Green Industry… อุตสาหกรรมสีเขียว #GreenIndustry

Green Industry

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่ง… สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำเป็นเอกสารไว้เป็นแนวทางการพัฒนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Supply Chain & Green Value Chain… โดยมุ่งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้น

ซึ่งภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ควบคุมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ปริมาณมลพิษที่สามารถปล่อยทิ้งออกมาได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประเด็นอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry อยู่ในความรับผิดชอโดยตรงของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ให้ความสำคัญโดยยกร่าง แนวทางการพัฒนาโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว และ ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำการบูรณาการเพื่อพิจารณาให้ทุกรางวัล หรือ ใบรับรอง สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ พ.ศ. 2553

แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวของไทย พัฒนากรอบแนวทางบน 2 แนวความคิดสำคัญ คือ…

 1. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง… เพื่อให้การประกอบกิจการโรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน… ด้วยการประกอบกิจการโรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาตามขั้นตอนของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 จึงเป็นกระบวนการที่เริ่มจากง่ายไปยาก คือ… ตั้งแต่การแสดงความมุ่งมั่นส่วนตัวภายในโรงงานของอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 เรื่อยไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรม และ การได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบโรงงาน ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเครือข่ายสีเขียว หรือ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 โดยโรงงานจะต้องยื่นสมัครขอรับการรับรอง และ ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการด้วย

เกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับ ได้แก่… 

 • ระดับที่ 1… ความมุ่งมั่นสีเขียว หรือ Green Commitment
 • ระดับที่ 2… ปฏิบัติการสีเขียว หรือ Green Activity
 • ระดับที่ 3… ระบบสีเขียว หรือ Green System
 • ระดับที่ 4… วัฒนธรรมสีเขียว หรือ Green Culture
 • ระดับที่ 5… เครือข่ายสีเขียว หรือ Green Network

โรงงานที่สนใจจะขอการรับรอง Green Industry สามารถศึกษาเอกสารประกอบการสมัคร Green Industry จากลิงค์และข้อมูลดังนี้ครับ

 1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 3. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
  1. ระดับที่ 3 
  2. ระดับที่ 4 
  3. ระดับที่ 5 
 4. รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

อบถามเพิ่มเติม โทร. 02–617–1727 หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

VR Education

Tech-Enabled Immersive Learning และ Extended Reality #ReDucation

Extended Reality จะเน้นการเห็นภาพและได้เคลื่อนไหวร่างกายประสานกับคอมพิวเตอร์ หรือ จักรกลอื่นๆ ที่ออกแบบบูรณาการกันไว้เพื่อสร้างประสบการณ์เหมือนจริง แบบเดียวกับชุดฝึกบินจำลอง ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ไปที่สมองส่วนหน้าโดยตรง เหมือนได้สัมผัสประสบการณ์จริงทุกอย่าง ยกเว้นความเสียหายเมื่อพลาดพลั้งที่สามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ และ ฝึกซ้ำๆ จนไม่พลาดได้

Burnout

Burnouts… เหนื่อยหน่ายไร้พลัง #SelfInsight

แรงใจที่ไม่ได้ผ่านการฝึก หรือ มีประสบการณ์จน “เข้มแข็งแกร่งนิ่ง” มาก่อน ก็มักจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และ ทัศนคติที่ผ่านเข้ามาทางหู จมูก ลิ้น กาย และ ใจตลอดเวลา… ซึ่งบางสาเหตุแห่งความอ่อนไหวอาจทำให้แรงใจตกต่ำแห้งเหือด… ถึงขั้นกระทบแรงกายหมดสิ้นไปด้วย เห็นเป็นชีวิตเหน็ดเหนื่อยไร้พลังจนไม่อยากขยับไปทำอะไรอื่นอีก และ หลายชีวิตถูกทำลายโอกาสกับอนาคตมากมาย เพราะหมดสิ้นแรงใจจนไม่เหลือแรงกายให้โอกาสและอนาคตอีกเลย

VR Headset for Education

Online Education Platform For Kids… ที่เรียนออนไลน์สายเด็ก

eLearning สำหรับเด็กและเยาวชน ที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกันมาบนฐาน Humanistic Learning Theory ที่เชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากมนุษย์ดีที่สุด ซึ่งทำให้ประเด็น Technology Based Instruction ได้รับ “การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั่วโลกมาช้านาน ทั้งๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นล้วนใช้จ่ายเพื่อศึกษาดูงาน Technology Based Instruction ที่น่าสนใจ รวมทั้งทดลองและทดสอบมากมายเพื่อยืนยันความเชื่อว่า Humanism มีจุดสมดุลย์ทางการศึกษา หรือ Effective Learning Equilibrium ที่สุดแล้ว…

moving sidewalk

Moving Walkways

ปัญหาใหญ่ของทางเลื่อนคือเรื่องความเร็วการเดินทางต่ำใกล้เคียงกับการเดินเท้าธรรมดา ซึ่งการออกแบบให้ช้าก็เพื่อให้ผู้ใช้ทางเลื่อนปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเข้าออกทางเลื่อนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สุด