Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

ประเด็นก็คือ… การขยายธุรกิจจะเริ่มต้นที่ “การลงทุนเพิ่ม” ซึ่งเป็นรายจ่ายที่จำเป็นในการสร้างปัจจัยการเติบโตอันจะส่งผลไปถึง “รายรับ หรือ รายได้” ที่จะเพิ่มขึ้นตามหลังการลงทุนจนครบเงื่อนไขการเติบโตเป็นส่วนใหญ่… ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีรายรับที่วาดหวังในอนาคตก็ได้ด้วยเช่นกัน

การคิดจะขยายธุรกิจจึงไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากการคิดริเริ่มธุรกิจมากนัก… ซึ่งโดยส่วนตัวมองการขยายธุรกิจว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากการเริ่มทำธุรกิจที่คนคิดจะทำ “มีความเชี่ยวชาญมาก และหรือ มีความชำนาญมาก” มาก่อนเท่านั้นเอง… ซึ่ง “ปัจจัยเสี่ยง” ที่จะล้มเหลวเดิมๆ ที่มีอยู่ในโมเดลธุรกิจส่วนใหญ่ก็มักจะยังมีอยู่ครบถ้วนโดยไม่หายไปไหน

การคิดจะขยายธุรกิจจึงต้อง “วิเคราะห์” หลายปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จล้มเหลว โดยเฉพาะปัจจัยเรื่อง “ขนาดเงินทุน” ที่จะใช้ในการขยายกิจการ ซึ่งถ้าได้วิเคราะห์จากปัจจัยความสำเร็จ–ล้มเหลวอย่างครบถ้วนแล้ว… จำนวนเงินลงทุนสำหรับขยายกิจการก็จะเป็นตัวเลขที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดผ่านผลประกอบการอย่างโดดเด่น ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่ “ขนาดเงินทุน” ที่สะดวกใจจะลงทุนของใคร… ไม่ว่าจะลงทุนเล็กน้อยตามที่สะดวก หรือ มือเติบใจโตตามใจ… เพราะประสิทธิภาพที่สะท้อนผ่าน “รายรับ หรือ รายได้” มักจะมีตัวเลขประมาณการเพียงค่าเดียวจึงจะน่าเชื่อถือ

การวิเคราะห์หาขนาดเงินลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเมื่อคิดจะขยายกิจการ… ซึ่งปัจจัยที่จะใช้วิเคราะห์หลักๆ ก็มักจะประกอบไปด้วย…

  • มีฐานลูกค้าประจำ หรือ มีปริมาณของลูกค้าประจำมากพอ
  • ลูกค้าขอให้ขยายกิจการ
  • กิจการมีกำไรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ธุรกิจมั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง
  • ตลาดกำลังเติบโต

ส่วนทางเลือกในการนำมาใช้พัฒนากลยุทธ์หลังการวิเคราะห์ เพื่อสร้างโมเดลการขยายกิจการ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนนั้น… กลยุทธ์ฐานที่สามารถนำใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโมเดลขยายกิจการ ได้แก่…

  1. ออกแบบข้อเสนอใหม่… ไม่ว่าจะเป็นของแถม ส่วนลด ทดลองฟรี ฯลฯ
  2. ขยายรายได้จากตลาดเดิม และหรือ ลูกค้ารายเดิม… โดยทำโปรโมชั่นกับฐานลูกค้าเดิม
  3. โฟกัสลูกค้าเป้าหมายแบบ Niche Targeting… โดยเจาะดู Customers’ Persona อย่างละเอียดเพื่อแบ่งส่วนตลาดให้เล็ก แต่เข้าใจลูกค้าชัดเจนว่าต้องการอะไรอย่างไร
  4. หาตลาดใหม่… โดยวิเคราะห์หาน่านน้ำสีต่างๆ ที่เหมาะกับโมเดลธุรกิจที่จะขยายออกไป 
  5. หาตัวแทน และหรือ ทำแฟรนไชส์… 
  6. ซื้อกิจการ–ควบรวมกิจการ–ลงทุนใหม่กับธุรกิจต่อเนื่อง… โดยลงทุนกับกิจการที่จะทำให้ธุรกิจที่ต้องการขยายสามารถขยายได้ทันที่ เช่น ธุรกิจผลิตเครื่องปรุงรสเข้าไปลงทุนกับร้านอาหาร หรือ ธุรกิจอาหาร RTE เป็นต้น

สิ่งสำคัญ… การจะวิเคราะห์หาขนาดเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจจำเป็นจะต้องตระหนักถึง “การแข่งขัน” ทั้งที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยตรง และ โดยอ้อม… ซึ่งในทางปฏิบัติจะมุ่งไปที่การทำข้อมูลเกี่ยวกับ “ลูกค้าของคู่แข่ง” เอาไว้ศึกษาเปรียบเทียบ และ วิเคราะห์ผ่านแง่มุมเชิงโอกาสที่สัมพันธ์กับโมเดลการขยายธุรกิจที่ออกแบบเป้าหมาย และ กลยุทธ์หลักเอาไว้… โดยทั้งหมดนี้จะเป็นเทคนิคการใช้ “ข้อมูล หรือ Data” มาออกแบบโมเดลการขยายกิจการให้ได้มากที่สุด และ เก็บกึ๋น กับ เก๋าเอาไว้ใช้เป็น “แผนสำรอง ของ แผนสำรอง” จะดีที่สุด 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts