สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน… #SaturdaysSMEs

#SaturdaysSMEs เสาร์นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาฝากครับ ซึ่งเป็นโครงการอัดฉีดวงเงินกู้จากภาครัฐ มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และถูกปัดฝุ่นเพิ่มเติ่มให้เป็นเครื่องมือช่วย SMEs ที่กำลังปั่นป่วนเพราะ COVID19 กันอยู่ตอนนี้… ซึ่งรายละเอียดที่ ธวพ หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้สรุปย่อรายละเอียดของโครงการเอาไว้ว่า

1. วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท

 • วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
 • ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี
 • ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี

2. คุณสมบัติ

 • ผู้ประกอบการนิติบุคคล
 • ประเภทผลิตบริการค้าส่งค้าปลีก
 • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนต่างๆ

3. วัตถุประสงค์

 • เพื่อการลงทุน และปรับปรุงกิจการ
 • เพื่อการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป (Agro Industry) ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร

4.2 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 •     ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น กีฬา นันทนาการ การแพทย์ และสปา
 • ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์
 • ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี
 • ธุรกิจแฟชั่น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ
 • ธุรกิจการโฆษณา
 • ธุรกิจซอฟท์แวร์

4.3 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ (Digital Transformation) เช่น เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบซอฟท์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติ

เปิดรับคำขอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

 • ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยังยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล… ดาวน์โหลดที่นี่ครับ
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วนพร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สินธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ
 • ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่า ภพ.20 (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
 • งบการเงิน (งบส่งสรรพกร)
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement)
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท
 • สำเนาใบเสร็จชำระหนี้
 • แผนธุรกิจระละเอียดการใช้วงเงิน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ

เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล ทุกฉบับ

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts