ชุดทดสอบสารเคมีในผัก ผลไม้ และธัญพืชโดยองค์การเภสัชกรรม #SaturdaySME

Food Test

“สารพิษตกค้าง” ถือเป็นประเด็นปัญหาที่มีมิติกว้างและลึก อยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารและการเกษตร ที่ความเชื่อกับความจริง แค่แยกแยะว่าเชื่อมาถูกหรือเชื่อมาผิดๆ ก็แยกได้ถูกๆ ผิดๆ จนมั่วไปหมด เหตุนี้เอง ความเชื่อของผู้บริโภคจึงเป็นงานของนักขายและนักการตลาด ซึ่งหลายครั้งผู้บริโภคเลือกผักที่ใบ “มีรอยคล้ายแมลงศัตรูพืชแทะ” แทนที่จะเลือกผักใบสวยรากสะอาด ที่ปลูกแบบกางมุ้งในฟาร์มไฮโดรโฟนิค ทั้งๆ ที่ “รอยคล้ายแมลงศัตรูพืชแทะ” บนใบ อาจจะประดิษฐ์ขึ้นจากเทคนิคขั้นเทพโดยเกษตรกรนักจิตวิทยาการตลาด ที่รู้จัก “จริต” หรือ “Insight” ผู้บริโภคอย่างดีก็ได้

ตลาดค้าส่งผักผลไม้ระดับชาติอย่างตลาดไท จึงจัดให้มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารตกค้างภายในพื้นที่ตลาด เพื่อให้ผู้ค้าในตลาด ใช้อ้างอิงคุณภาพประกอบการค้าขายแบบพึ่งพาวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อ

ผลการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ThaiPAN ให้ข้อมูลว่า… จากการเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ ตั้งแต่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ณ ห้างโมเดิร์น เทรดชั้นนำ รวมไปถึงตลาดสดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีก 15 แห่ง… โดยแบ่งเป็นผัก 15 ชนิด ชนิดละ 12 ตัวอย่าง ยกเว้นกระเทียมจีน เก็บ 10 ตัวอย่าง รวม 178 ตัวอย่าง เช่น กวางตุ้ง คะน้า กะเพรา พริก กะหล่ำดอก ผักชี มะเขือเปราะ เป็นต้น และผลไม้อีก 9 ชนิด ชนิดละ 12 ตัวอย่าง รวม 108 ตัวอย่าง เช่น ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น มะละกอสุก แก้วมังกร แอปเปิล มะม่วงสุก และกล้วยหอม รวมทั้งสิ้นเป็นผักและผลไม้จำนวน 287 ตัวอย่าง ก่อนจะส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-17025 ที่อังกฤษ

ผลการวิเคราะห์พบว่า… ในผัก 178 ตัวอย่าง พบสารเคมีตกค้างกว่า 40% หรือ 72 ตัวอย่าง โดยพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน 16% และพบสารตกค้าง “แต่ไม่เกิน” มาตรฐานอีก 44% พบในผลไม้นำเข้า 33.3% และผักผลไม้ผลิตในประเทศ พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 48.7% หรือเกือบครึ่งหนึ่ง… ส่วนสารเคมีตกค้างที่ตรวจพบ สารฆ่าเชื้อรา สารไซเปอร์เมทริน สารอิมิดาคลอร์ฟริด สารเอซอกซิสโตรบิน และสารคลอร์ไพริฟอส รวมทั้งสารคาร์เบนดาซิม และ สารเมทามิโดฟอสคาร์โบฟูรานด้วย

พิษและผลกระทบจากสารเคมีในรายชื่อผมขอข้ามไปน๊ะครับ… ในชั้นนี้ขอให้ทราบว่า เคมีเหล่านี้ “ตกค้างและเป็นพิษ” ในผักผลไม้และไม่ควรต้องกินเข้าไป

ซึ่งผมจะข้ามไปพูดถึงวิธีการและเทคนิคการทดสอบการปนเปื้อน เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับผักผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพ่อค้าแม่ค้าและกิจการผักผลไม้ จนถึงผู้ประกอบการร้านอาหารรวมทั้งผู้บริโภคด้วย… โดยวิธีการและเทคนิคการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมี ก็ต้องใช้ความรู้และเครื่องมือของนักเคมี ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรับรองทางเคมีที่เป็นมาตรฐานได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งคนทำธุรกิจอาหารและยา ที่ต้องขอเลข อย. เพื่อใช้ทำธุรกิจคงรู้จักกันดี ซึ่งหน่วยงานอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังให้บริการทดสอบทางเคมีหลายๆ แบบ เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ และมีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ประเด็นก็คือ การใช้บริการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเวลาและค่าใช้จ่ายหลายพันบาทจนถึงหลักหลายหมื่นบาทในบางกรณี การใช้บริการจึงเกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องมีผลตรวจจากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปประกอบเอกสารสำคัญเท่านั้นจึงคุ้มค่าที่จะใช้บริการ… ในขณะที่การตรวจยืนยันทั่วไปว่าผักผลไม้หรืออาหารปนเปื้อนที่หมุนเวียนในตลาด อย่างกรณีของตลาดไท การรอผลทดสอบนานเกินไปคงไม่มีความหมายกับธุรกิจการค้าแต่อย่างใด… ถ้าไม่ขายหมดไปก่อนก็คงเน่าไปก่อนอยู่ดี

องค์การเภสัชกรรมจึงได้พัฒนา ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช ที่จำเป็นต่อการตรวจยืนยันสารพิษตกค้างขึ้นจำหน่าย พร้อมปล่อยวิดีโอสาธิตการใช้งานเผยแพร่ทาง YouTube สอนการใช้งานชุดทดสอบและการแปลผลการทดสอบให้ด้วย

โดยชุดทดสอบที่องค์การเภสัชกรรมพัฒนาขึ้น แบ่งเป็นชุดทดสอบชุดเล็ก ชื่อ GPO-M Kit ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต… และชุดทดสอบชุดใหญ่ ชื่อ GPO-TM Kit ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์

ซึ่งชุดตรวจทั้งสองชุดเพียงพอที่จะทดสอบการปนเปื้อนทั่วไปได้อย่างดี… ส่วนการทดสอบขั้นสูงกว่านั้น จำเป็นต้องพึ่งห้องปฏิบัตการณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วครับ… หรือไม่ก็ส่งห้องปฏิบัติการเอกชนที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศแล้วแต่กรณี 

ประเด็นก็คือ… เมื่อธุรกิจต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและผู้บริโภค การพาลูกค้าข้าม “ความเชื่อ ไปถึง ความเชื่อมั่น” ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของธุรกิจอาหาร ยาและเครื่องสำอางค์ ที่การกล่าวอ้างในกิจกรรมทางการตลาด โดยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ หลายกรณีกลายเป็นจุดอ่อนของธุรกิจมากกว่าจะเป็นจุดแข็ง… ยิ่งธุรกิจของท่านลงทุนลงแรงไปกับความปลอดภัยและปลอดการปนเปื้อนของสินค้าอย่างดีอยู่แล้ว การใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ Confirm หรือยืนยันสินค้ายิ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ส่วนการตัดสินใจขั้นต้องทดสอบหรือไม่ แค่ไหนและอย่างไร… ผมถือว่าเป็นกลยุทธ์มากกว่าจะเป็นเทคนิควิทยาศาสตร์… แต่ที่แน่ๆ ศึกษาไว้เถอะครับ อย่าละเลย เดี๋ยวโฆษณาขายผักปลอดสาร ซึ่งบอกที่มาที่ไปและเรื่องปลอดภัยไร้พิษแบบไม่มีรายละเอียดที่ถูกต้อง… เดี๋ยวงานงอกไม่รู้ด้วย

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

The Lover 1992

The Lover – กลัวทำไมถ้าใจเป็นของเธอ #หนังดีที่เคยดู

The Lover เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กสาวชาวฝรั่งเศษ กับลูกชายคหบดีเชื้อสายจีนในไซง่อน ในบรรยากาศยุคที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมฝรั่งเศษช่วงปี 1929… การเดินเรื่องในนิยายเล่าผ่านมุมมองของเด็กสาววัย 15 กับช่วงเวลาที่เธอมีความสัมพันธ์กับหนุ่มวัย 29 ที่ให้คนขับรถรับส่งเธอระหว่างบ้านไปโรงเรียนและแวะรังรักในตรอกส่วนตัวทุกวี่วัน

melting arctic ice

เมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลาย… หลายเมืองอาจจมบาดาล #FridaysForFuture

ข่าวน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมนครเวนิสที่มีรายงานว่า กินพื้นที่มากถึง 75% ของเมืองเก่าแก่ในอิตาลีแห่งนี้… มีรายงานว่าเฉพาะวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันเดียว ระดับน้ำในเมืองเวนิสบางพื้นที่สูงกว่า 1.6 เมตร แต่นั่นยังไม่เท่าระดับน้ำในวันที่ 12 พฤศจิกายนก่อนหน้านั้นห้าวัน ที่ระดับน้ำขึ้นไปสูงสุดในรอบ 53 ปี ที่ 1.87 เมตร… เรียกว่ามิดน้ำกันทั้งเมืองทีเดียว

Astronaut Plan

Independent Effort Activity Design… ออกแบบกิจกรรมที่ต้องพากเพียรเรียนรู้และฝึกฝน

Steve Oakes และ Martin Griffin ผู้เขียนหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ได้ทำการสำรวจนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่เข้าใจเป้าหมายของตนเองและรู้จักวางแผนการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเอง รวมทั้งสามารถระบุอุปสรรคปัญหาและวิธีแก้ไขข้ามผ่าน ที่เรียนรู้และตระเตรียมเอาไว้ในแผนอย่างดี

Philadephia To Hanks Denzel Washington

Philadelphia…

ในช่วงปี 1990  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่คนทั้งโลกหวาดหวั่น พร้อมๆ กับกระแสต่อต้านกลุ่มคนรักร่วมเพศ ที่ผสมโรงปนเปจนคำว่า “ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ถูกตีความตามทัศนของคนพูดว่าเชื่ออะไรแบบไหนมากกว่าจะมองหาสัจธรรมที่เป็นจริงหรือแม้แต่ที่เป็นธรรม