GovTech… เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนชาติบ้านเมือง #DeepTechDriven

GovTech หรือ Government Technology ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมทั้งบริการสาธารณะทุกสาขา โดยเป็นการยกระดับบริการของภาครัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ให้บริการจะทำงานได้ง่ายขึ้น โปร่งใสขึ้น และ ลดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับ ประชาชนผู้รับบริการได้มาก… ซึ่งประชาชนในฐานะผู้รับบริการก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… GovTech ได้กลายเป็นหนึ่งในดัชนีความเจริญของชาติที่ถูกให้คะแนนเพื่อพิจารณาผ่านมุมมองต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ GovTech สร้างความเชื่อมั่นให้การลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศ และ นักลงทุนต่างประเทศด้วย

การลงทุนใน GovTech ของหลายๆ ประเทศจึงเป็นการแข่งขันระดับชาติ และ ระดับภูมิภาคในยุค Digital Transformation ที่เห็นการแข่งขันอย่างเข้มข้น และ มีทั้งความท้าทาย กับ ช่องว่างมากมายให้กลไกภาครัฐต้องยกระดับด้วยเทคโนโลยีไปจนถึงขั้นสูงสุด… ซึ่งยังไม่มีใครบอกได้ว่าจุดสูงสุดของ GovTech คือระดับไหน เพราะความท้าทายด้านเทคโนโลยี “ที่ควร” ถูกพิจารณานำมาพัฒนา GovTech ก็ยังมีมาใหม่เรื่อยๆ ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นกัน

เมื่อไม่นานมานี้เอง… สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงได้ออกมาชวนทุกคนให้ลองเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยี และ นวัตกรรรม ที่จะเข้ามาพลิกโฉมการทำงานของระบบราชการไทย กับเบื้องหลัง GovTech จากภาครัฐที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ต่างไปจากเดิม ผ่านซีรีส์ “GovTech Next Move” ที่บอกเล่าถึงนวัตกรรมภาครัฐของไทยที่ริเริ่มใช้ GovTech เพื่อ…

  1. ลดขั้นตอน เพิ่มความเร็ว… เพิ่มความสะดวกให้กับบริการภาครัฐ
  2. เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ประชาชนให้ง่ายกว่าเดิม… ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
  3. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลสุขภาพบนมือถือ… ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
  4. เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับชุมชน… อันเป็นนวัตกรรมที่เน้นจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งเรื่องน้ำ อากาศ และ ทรัพยากรธรรมชาติ
  5. โปร่งใส ตรวจสอบได้… เพราะ GovTech มีการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
  6. ใช้เทคโนโลยีสร้างความสมดุลย์ในระดับพื้นที่… ลดความเลื่อมล้ำ กระจายความเท่าเทียม และ ให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ในทางเทคนิค ในระยะแรกของ GovTech ที่กำลังพัฒนา และ นำใช้ในปัจจุบันนั้น… เทคโนโลยีหลักๆ ยังคงเป็นเทคโนโลยีข้อมูล และ วิทยาการข้อมูล ซึ่งในระยะถัดๆ ไปก็คงจะได้เห็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาประยุกต์ข้อมูลให้เป็นบริการล้ำๆ จากภาครัฐอีกมาก… โดยเฉพาะบริการด้านสวัสดิการ และ สุขภาพที่ก้าวหน้า และ เติบโตเร็วมากใน่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts