Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

Organic Farming

ต้องยอมรับว่า… COVID-19 Disruption รอบนี้… กระทบจากรากหญ้าถึงดวงดาวอย่างแท้จริง ช่วงสองสัปดาห์มานี้ผมมีข้อความทาง Line @reder ถามถึงแผนธุรกิจฟาร์มผักและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพราะบางท่านคิดและจริงจังกับเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มผักและไร่นาสวนผสม ที่หาทางให้เป็นธุรกิจมากกว่าจะปล่อยให้กลายเป็นเกษตรกรรมแบบปลูกได้ขายไม่เป็นและบริหารไม่ถูก… เพราะ COVID-19 ทำให้หลายๆ ท่านงานหายและหลายๆ ท่านรายได้หดแบบไม่ทันตั้งตัว…

ผมไม่มีแผนธุรกิจแบบนั้นเป็นของตัวเองหรอกครับ… แต่ก็ชอบสะสมและอ่านวิทยานิพนธ์ธุรกิจที่ผมมองว่า… ปัจจุบันงานนักศึกษา MBA และปริญญาโทฝั่งธุรกิจสาขาอื่นๆ ในหลายๆ สถาบันน่ายกย่องทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมาก… วันนี้ผมก็เลยเอางานชื่อ แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา… ผมแนบลิงค์ฉบับเต็มไว้ใต้อ้างอิงให้ท่านที่จริงจังจะลงเงินและลงแรงกับสวนผัก แนะนำให้อ่านและแปลงเป็นแผนธุรกิจของตัวเองน๊ะครับ… ประเด็นและแง่มุมมากมายที่หลายท่านคิดไม่ถึง มีอยู่ในแผนทั้งหมดให้ศึกษาเรียนรู้ ที่ผมมองว่า… เอกสารร้อยกว่าหน้าชุดนี้มีค่าแน่นอนหากท่านจะหนีวิกฤตไปเริ่มธุรกิจที่กว่าผักจะโต… ไวรัส COVID-19 คงตายหมดแล้ว

หรือจะลองอ่านบทคัดย่อ หรือที่วิทยานิพนธ์ฝั่งธุรกิจเรียกว่า บทสรุปผู้บริหาร หรือ Executive Summary ก่อนก็ได้ครับ… 

Please Do Not Spray

บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากพิษ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่รับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านราคา ปริมาณ ช่องทางการจัดจำหน่าย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จึงยังทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรประเภทนี้ได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นโอกาสที่จะจัดทำแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาด และมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศให้มีความยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์สามารถประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดรูปแบบกิจการให้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและครบวงจร ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ชื่อฟาร์มและตราสินค้า Green Mix Organic Farm ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 1,500,000 บาท 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งกลุ่มลูกค้า คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะยาว และกลยุทธ์ในภาพรวม ก่อนจะทำวิจัยการตลาดเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

ส่วนการวางแผนการดำเนินงานภายในฟาร์ม แผนธุรกิจฉบับนี้ได้นำความรู้เชิงทฤษฎีจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์มาประกอบกับประสบการณ์จากภาคปฏิบัติของเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยัง

ลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค

นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จึงต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ มีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและสมมติฐานทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งจากการประมาณการพบว่า ในสถานการณ์ปกติ กิจการสามารถบรรลุตามเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ และมีการวางแผนสำหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานอย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้นำแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ไปปฏิบัติจริง จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

อ่านบทสรุปผู้บริหารจบแล้วคิดว่าใช่แนวทางของท่าน… ลิงค์ดาวน์โหลดฉบับเต็มอยู่ใต้อ้างอิงเลยครับ

อ้างอิง

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031012_5255_4054.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Solution

ขั้นตอนการตัดสินใจและแก้ปัญหา… ทักษะผู้นำ 2021

การตัดสินใจกับการแก้ปัญหาเป็นประเด็นซ้อนทับกันในระดับการหาคำตอบ ซึ่งจะต่างกันก็เพียง… การตัดสินใจจะจบขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลและการระดมสมองจนได้คำตอบหรือข้อสรุปหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่การแก้ปัญหาจะมีการนำคำตอบหรือข้อสรุปนั้นไปดำเนินการจนเปลี่ยนปัญหาเป็นไร้ปัญหา หรือเปลี่ยนจากปัญหาเดิมไปสู่ปัญหาลำดับถัดไป…

Smile

Predicting Happiness and Unhappiness… ทำนายสุขและทุกข์

การเลือกหนทางชีวิต ส่วนใหญ่ผลการเลือกจะไม่ได้เป็นแบบที่คาดการณ์ หรือที่สมองคาดการณ์หรือทำนายไว้… ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือ การเลือกไม่ใช่เครื่องยันยันว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิด ชอบหรือไม่ชอบ… เหมือนนักศึกษาที่ได้สิทธิ์เปลี่ยนภาพ และลังเลจนเปลี่ยนใจในตอนหลัง ทั้งที่ได้เลือกไปแล้ว ซึ่งระหว่างลังเล คนกลุ่มนี้จะคิดวนคิดเวียนเหมือนติดกับดัก ที่ล้อมโดยความพอใจกับไม่พอใจ… กับดักความสุขจึงอยู่ที่ จะยอมจบตั้งแต่เลือก แล้วไปทำอย่างอื่น หรือกลับมาแก้ไขการเลือกเดิมซ้ำๆ จนขาดความสุข

Value Proposition Design

Value Proposition Canvas และ Customer Centric

การค้นหา Jobs to be Done จึงจำเป็น เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้ถูกจุดโดยการค้นหา Pain Point และ Gain Point

Synchronous Asynchronous E-learning

Synchronous/Asynchronous eLearning

eLearning ทำให้ผู้เรียนสะดวกสะบายและได้ประโยชน์มากขึ้นแน่นอน แต่ฝั่งผู้สอนอาจไม่ง่ายในขั้นต้องเตรียมทั้งหลักสูตร เนื้อหาและบทเรียนเพื่อฝากคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตช่วยสอนแทน…