินดีให้บริการ SMEs ที่ต้องการต่อยอดไปต่างประเทศในทุกๆ จุดประสงค์ ซึ่งศูนย์ EXAC สามารถรองรับความต้องการของ SMEs ครบทั้ง 3 เฟสธุรกิจคือ

1. บ่มเพาะ

EXAC จะช่วยสนับสนุน “ผู้ส่งออกรายใหม่และผู้ส่งออกที่มีตลาดส่งออกแล้ว” ให้เริ่มต้นการส่งออกได้เร็วกว่าที่จะต้องเริ่มด้วยตนเอง  ให้ความรู้การทำธุรกิจกับต่างประเทศ เรื่อง Logistic ศุลกากรและภาษี รวมทั้ง กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การบริหารเงินในธุรกิจส่งออก แนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดสากล  มีการจัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์คชอปเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในเรื่องการส่งออกอย่างครอบคลุม 

โดย EXAC จะมีการจัด Workshop ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประสบการณ์จากการร่วมกันฝึกพัฒนาทักษะและการปฏิบัติจริง ในเรื่องของวิธีการจัดการ การวางแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์… พร้อมกับการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน มาให้คำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการในทุกมิติ

2. ต่อยอด

EXAC มีโปรแกรมเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับผู้ประกอบที่ต้องการเงินทุน โดยให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ผ่านบริการสินเชื่อการส่งออก นำเข้า สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก หรือสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิต 

3. สร้างโอกาส

โดย EXAC มีโปรแกรมประกันความเสี่ยงในการส่งออก ได้แก่ การทำประกันการส่งออกแบบต่างๆ  รวมทั้งสินเชื่อและบริการออกหนังสือค้ำประกันการส่งออก รวมทั้งเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า หรือ Advance Payment Bond  ซึ่งถือเป็นบริการที่สำคัญมาก บางครั้งผู้ประกอบการอาจจะกังวลเกี่ยวกับการค้าส่งออกไปต่างประเทศแล้วไม่สามารถเก็บเงินได้ ซึ่งบางครั้งอาจจะเสียโอกาสที่จะเปิดเส้นทางธุรกิจใหม่ๆ กับกลุ่มประเทศใหม่ๆ… บริการประกันการส่งออก จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจและโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ได้ รวมทั้งการให้บริการ “ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน” จากความผันผวนในตลาดโลกด้วย 

นอกจากนี้ ทางศูนย์ EXAC ยังรับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชร์เพื่อการส่งออกในหลายๆ สาขาไปต่างประเทศ ตั้งแต่เรื่องการทำสัญญาต่างๆ ซึ่งบริการทั้งหมดของทาง EXAC เป็นการต่อยอดและผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจการส่งออกกับต่างประเทศให้มีศักยภาพและความมั่นคง เข้มแข็งในตลาดโลกต่อไป

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความสนใจที่จะลงทุน และต้องการที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถเข้ามาใช้บริการกับทางศูนย์ได้ที่ ศูนย์ EXAC หรือ EXIM Excellence Academy หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย… ชั้น L อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลที่ 02–271–3700 ต่อ 3502  หรือ exac.exim.go.th

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Kid Flying Kite

VESPA Mindset… ปัจฉิมบท

The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin รวมทั้ง VESPA Model ที่อธิบาย “ความสำเร็จ” ผ่านตัวแปรทั้ง 5 อันได้แก่ Vision… Effort… Systems… Practice และ Attitude นั้น… ในทางปฏบัติแล้วจะเป็นเครื่องมือของฝั่งผู้สอน ที่ต้องนำแนวทางการพัฒนา VESPA Minกset ให้ผู้เรียนด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่อธิบายไว้เป็นลำดับในแต่ละบทและตอนของเนื้อหาในหนังสือ…

Functional Foods

Functional Foods Acceleration Platform… โปรแกรมพัฒนา SMEs อาหารขั้นเทพ โดย สสว.

รับสมัครผู้ประกอบการอาหาร ที่ต้องการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์… เข้าร่วมกิจกรรม “Functional Foods Acceleration Platform: Design Thinking Workshop” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Healthy Marketing Team ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาหารสุขภาพจากต่างประเทศ

กล่องอาหารจากชานอ้อย #FridayForFuture 

ปี 2548 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ บรรจุภัณฑ์อาหารชานอ้อยแบรนด์ Gracz  ซึ่งเป็นแบรนด์บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยรายแรกของไทย นพ.วีรฉัตร กิตติรัตน์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้ง ได้มองเห็นปัญหาของบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกล่องโฟม ที่มีข้อเสียคือ มีสารเคมีปนเปื้อน ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ และที่สำคัญทำลายสิ่งแวดล้อม

Real Ice

Real Ice / Re-Ice… เครื่องทำน้ำแข็งเติมคืนขั้วโลก #FridaysForFuture

นักศึกษากลุ่มเล็กๆ จาก Bangor University ในแคว้น Wales จึงหาทางทำน้ำแข็งเติมขั้วโลก โดยพวกเขาช่วยกันพัฒนาต้นแบบเครื่องเติมน้ำแข็ง หรือ Re-Ice Machine ในนามทีม Real Ice ภายใต้การสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP หรือ United Nations Development Programme ร่วมกับ Jessica Alba ดาราฮอลลีวูดสายสิ่งแวดล้อมตัวแม่ ผู้เป็น Brand Ambassador ของรถยนต์ฮุนไดในสหรัฐอเมริกา และมากับทุนสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในนาม ()FOR TOMORROW INITIATIVE จาก Hyundai…