Green Industry… อุตสาหกรรมสีเขียว #GreenIndustry

Green Industry

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่ง… สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำเป็นเอกสารไว้เป็นแนวทางการพัฒนา “อุตสาหกรรมสีเขียว” ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Supply Chain & Green Value Chain… โดยมุ่งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้น

ซึ่งภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ควบคุมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ปริมาณมลพิษที่สามารถปล่อยทิ้งออกมาได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประเด็นอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry อยู่ในความรับผิดชอโดยตรงของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ให้ความสำคัญโดยยกร่าง แนวทางการพัฒนาโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว และ ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำการบูรณาการเพื่อพิจารณาให้ทุกรางวัล หรือ ใบรับรอง สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ พ.ศ. 2553

แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวของไทย พัฒนากรอบแนวทางบน 2 แนวความคิดสำคัญ คือ…

 1. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง… เพื่อให้การประกอบกิจการโรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน… ด้วยการประกอบกิจการโรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาตามขั้นตอนของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” จากระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 จึงเป็นกระบวนการที่เริ่มจากง่ายไปยาก คือ… ตั้งแต่การแสดงความมุ่งมั่นส่วนตัวภายในโรงงานของอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 เรื่อยไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรม และ การได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบโรงงาน ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเครือข่ายสีเขียว หรือ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 โดยโรงงานจะต้องยื่นสมัครขอรับการรับรอง และ ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการด้วย

เกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับ ได้แก่… 

 • ระดับที่ 1… ความมุ่งมั่นสีเขียว หรือ Green Commitment
 • ระดับที่ 2… ปฏิบัติการสีเขียว หรือ Green Activity
 • ระดับที่ 3… ระบบสีเขียว หรือ Green System
 • ระดับที่ 4… วัฒนธรรมสีเขียว หรือ Green Culture
 • ระดับที่ 5… เครือข่ายสีเขียว หรือ Green Network

โรงงานที่สนใจจะขอการรับรอง Green Industry สามารถศึกษาเอกสารประกอบการสมัคร Green Industry จากลิงค์และข้อมูลดังนี้ครับ

 1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 3. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
  1. ระดับที่ 3 
  2. ระดับที่ 4 
  3. ระดับที่ 5 
 4. รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

อบถามเพิ่มเติม โทร. 02–617–1727 หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Adult Education

สถานะและประสิทธิภาพของ CBI

โลกความจริงซับซ้อนทั้งฝั่งผู้สอนหรือผู้พัฒนา CBI และฝั่งผู้เรียนด้วย… กรณีทำ eLearning ใส่คอมพิวเตอร์ส่งไปให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้… หรือกรณีส่งเสริม Web-based Learning แต่ผู้เรียนไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้… ถือเป็นปัญหาซับซ้อนในระบบส่งมอบองค์ความรู้ที่ชัดเจนว่า ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนแบบนี้ล้มเหลว 100%

Autonomous Car

5 Level Of Autonomous Cars… พาหนะไร้คนขับทั้ง 5 ระดับ

นักวิจัยจาก ABI Research คาดการณ์ว่า ภายในปี 2025 เราจะได้รถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนนมากกว่า 8,000,000 คัน… ก็ประมาณ 4 ปีข้างหน้านี่แล้ว ที่ยานพาหนะวิ่งเองจนถึงไร้คนขับจะพบเห็นได้ในเมืองหลักๆ ของโลกที่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพื่อระบบนิเวศน์นี้… ซึ่งรถยนต์ไร้คนขับในปี 2025 ที่พูดถึงกันนี้ จะหมายถึงรถยนต์ในมาตรฐาน Driving Automation Level 3… Level 4 และ Level 5

Co-Teaching, Co-Learning

Co-Teaching and Peer Learning… บริบทการเรียนรู้ด้วยกลไกการเรียนการสอนใหม่

บริบท Co-Teaching ที่ถูกประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง P2P Learning นั้น… สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างสำคัญคือ บทบาทของผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความรู้ของตนเองร่วมกับเพื่อนเรียนและผู้สอน จนถึงขั้นสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นใหม่ ไปสร้างสรรค์ หรือ Created… ซึ่งเป็นขั้นที่สามารถนำมาบอกเล่าถ่ายทอด หรือสอนผู้อื่นต่อได้… และถือเป็นขั้นสูงสุดของ Bloom’s Digital Taxonomy หรือ ขั้นตอนการเรียนรู้ของบลูมดิจิทัล…