Family Engagement in Education… การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการศึกษา #ReDucation

Young student doing homework at home

ความวุ่นวายในกระบวนท่าของการแก้ปัญหา “เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน” ทั้งของฝั่งผู้สอนหรือครูอาจารย์ และ ฝั่งผู้เรียน ซึ่งก็คือเด็กๆ และผู้ปกครอง… ไม่ผิดหรอกครับ ผมหมายถึงผู้ปกครองหรือคนที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆ ระหว่างที่โควิดระบาดจนเสี่ยงไปโรงเรียนไม่ได้จริงๆ และเห็นเป็นความวุ่นวายโกลาหลไม่ต่างกันทั่วโลก

ความจริงบทบาทของผู้ปกครองในระบบนิเวศทางการศึกษา มีความสำคัญมากมายมาแต่ไหนแต่ไร เพียงแต่แนวคิดจัดการศึกษาแบบ One Size Fit All จำเป็นต้องจัดระบบนิเวศให้มีกลไกชดเชยเผื่อ “ผู้ปกครองที่ไม่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางการศึกษาของบุตรหลาน” บทบาทของผู้ปกครองในกลไกทางการศึกษาหลัก จึงไม่ค่อยมีช่องว่างให้สำหรับผู้ปกครองมากนัก… ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงหลายประเด็นเกี่ยวกับ “ผลการเรียน” จากทุกเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ล้วนมีบทบาทของผู้ปกครองอุ้มชูอนาคตของบุตรหลานตนเองอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่เบื้องหลังเป็นหลักเสมอ

แนวคิดการเปิดทางให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ หาทางให้ผู้ปกครองได้มีบทบาทร่วมในกลไกทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่เห็นความเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ

เวบไซต์ MOOC eLearning ของ Harvard University ได้เปิดหลักสูตร Introduction to Family Engagement in Education ให้ผู้ที่สนใจทั่วโลกเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม EdX… ทางด้านเวบไซต์ Waterford.org ของ Waterford Institute ซึ่งก่อตั้งโดย Dr. Dustin Heuston ผู้ศัทธาในแนวทาง Lifelong Learning และพัฒนารูปแบบการศึกษามุ่งการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว และ นักการศึกษา เพื่อมอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ก็ได้ขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือครูนักเรียนและผู้ปกครองผ่านโครงการ Waterford UPSTART มาตั้งแต่ปี 2009 ในรัฐยูทาห์ โดยมี Dr. Claudia Miner เป็นหัวหน้าโครงการ และขยายไปสู่โรงเรียนเครือข่ายแล้วนับสิบแห่งทั่วสหรัฐ ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่วัยอนุบาลถึงระดับ K-12 ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

สิ่งที่ Waterford Institute มุ่งมั่นในประเด็นนี้ก็คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้มีบทบาทร่วมในระดับสภาพแวดล้อม เพื่อมุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกสำหรับนักเรียนทุกคน… ซึ่งแตกต่างจากการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งกับสถานศึกษาหรือสถาบันอย่างที่เคยเป็นมา… ผลลัพธ์ที่ได้จึงกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูในโรงเรียนเพื่อเด็กๆ ซึ่งให้ผลลัพธ์แตกต่างหลายประการ

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… นักวิจัยทางการศึกษาจาก Waterford Institute พบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกรณีศึกษาที่แตกต่างกันราว 50 บริบทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง… ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง พบสมรรถนะของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ และ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองในระหว่างที่บุตรหลานเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลายเป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน และ โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในอนาคต

ประเด็นก็คือ… ในยุคการศึกษาที่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง ใช้เครื่องมือสื่อสารทางดิจิทัลเป็นช่องทางสื่อสารหลักระหว่างกัน ซึ่งหลายกรณีพบว่าทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่ต่างกัน แต่ครอบครัวหรือผู้ปกครองส่วนใหญ่… กลับรับบทบาทการมีส่วนร่วมได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเห็นความบกพร่องทั้งบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน และ บกพร่องเรื่องเวลา หรือ ตารางกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานอย่างที่ควรจะเป็น

ปัญหาจึงกลายเป็นว่า… ในจังหวะที่แบบแผนทางการศึกษากำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ตามอัทธยาศัย โดยมี EdTech หรือ Education Technology เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อทดแทนความจำเป็นต้องมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนั้น… ดูเหมือนบทบาทของผู้ปกครองยังถูกมองข้าม และ มีน้อยที่เข้าใจความสำคัญในการพัฒนาการรับรู้และขีดความสามารถของผู้ปกครอง ซึ่งบุตรหลานต้องพึ่งพิงในวันที่ครูอาจารย์ไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลบุตรหลานของตนเองให้ได้ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 40-50 ชั่วโมงอย่างแต่ก่อน… โดยเห็นได้ชัดจากฟังก์ชั่นของแพลตฟอร์มทางการศึกษา ที่ยังขาดส่วนที่ผู้ปกครองจะเข้าไปมีบทบาทอย่างแท้จริงบนแพลตฟอร์ม และ ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ปกครองเลย

สำหรับประเทศไทย… ในวาระที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติมหลายฉบับ โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดทางให้โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้เองอย่างยืดยุ่น แบบไม่ต้องมากล่าวโทษกรมวิชาการว่า… ตัดเสื้อโหลไซส์เดียวให้เด็กทั้งประเทศใส่เหมือนกันอีก… ก็ได้โปรดใช้ประโยชน์ของข้อกฏหมายที่สร้างสรรค์แบบนี้ ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยเถอะครับ… แทนที่ครูอาจารย์จะมานัดชุมนุมต่อต้าน “ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. ” ที่กำลังจะเข้าสภาในเร็วๆ นี้ที่กฏหมายบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง… ซึ่งยังไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอะไรบ้าง… แต่การไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเป็นแบบที่เป็นมานั้น พวกเราล้วนรู้เห็นและเข้าใจดีว่าให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรกันดีอยู่แล้ว… แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่า “บางด้าน” น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่มาถึงอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งโดยส่วนตัวค่อนข้างเชื่อมั่นว่า… ยังไงๆ ก็จะต้องเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นไปอยู่แล้ว!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Success ladder

Designing Your Life… ปฐมบท

ประเด็นการออกแบบชีวิตจากปัญหา แม้ฟังดูน่าขันหากไม่ได้พิจารณาอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่การนำมาปรับใช้จนเป็นนิสัย และเปลี่ยนมุมมองปัญหาเป็นปัญหา ไปสู่การค้นหาปัญหาอย่างท้าทายที่เพียงแต่จินตนการว่า… ชีวิตที่เปลี่ยน Mindset ได้ว่า ปัญหาไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นเพียงประเด็นท้าทายให้เราหาทางจัดการตัวแปรทุกชนิดที่พอกปัญหาแรงโน้มถ่วงอยู่ ให้หายไปหรือไม่เราก็หลบพ้นทันเวลา

Loki Apocalypse

If You Love Me ~ Brenda Lee #เพลงดังยังจำ

เพลง If You Love Me จากเสียงร้องของ Brenda Lee ซึ่งเป็นเพลงปิดตอนพร้อมภาพการนั่งมองตากันของคู่พระนางใน Loki Season 1 ในวันสิ้นโลก ซึ่งชะตากรรมของเทพจอมเจ้าเล่ห์อย่าง Loki ยังต้องยอมรับชะตากรรม และ สัจธรรมแห่งเวลาที่กลืนกินได้ทุกสรรพสิ่ง

skills gap

Skills Gap Analysis และ ทักษะหมดอายุ #ReDucation

การกำหนดว่า Skills Gap มีรายละเอียดที่ต้องเพิ่ม และ เติมทักษะอะไร พร้อมความรู้แบบไหนบ้างนั้น Team Lead ต้นสังกัดพนักงานใหม่ กับฝ่าย HR จะนั่งลงทำ Skills Gap Analysis และ มอบหมายความรับผิดชอบไปตามขนบที่ใช้ปฏิบัติกันมาในองค์กร…

คาร์บอนเครดิตคืออะไร?

ไหนๆ ก็ลากยาวประเด็นสิ่งแวดล้อมมาถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายนเข้านี่แล้ว… สัปดาห์นี้ขออีกวันกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและปัญหาภูมิอากาศโลกน๊ะครับ… ถ้าเป็นไปตามตัวเลขการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม #Fridaysforfuture และ #Climatestrike ที่มีเวบไซด์ https://fridaysforfuture.org เป็นศูนย์กลางภายใต้การนำของสาวน้อย Greta Thunberg จากสวีเดนในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดึงเด็กๆ จากห้องเรียนทั่วโลก ออกมาร่วมกันเรียกร้องหาอนาคต น่าจะมีเด็กๆ จาก 170 กว่าประเทศที่ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มและเข้าร่วมการเคลื่อนไหว