สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน… #SaturdaysSMEs

#SaturdaysSMEs เสาร์นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาฝากครับ ซึ่งเป็นโครงการอัดฉีดวงเงินกู้จากภาครัฐ มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และถูกปัดฝุ่นเพิ่มเติ่มให้เป็นเครื่องมือช่วย SMEs ที่กำลังปั่นป่วนเพราะ COVID19 กันอยู่ตอนนี้… ซึ่งรายละเอียดที่ ธวพ หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้สรุปย่อรายละเอียดของโครงการเอาไว้ว่า

1. วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท

 • วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
 • ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี
 • ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี

2. คุณสมบัติ

 • ผู้ประกอบการนิติบุคคล
 • ประเภทผลิตบริการค้าส่งค้าปลีก
 • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนต่างๆ

3. วัตถุประสงค์

 • เพื่อการลงทุน และปรับปรุงกิจการ
 • เพื่อการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป (Agro Industry) ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร

4.2 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 •     ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น กีฬา นันทนาการ การแพทย์ และสปา
 • ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์
 • ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี
 • ธุรกิจแฟชั่น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ
 • ธุรกิจการโฆษณา
 • ธุรกิจซอฟท์แวร์

4.3 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ (Digital Transformation) เช่น เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบซอฟท์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติ

เปิดรับคำขอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

 • ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยังยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล… ดาวน์โหลดที่นี่ครับ
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วนพร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สินธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ
 • ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่า ภพ.20 (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
 • งบการเงิน (งบส่งสรรพกร)
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement)
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท
 • สำเนาใบเสร็จชำระหนี้
 • แผนธุรกิจระละเอียดการใช้วงเงิน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ

เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล ทุกฉบับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Learn Unlearn Relearn

Unlearn Skills…

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

carrot experience

Information + Experience = Knowledge… สูตรเรียนเก่งแบบ VESPA Mindset

ในหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ของ Steve Oakes และ Martin Griffin ได้ระบุกลไกการเกิด Knowledge เอาไว้ 3 ขั้น “ที่ต้องมี” ในกระบวนการเรียนการสอนเสมอเมื่อต้องการผลลัพธ์ถึงขั้น “เกิดองค์ความรู้กับผู้เรียน” ไม่ใช่แค่ “สอนเสร็จ” อย่างที่เห็นอยู่ทั่วไปในระบบการศึกษาปัจจุบัน…

School Bus

แหล่งทำลายความคิดสร้างสรรค์เด็กชื่อ… โรงเรียน

Sir Ken Robinson สรุปว่า เด็กๆ ทุกคนต่างเกิดมามีพรสวรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงล้น และมีความกระหายอยากจะเรียนรู้ แต่น่าเสียดายที่เมื่อเด็กๆ เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว สิ่งเหล่านั้นกลับเหือดหายไป ทั้งที่สังคมให้ค่ากับมันเสมือนว่าเป็นของที่หายาก

Customer Lifetime Value, Customer Lifetime Value, CLV, CLTV, LTV, Purchase Value, Purchase Frequency, Customer Lifespan,

Customer Lifetime Value… ลูกค้าหนึ่งคนทำเงินให้ธุรกิจเท่าไหร่?

Customer Lifetime Value หรือ CLV ถ้าแปลตรงตัวจะให้ความหมายว่า มูลค่าตลอดชีพของลูกค้าหนึ่งคน… หรือก็คือ มูลค่าที่ธุรกิจคาดว่าจะได้รับจากลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าจ่ายเงินให้ธุรกิจครั้งแรกจนกระทั่งเลิกเป็นลูกค้าเพราะอะไรก็ตามแต่ รวมทั้งธุรกิจของเราไม่เหลือคุณค่าอะไรสำหรับลูกค้าเดิมอีกแล้วด้วย