สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน… #SaturdaysSMEs

#SaturdaysSMEs เสาร์นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาฝากครับ ซึ่งเป็นโครงการอัดฉีดวงเงินกู้จากภาครัฐ มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และถูกปัดฝุ่นเพิ่มเติ่มให้เป็นเครื่องมือช่วย SMEs ที่กำลังปั่นป่วนเพราะ COVID19 กันอยู่ตอนนี้… ซึ่งรายละเอียดที่ ธวพ หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้สรุปย่อรายละเอียดของโครงการเอาไว้ว่า

1. วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท

 • วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
 • ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี
 • ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี

2. คุณสมบัติ

 • ผู้ประกอบการนิติบุคคล
 • ประเภทผลิตบริการค้าส่งค้าปลีก
 • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนต่างๆ

3. วัตถุประสงค์

 • เพื่อการลงทุน และปรับปรุงกิจการ
 • เพื่อการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป (Agro Industry) ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร

4.2 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 •     ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น กีฬา นันทนาการ การแพทย์ และสปา
 • ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์
 • ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี
 • ธุรกิจแฟชั่น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ
 • ธุรกิจการโฆษณา
 • ธุรกิจซอฟท์แวร์

4.3 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ (Digital Transformation) เช่น เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบซอฟท์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติ

เปิดรับคำขอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

 • ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยังยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล… ดาวน์โหลดที่นี่ครับ
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วนพร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สินธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ
 • ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่า ภพ.20 (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
 • งบการเงิน (งบส่งสรรพกร)
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement)
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท
 • สำเนาใบเสร็จชำระหนี้
 • แผนธุรกิจระละเอียดการใช้วงเงิน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ

เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล ทุกฉบับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

EV Charging Station

EV Fast Charge and Beyond #สุดสัปดาห์พาดูรถ

เทคโนโลยีระบบชาร์จแบบ Wireless Power Transfer ด้วยเทคนิค Inductive Charging ตามมาตรฐาน CharIN โดย CharIN e.V. ในเบอร์ลิน เยอรมนี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและริเริ่มหลายอย่าง เพื่อสร้างมาตรฐานระบบแบตเตอรี่ และระบบชาร์จแบตเตอรี่ EV ที่เป็นมาตรฐานกลาง หรือ Combined Charging System ที่มีพันธมิตรและเครือข่ายเข้าร่วมในฐานะสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งฝั่งค่ายรถยนต์และฝั่งวิศวกรรมสถานีชาร์จ EV ที่เชื่อกันว่า… ตลาดเดือดให้เห็นในเร็ววันแน่นอน

Save our Planet

Year 2020… โลกยังร้อนไม่เปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์มากมาย ชี้ให้เห็นตรงกันว่า… ต้นตอใหญ่ที่สุดของอุณหภูมิโลกแปรปรวน จนเป็นวงจรแบบปีต่อปีมักจะมาจากปรากฏการณ์ El Nino-Southern Oscillation หรือ ENSO ซึ่งเป็นวัฏจักรการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ

Enemy of The State

Enemy Of The State #หนังดีที่เคยดู

ประเด็นการเฝ้าติดตามข้อมูลบุคคล บันทึกและนำไปใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การค้าและการเมืองการปกครองมานาน การเก็บและใช้ข้อมูลก็มีทั้งด้านดีและด้านมืด ในขณะที่การละเลยไม่บันทึกจัดเก็บข้อมูลก็มีข้อเสียและจุดบกพร่องชัดเจนหลายอย่าง… โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลที่ควรเป็นความลับ แต่ดันมีคนรู้เห็น จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอ ทั้งในนิยายและชีวิตจริง

นักท่องเที่ยวอินเดีย… S-Curve ของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2019… ข้อมูลข่าวสารหลายอย่างที่ไหลบ่าในยุคของเรา มากมายจนต้องถอยกลับมาพิจารณาเสพและค้นหาแต่ที่เป็นประโยชน์กับตัวเรามากกว่า หลายองค์กรเริ่มเคลื่อนไหวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป และต่างก็มองหาโอกาสใหม่ๆ  ท่ามกลางบรรยากาศที่อธิบายได้ยากขึ้นทุกที ถึงความซับซ้อนเกี่ยวพัน ของทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง การค้า การตลาด ในประเทศ ต่างประเทศ เทคโนโลยี ข่าวสาร ดาวอังคารและ 5G… สารพัดร้อยแปดพันเก้า