อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และ เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #GreenEconomy

Circular Economy

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมตาม “ระบบเศรษฐกิจเส้นตรง หรือ Linear Economy” ที่มีการนำทรัพยากรมาใช้จำนวนมากเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ส่งต่อให้ผู้บริโภคนำไปใช้งาน และ ทิ้งเป็นขยะหลังเลิกการใช้งานแล้วโดยไม่นำกลับมาใช้ใหม่… ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมาก ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาขยะและของเสียที่มีเพิ่มมากขึ้น 

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และ สังคมโดยรวม เนื่องจากเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นที่การนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้งของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำตามสภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงเสนอให้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่ผลิตสินค้าตั้งอยู่รวมกันจำนวนมาก การสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และ ลดต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย รวมถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน… และหวังผลการนำต้นแบบอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น ไปขยายผลในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยร่วมกันพัฒนาชุดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Circular Exchange เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

ในเบื้องต้น… โครงการตั้งเป้าที่จะนำเสนอข้อมูลการใช้เทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 20 แห่ง ในแพลตฟอร์ม Circular Exchange โดยคาดหมายให้เกิดต้นแบบอุตสาหกรรม และ ชุดข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นอกจากนั้น… องค์ความรู้และฐานข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ยังสามารถใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ในการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละองค์กร หน่วยงาน ทั้งในเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และ ช่วยลดต้นทุน… เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และ เพิ่มโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Sustainable Development Goal

Sustainable Development Goal 4… การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ReDucation

ความพยายามในการปฏิรูป และ เปลี่ยนแปลงสาระของกลไกทางการศึกษาในทุกวัตถุประสงค์ กับ ทุกๆ เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์เชิงปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด… ถ้าเป้าหมายสุดท้ายไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทรัพยากรบุคคล “ดีพอ” จนถึงขั้นบุคคลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสู่สังคมของตนได้ทุกมิติ… ก็คงเสียเวลาพยายามโดยสูญเปล่าอยู่ดี

shake hand with money

PP-SME… โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนโดย ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์เบื้องต้น​โดยสรุปของแนวทาง การเสนอขายขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ CD ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และถูกกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงของ SME โดยเน้นหลักการกำกับดูแลที่ต้องไม่สร้างภาระและต้นทุนแก่บริษัทมากเกินไป ในขณะเดียวกัน ยังคงคำนึงถึงกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วย

a68 iceberg

เกาะน้ำแข็งลอยน้ำ A68a ขนาด 4,200 ตารางกิโลเมตร กำลังคุกคามหมู่เกาะ South Georgia #FridaysForFuture

เครื่องบินของกองทัพอากาศอังกฤษ หรือ Royal Air Force หรือ RAF ได้ขึ้นบินสำรวจและบันทึกภาพล่าสุดของภูเขาน้ำแข็ง A68a ที่มีขนาด 4,200 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปี 2020 ซึ่งเกาะนำแข็งลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดแพนี้ ได้แยกตัวออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกา และล่องลอยในมหาสมุทรมาแล้ว 3 ปี และนักวิทยาศาสตร์คาดว่า… A68a กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเข้าปะทะและเกยตื้นกับชายฝั่งเกาะ South Georgia ซึ่งจะทำให้ภูเขาน้ำแข็งปิดทางออกหากินในทะเลของฝูงสัตว์บนเกาะจำนวนมาก และอาจนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่หลวงของระบบนิเวศแถบขั้วโลกใต้