Reder Open Licensed Educational Resources

#GoOpen… Open Educational Resources Made in USA

ความเคลื่อนไหวจาก The U.S. Department of Education หรือกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ ต่อการขับเคลื่อนผลักดัน Everywhere All Time Learning มีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะกรณี #GoOpen… Hashtag รณรงค์การใช้ “ทรัพยากรเปิดทางการศึกษา” หรือ Open Educational Resources หรือ OER

ท่านที่ได้อ่านบทความเรื่อง Technology Based Education Infrastructure ที่พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น 4 ด้านสำหรับการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย… Ubiquitous Connectivity หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุม หนึ่ง… Powerful Learning Devices หรือ อุปกรณ์ลูกข่ายเพื่อการศึกษา อีกหนึ่ง… และ High-quality Digital Learning Content หรือแบบเรียนดิจิตอลคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ… ไปจนถึง RUPs หรือ Responsible Use Policies หรือ นโยบายที่เชื่อถือได้… ซึ่งผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้า RUPs มุ่งมั่นชัดเจนต่อเนื่องจริงจัง เรื่องอุปกรณ์และเครือข่ายเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก มีก็แต่แบบเรียนดิจิตอลคุณภาพดีนั่นแหละที่ยากและซับซ้อน

ซึ่งผมเชื่อว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็คงเจอปัญหาในการผลิตและเผยแพร่ จึงสร้าง OER ขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรทางการศึกษาแบบใหม่ โดยเฉพาะ Digital Resource ทั้งหลาย ซึ่งมีเรื่องลิขสิทธิ์เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้นโยบายและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการ… ยกตัวอย่างเช่น ครูอาจารย์ที่ค้นรูปจากอินเตอร์เน็ตไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอน จะไม่สามารถเผยแพร่แบ่งปันหรืออ้างผลงานสื่อที่ผลิตขึ้นได้ หากไม่จัดการเรื่องลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสมถูกต้องก่อน

#GoOpen ของ The U.S. Department of Education จึงมีนโยบายสนับสนุนรัฐและเขตการศึกษา ที่เลือกจะเปลี่ยนไปใช้ทรัพยากรเปิดทางการศึกษา หรือ OER เพื่อเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่ Technology Based Education ได้อย่างราบรื่น โดยขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ #GoOpen อย่างชัดเจนอย่างยิ่งในปัจจุบัน

#GoOpen ผลักดันการสร้างเครือข่าย แบ่งปัน OER ทุกมิติ ตั้งแต่เผยแพร่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติและการใช้การแชร์ OER เพื่อให้ครูอาจารย์นักการศึกษา มีทรัพยากรคุณภาพสูงแบ่งปันกันใช้… 

เวบไซต์ goopen.us ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงการ #GoOpen ได้แถลงข้อดีของการผลักดันแนวทางการศึกษาผ่าน OER ว่า

  • Increase Equity หรือ ลดความเลื่อมล้ำ… เพราะนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้คุณภาพสูง ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด เนื่องจาก “ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด” อนุญาตให้แจกจ่ายกับทุกคนได้อย่างอิสระ
  • Keep Content Relevant and High Quality หรือ มีเนื้อหาถูกต้องสัมพันธ์กับองค์ความรู้ปัจจุบันและมีคุณภาพสูง ซึ่งตำราแบบดั้งเดิมเมื่อตกรุ่นหรือล้าสมัย การจะปรับปรุงแก้ไขให้เนื้อหาในตำราถูกต้องทันการณ์ส่วนใหญ่ล้วนไม่ทันกาล จนกลายเป็นตำราเก่าที่ใช้ได้เพียงบางส่วน หรือแย่หน่อยก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมด
  • Empower Teachers หรือ หนุนส่งครูอาจารย์ ด้วยทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด หรือ OER ซึ่งจะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนและแต่งเติมสื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
  • Save Money หรือ ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด หรือ OER จะช่วยให้โรงเรียนหรือสถาบัน ลดงบประมาณการจัดซื้อหนังสือตำราประกอบการเตรียมหลักสูตร และใช้ในการเรียนการสอนลงได้มาก โดยเฉพาะ OER ที่สมาชิกหรือเพื่อนครู “ปรับแต่งและแบ่งปัน” แบบ OER ทำให้ครูท่านอื่นๆ จากโรงเรียนอื่น สามารถนำ OER นั้นไปแต่งเติมสร้างสรรค์ให้นักเรียนของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว… ซึ่งท้ายที่สุด เด็กๆ ก็ได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการปรับแต่งร่วมมือจากครูอาจารย์จำนวนมาก

#GoOpen เริ่มเคลื่อนไหวช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2018… ความเคลื่อนไหวระดับสร้างงานอย่างแท้จริงยังไม่มีอะไรเด่นชัด หรือเป็นชิ้นเป็นอันในตอนนี้ อันเป็นธรรมชาติของการผลักดันเครื่องมือสำคัญระดับนโยบาย ที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการประเมิน… แต่ความเชื่อส่วนตัวคิดว่า OER น่าจะเป็น S-Curve ใหม่ทางการศึกษาที่โดดเด่นอย่างมากของสหรัฐอเมริกาในอีกไม่นานจากนี้

ตอนหน้าไปโฟกัสแนวคิด OER กันครับ!

อ้างอิง

GoOpen.us
OERCommons.org
Open educational resources
Unesco.org/oer

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts