Goal Oriented Strategy

Goal Oriented Strategy… กำหนดเป้าหมายให้ทุกอย่างที่อยากทำ #SaturdayStrategy

ความสำเร็จ… คนส่วนใหญ่จะนิยามคำๆ นี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ไม่ว่านิยามของแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างไร ทุกนิยามความสำเร็จล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายปรากฏอยู่อย่างชัดเจน… เป้าหมาย หรือ Goal หรือ Target จึงเป็นเครื่องชี้วัดว่าคนๆ นั้นได้เป็น “เจ้าของความสำเร็จชิ้นนั้น” หรือยัง

คนที่อยากเป็นเจ้าของความสำเร็จจึงมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือ… ใกล้ชิดและเสพติดเป้าหมายเอาไว้!

คำอย่าง Goal Oriented หรือ การเน้นเป้าหมาย จึงเกิดขึ้นเพื่อนิยามให้เห็นภาพวิธีการเป็นเจ้าของความสำเร็จ… ซึ่งการเน้นเป้าหมาย หรือ วนๆ อยู่รอบๆ เป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ใครๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้… อย่างชัดเจน

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… เป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกันมาก นั่นแปลว่า… เป้าหมายจะมีลักษณะเฉพาะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และแม้ว่าหลายกรณีจะเป็นเป้าหมายแบบเดียวกันหรือคล้ายกัน… แต่บริบทบนวัตถุประสงค์ที่ครอบเป้าหมายอยู่ก็มักจะแตกต่างกันเสมอ

เมื่อเป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกัน… การบรรลุเป้าหมายจึงต้องหาทางและวิธีเดินทางแตกต่างกันไปด้วย… เหมือนคนจากหลายร้อยครอบครัวที่มีเป้าหมายปลายทางเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกัน การไปห้างสรรพสินค้าของแต่ละครอบครัวจะไม่มีทางเหมือนกันในรายละเอียด… ซึ่ง “วิธีการไปหรือหาทางไป” นี่เองที่แต่ละคนจะต้องวางแผนและกำหนดรายละเอียดตามบริบทของตัวเอง มีรถยนต์ส่วนตัวไปห้าง ก็คงวางแผนใช้รถยนต์ หรือไปรถประจำทางก็ไปถึงห้างที่ว่าได้เหมือนกัน

วิธีการไปหรือหาทางไปในทางเทคนิค… ก็คือแผนและกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายนั่นเอง!

Goal Oriented Strategy โดยส่วนตัวจึงเชื่อว่า… เป็นแนวทางเดียวที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเป้าหมายจนสามารถ “ทำให้เสร็จ และ ทำให้สำเร็จ” ได้เร็วกว่า… และการใส่ Goal ไว้ในทุกอย่างที่จะทำ โดยส่วนตัวก็เชื่อว่า… เป็นทางเดียวที่จะได้เป็น “เจ้าของความสำเร็จ” ชิ้นเล็กๆ สะสมเพิ่มขึ้น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts