Green Ocean Strategy… กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว #SaturdayStrategy

ในบรรดากลยุทธ์น่านน้ำ หรือ Ocean Strategy ทั้ง 4 ที่มี Red Ocean… Blue Ocean… Green Ocean และ White Ocean Strategy นั้น… Green Ocean Strategy กับ White Ocean Strategy ถือว่าเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เหนื่อยน้อย กำไรไม่มาก แต่อยู่ได้ยาวนาน… โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว หรือ น่านน้ำมรกตจะมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม กับ ระบบนิเวศน์ และ สุขภาพกายใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว หรือ White Ocean Strategy จะมุ่งไปที่การดูแลสังคมโดยเน้นการไม่แสวงกำไร ซึ่งถือว่าไม่ง่ายสำหรับการทำธุรกิจในแบบ Social Enterprise และ NGO 

กลยุทธ์องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเป้าหมายเจาะจงอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ… จึงไม่พลาดที่จะหันหา Green Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว หรือ กลยุทธ์น่านน้ำมรกต โดยมีกระแสการส่งเสริมตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีทั้งตัวอย่าง และ รายละเอียดมากมายให้สืบค้นอ้างอิง

งานตีพิมพ์ในหัวข้อ Green Ocean Strategy: Democratizing Business Knowledge for Sustainable Growth โดย Dr.Eng. Evangelos Markopoulos และ คณะ ได้เสนอความเห็นเอาไว้ว่า… การพัฒนาความยั่งยืนโดยขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวควรถูกยกให้เห็น Protopian อันหมายถึงดีกว่าวันนี้และวันวานในทุกทาง ผ่านกรอบคิดอันชาญฉลาด และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการคิดร่วมกันอย่างแท้จริง… เพื่อให้ผู้ประกอบการ และ องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ระดับนวัตกรรมที่นำใช้ได้ต่อเนื่องยั่งยืนด้วย “ทุนทางปัญญา” ซึ่งจะเป็นกลางโดยไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่ง และ เป็นประชาธิปไตยโดยแท้กับทุกฝ่ายในระบบนิเวศและห่วงโซ่อุปทาน… 

การจะใช้ทุนทางปัญญาขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องข้ามฝูงฉลามในน่านน้ำสีแดง หรือ Red Ocean ที่มีการแข่งขันดุเดือดถึงเลือดถึงเนื้อ และ ยังต้องข้ามน่านน้ำสีฟ้า หรือ Blue Ocean ที่จำเป็นจะต้องสร้างนวัตกรรมบางโมเดลขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ โดยเฉพาะการสร้างตลาด และ อุปสงค์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จทุกครั้ง… จึงจะถึงน่านน้ำสีเขียว หรือ Green Ocean ซึ่งมีความจำเป็นต้องทำร้ายคู่แข่งน้อยมาก และ ยังสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด แม้ในหลายๆ กรณีจะต้องสละกำไร หรือ การแบ่งปันทรัพยากรเพื่อทำอะไรๆ ที่ดีต่อใจของคนที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

ทุนทางปัญญาที่ได้จากกรอบคิดอันชาญฉลาดร่วมกัน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนแบบน่านน้ำสีเขียวภายใต้คำแนะนำจากการศึกษาค้นคว้าที่เผยแพร่ผ่าน Green Ocean Strategy โดย Dr.Eng. Evangelos Markopoulos และ คณะ ได้แนะนำโมเดล 3S Matrix หรือ 3S Wide Innovation Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือแห่งเครื่องมือเพื่อหาน่านน้ำสีเขียว หรือ Green Ocean ให้เจอ… โดย 3S Matrix ประกอบด้วย… 

The 3S Wide Innovation Matrix
The 3S Wide Innovation Matrix
  1. Sustainable หรือ ความยั่งยืน… โดยแนะนำเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายใน หรือ Inner Change ผ่านระบบประชาธิปไตยและการออกเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต้นที Level 1-3… ส่วนเครื่องมือสำหรับชี้ชวนระดับ Micro Environment จะใช้ Blue Ocean Strategy และ เครื่องมือสำหรับชี้ชวนระดับ Macro Environment จะใช้ Green Ocean Strategy
  2. Social หรือ สังคม… จะแนะนำเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายใน หรือ Inner Change ด้วย Value Framework… ส่วนเครื่องมือสำหรับชี้ชวนระดับ Micro Environment จะใช้ PESTLE และ SWOT… เครื่องมือสำหรับชี้ชวนระดับ Macro Environment จะใช้กลไกทางประชาธิปไตยขององค์กรระดับกลางที่ Level 4-6
  3. Share Value หรือ แบ่งปันคุณค่า… ได้แนะนำเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายใน หรือ Inner Change ด้วยกลไกทางประชาธิปไตยขององค์กรระดับกลางที่ Level 4-6… ส่วนเครื่องมือสำหรับชี้ชวนระดับ Micro Environment จะใช้ VRIO Framework คู่กับ Mckinsey Innovation Horizons  และ เครื่องมือสำหรับชี้ชวนระดับ Macro Environment จะใช้ กลไกทางประชาธิปไตยขององค์กรระดับกลางที่ Level 4-6…

รายละเอียดลึกกว่านี้ขอข้ามครับ… ท่านที่สนใจตามต่อจากผลงานของ Dr.Eng. Evangelos Markopoulos ต่อเองได้เลยครับ… โดยเฉพาะงานในหัวข้อ Green Ocean Strategy: Democratizing Business Knowledge for Sustainable Growth ซึ่งนักกลยุทธ์ และ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ควรพลาด

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts