Organic Farming

Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

ต้องยอมรับว่า… COVID-19 Disruption รอบนี้… กระทบจากรากหญ้าถึงดวงดาวอย่างแท้จริง ช่วงสองสัปดาห์มานี้ผมมีข้อความทาง Line @reder ถามถึงแผนธุรกิจฟาร์มผักและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพราะบางท่านคิดและจริงจังกับเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มผักและไร่นาสวนผสม ที่หาทางให้เป็นธุรกิจมากกว่าจะปล่อยให้กลายเป็นเกษตรกรรมแบบปลูกได้ขายไม่เป็นและบริหารไม่ถูก… เพราะ COVID-19 ทำให้หลายๆ ท่านงานหายและหลายๆ ท่านรายได้หดแบบไม่ทันตั้งตัว…

ผมไม่มีแผนธุรกิจแบบนั้นเป็นของตัวเองหรอกครับ… แต่ก็ชอบสะสมและอ่านวิทยานิพนธ์ธุรกิจที่ผมมองว่า… ปัจจุบันงานนักศึกษา MBA และปริญญาโทฝั่งธุรกิจสาขาอื่นๆ ในหลายๆ สถาบันน่ายกย่องทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมาก… วันนี้ผมก็เลยเอางานชื่อ แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา… ผมแนบลิงค์ฉบับเต็มไว้ใต้อ้างอิงให้ท่านที่จริงจังจะลงเงินและลงแรงกับสวนผัก แนะนำให้อ่านและแปลงเป็นแผนธุรกิจของตัวเองน๊ะครับ… ประเด็นและแง่มุมมากมายที่หลายท่านคิดไม่ถึง มีอยู่ในแผนทั้งหมดให้ศึกษาเรียนรู้ ที่ผมมองว่า… เอกสารร้อยกว่าหน้าชุดนี้มีค่าแน่นอนหากท่านจะหนีวิกฤตไปเริ่มธุรกิจที่กว่าผักจะโต… ไวรัส COVID-19 คงตายหมดแล้ว

หรือจะลองอ่านบทคัดย่อ หรือที่วิทยานิพนธ์ฝั่งธุรกิจเรียกว่า บทสรุปผู้บริหาร หรือ Executive Summary ก่อนก็ได้ครับ… 

Please Do Not Spray

บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากพิษ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่รับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านราคา ปริมาณ ช่องทางการจัดจำหน่าย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จึงยังทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรประเภทนี้ได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นโอกาสที่จะจัดทำแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาด และมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศให้มีความยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์สามารถประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดรูปแบบกิจการให้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและครบวงจร ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ชื่อฟาร์มและตราสินค้า Green Mix Organic Farm ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 1,500,000 บาท 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งกลุ่มลูกค้า คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะยาว และกลยุทธ์ในภาพรวม ก่อนจะทำวิจัยการตลาดเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

ส่วนการวางแผนการดำเนินงานภายในฟาร์ม แผนธุรกิจฉบับนี้ได้นำความรู้เชิงทฤษฎีจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์มาประกอบกับประสบการณ์จากภาคปฏิบัติของเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยัง

ลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค

นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จึงต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ มีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและสมมติฐานทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งจากการประมาณการพบว่า ในสถานการณ์ปกติ กิจการสามารถบรรลุตามเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ และมีการวางแผนสำหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานอย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้นำแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ไปปฏิบัติจริง จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

อ่านบทสรุปผู้บริหารจบแล้วคิดว่าใช่แนวทางของท่าน… ลิงค์ดาวน์โหลดฉบับเต็มอยู่ใต้อ้างอิงเลยครับ

อ้างอิง

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031012_5255_4054.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts