Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

Organic Farming

ต้องยอมรับว่า… COVID-19 Disruption รอบนี้… กระทบจากรากหญ้าถึงดวงดาวอย่างแท้จริง ช่วงสองสัปดาห์มานี้ผมมีข้อความทาง Line @reder ถามถึงแผนธุรกิจฟาร์มผักและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพราะบางท่านคิดและจริงจังกับเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มผักและไร่นาสวนผสม ที่หาทางให้เป็นธุรกิจมากกว่าจะปล่อยให้กลายเป็นเกษตรกรรมแบบปลูกได้ขายไม่เป็นและบริหารไม่ถูก… เพราะ COVID-19 ทำให้หลายๆ ท่านงานหายและหลายๆ ท่านรายได้หดแบบไม่ทันตั้งตัว…

ผมไม่มีแผนธุรกิจแบบนั้นเป็นของตัวเองหรอกครับ… แต่ก็ชอบสะสมและอ่านวิทยานิพนธ์ธุรกิจที่ผมมองว่า… ปัจจุบันงานนักศึกษา MBA และปริญญาโทฝั่งธุรกิจสาขาอื่นๆ ในหลายๆ สถาบันน่ายกย่องทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมาก… วันนี้ผมก็เลยเอางานชื่อ แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา… ผมแนบลิงค์ฉบับเต็มไว้ใต้อ้างอิงให้ท่านที่จริงจังจะลงเงินและลงแรงกับสวนผัก แนะนำให้อ่านและแปลงเป็นแผนธุรกิจของตัวเองน๊ะครับ… ประเด็นและแง่มุมมากมายที่หลายท่านคิดไม่ถึง มีอยู่ในแผนทั้งหมดให้ศึกษาเรียนรู้ ที่ผมมองว่า… เอกสารร้อยกว่าหน้าชุดนี้มีค่าแน่นอนหากท่านจะหนีวิกฤตไปเริ่มธุรกิจที่กว่าผักจะโต… ไวรัส COVID-19 คงตายหมดแล้ว

หรือจะลองอ่านบทคัดย่อ หรือที่วิทยานิพนธ์ฝั่งธุรกิจเรียกว่า บทสรุปผู้บริหาร หรือ Executive Summary ก่อนก็ได้ครับ… 

Please Do Not Spray

บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากพิษ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่รับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านราคา ปริมาณ ช่องทางการจัดจำหน่าย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จึงยังทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรประเภทนี้ได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นโอกาสที่จะจัดทำแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาด และมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศให้มีความยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์สามารถประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดรูปแบบกิจการให้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและครบวงจร ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ชื่อฟาร์มและตราสินค้า Green Mix Organic Farm ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 1,500,000 บาท 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งกลุ่มลูกค้า คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะยาว และกลยุทธ์ในภาพรวม ก่อนจะทำวิจัยการตลาดเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

ส่วนการวางแผนการดำเนินงานภายในฟาร์ม แผนธุรกิจฉบับนี้ได้นำความรู้เชิงทฤษฎีจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์มาประกอบกับประสบการณ์จากภาคปฏิบัติของเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยัง

ลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค

นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จึงต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ มีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและสมมติฐานทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งจากการประมาณการพบว่า ในสถานการณ์ปกติ กิจการสามารถบรรลุตามเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ และมีการวางแผนสำหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานอย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้นำแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ไปปฏิบัติจริง จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

อ่านบทสรุปผู้บริหารจบแล้วคิดว่าใช่แนวทางของท่าน… ลิงค์ดาวน์โหลดฉบับเต็มอยู่ใต้อ้างอิงเลยครับ

อ้างอิง

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031012_5255_4054.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

A Time To Kill DVD

A Time to Kill… ยุติธรรมอำมหิต

“ผมขอให้ท่านหลับตาลง… นึกภาพเด็กผู้หญิงผิวดำวัยสิบปี ถูกวัยรุ่นขี้ยาเมามายสองคน ขว้างเธอด้วยเบียร์ทั้งกระป๋องจนล้มคว่ำ… ลากร่างที่บอบช้ำเข้าทาง ผลัดกันข่มขืน และพยายามแขวนคอเธอกับกิ่งไม้ให้ตายตรงนั้น แต่กิ่งไม้เล็กและเปราะเกินไปจนรับน้ำหนักไม่ไหว… พวกมันจึงลากเธอขึ้นรถ เอาร่างที่ร่อแร่ปางตายไปฉี่รดและโยนเธอลงมาจากสะพาน… และถ้านั่นเป็นเด็กหญิงผิวขาวหล่ะ?”

Reder Blended Canvas

Reder Blended Canvas

Reder Blended Canvas หรือ Blended Learning Canvas ของ Reder ออกแบบขึ้นใช้โดยผมและที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิหลายท่านจากหลายที่เป็น Peer Review… ครั้งแรกทำขึ้นเพื่อเป็นแบบฟอร์มช่วยให้ครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่จ้างผมและทีมเป็น Outsource พัฒนา LMS และ eLearning Materials… แบบฟอร์มชุดแรกๆ ช่วยให้ครูอาจารย์สามารถทำแผนการสอน เพื่อดัดแปลงเป็น eLearning

Peer to Peer Learning

Peeragogy… เมื่อระบบการศึกษาต่อตรงแบบ Peer–To–Peer ในยุคดิจิทัล #ReEducation

Howard Rheingold นวัตกร นักเขียนและครูผู้มีประสบการณ์หลากหลาย พร้อมผลงานมากมายอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งเขียนหนังสือ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการเป็นอาจารย์สมทบสอนมหาวิทยาลัยอย่าง Berkeley และ Stanford… ได้พัฒนาและเผยแพร่แนวคิดชื่อ Peeragogy จากประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยที่ Howard Rheingold พบเทคนิคการเรียนการสอนโดยไม่ต้องพิธีรีตองเหมือนกับการบรรยายในชั้นเรียน

Self Learning kids

VESPA Mindset… Education Mindset

ระบบการศึกษาที่เราท่านได้สัมผัสและรับรู้กันมา จนพาพวกเรามาถึงวันที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้นั้น ระบบการศึกษาทุกรูปแบบล้วนมี “การเรียน กับ การสอน” เป็นกลไกสำคัญในระบบเสมอ ซึ่งความงามของระบบการศึกษาทุกระบบและรูปแบบ คือการสร้างผลลัพธ์ร่วมกันของขั้วการเรียนและขั้วการสอน จนเห็นพัฒนาการเป็นภูมิรู้และประสบการณ์ทั้งในตัวผู้เรียนและในตัวผู้สอนไปพร้อมกัน