FTI Expo

FTI Expo 2022, Chiang Mai #RederSMEs

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ The Federation of Thai Industries ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อเป็นกำลังหลักในการฟื้นคืนเศรษฐกิจหลังโควิด โดยขานรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ โดยจับมือกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำประเดิมจัดงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพ และ ยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศโดยมุ่งเป้า BCG Economy หรือ BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY อันเป็นวาระการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมไทย

การจัดงาน FTI EXPO 2022 โดยระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ครอบคุลม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย จะร่วมกันจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พูดถึงการจัดงานเอาไว้ว่า… หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงมาก จึงได้หารือร่วมกับพันธมิตรจัดงาน FTI EXPO 2022 เพื่อแสดงความพร้อมในการเดินหน้า และ สร้างจุดเปลี่ยนให้วงการอุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน… FTI EXPO 2022 นอกจากจะเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศแล้ว ยังถือเป็นการจุดพลุดอกแรก เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง 

ด้านคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในงานนี้จะชูแนวคิด BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ  และ เป็นนโยบายสำคัญของการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว… 

การนำ BCG Economy Model เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ทั้งนี้… สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดัน และ ดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 

 1. การพัฒนาโมเดล BCG และ การขยายผล 
 2. การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 
 3. การพัฒนามาตรฐานและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ หรือ Bio Circular Green ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และ ลดมลพิษ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม

โดยในงานจะมีกิจกรรมสำคัญ อาทิเช่น… การส่งเสริม Smart Agriculture Industry… การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร Plant Based Food… การพัฒนายารักษาโรค… ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร… ผลิตภัณฑ์สมุนไพร… การส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกภายใต้การสนับสนุน AEPW หรือ Alliance to End Plastic Waste รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ โครงการการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซึ่งทั้งหมดนี้ จะนำมาจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม อาทิ 

 1. กลุ่มปูนซิเมนต์ 
 2. กลุ่มการพิมพ์และอาหาร 
 3. กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 4. กลุ่มโทรคมนาคม 
 5. กลุ่มเครื่องปรับอากาศ 
 6. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
 7. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร 
 8. กลุ่มยานยนต์… โดยกลุ่มยานยนต์ จะมีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ Zero Emission Vehicle หรือ ZEV ด้วย
 9. คลัสเตอร์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 10. คลัสเตอร์สุขภาพและความงาม และ
 11. สินค้าอุตสาหกรรมเด่นจาก 5 ภูมิภาค

นอกจากนั้น… คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ร่วมให้รายละเอียดถึงไฮไลท์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานว่า… บนพื้นที่ของการจัดงาน FTI EXPO 2022 กว่า 30,000 ตารางเมตร จะมีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นเวทีเปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร พร้อมระดมสุดยอดซีอีโอชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต โดยประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 

 1. FTI FUTURE FORUM รวมสุดยอดผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเพื่อแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 2. EXHIBITION & RETAIL มากมายด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของเหล่าพันธมิตรและสินค้าอุตสาหกรรมไทย
 3. Business Matching & Networking เพื่อพบปะคู่ค้าคนสำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน
 4. INNOVATION & TECHNOLOGY SHOWCASE ตื่นตากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมล้ำสมัยที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจไปไกลกว่าเดิม
 5. BCG ECONOMY MODEL SHOWCASE นำเสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา
 6. นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตจากผู้ประกอบการภาคเหนือ Northern FOOD Valley & สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยได้รับการรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรม

ในด้านความพร้อมของการจัดงาน… คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์เปิดเผยว่า… ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เข้าชมในแต่ละวัน มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านสถานที่ โรงแรมที่พัก ระบบสาธารณูปโภค มาตรการป้องกันโควิด ระบบโลจิกติกส์ การบริการรถรับ-ส่งภายในงาน การปฐมพยาบาล การรักษาความปลอดภัย การบริการต้อนรับ ร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน นอกจากนั้นแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมที่พักและบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานนี้ ด้วยราคาพิเศษ!! โดยสามารถดูรายละเอียดโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวได้บนเว็บไซต์ FTIEXPO.COM 

ถ้าไม่ติดขัดอะไรที่หนักหนาเกินไป… เจอกันที่เชียงใหม่ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts