Grit

Grit… เพียรพยายามด้วยความหลงไหลต่อเป้าหมายระยะยาว #SelfInsight

คำว่า Grit ในทางจิตวิทยาจะนิยามถึงความอุตสาหะ และ ความหลงใหลในเป้าหมายระยะยาว ซึ่ง Dr.Angela Lee Duckworth นักจิตวิทยาจาก University of Pennsylvania ได้ศึกษาความอุตสาหะและความหลงใหลในเป้าหมายระยะยาว หรือ Grit ที่เธอสังเกตพบว่า… บุคคลที่มีความอุตสาหะอย่างแรงกล้า สามารถรักษาความมุ่งมั่น และ แรงจูงใจของตนไว้ได้เป็นเวลานาน แม้จะประสบกับความล้มเหลว และ พบเจอความยากลำบากก็ตาม ซึ่ง Dr.Angela Lee Duckworth พบว่า… ความอุตสาหะพากเพียรเป็นตัวทำนายความสำเร็จได้ดีกว่าความสามารถทางปัญญา หรือ IQ อย่างเทียบกันไม่ได้

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Grit ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจแบบที่ต้องใช้ IQ เข้าไปจัดการ แต่เป็นความพยายามบนความหลงไหลต่อเป้าหมายระยะยาว… ย้ำว่าเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งต้องใช้ความพยายามเพื่อฝ่าฟันอุปสรรค และ ความท้าทายที่ซับซ้อนตลอดเส้นทางสู่เป้าหมาย โดย Grit จะเป็นทั้งแรงส่งและแรงพยุงเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายยิ่งๆ ขึ้นตลอดเวลา และ Grit ถือเป็นจิตวิทยาเก่าแก่ที่ถูกอธิบายเอาไว้มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล หรือ กว่าสองพันหกร้อยปีก่อน ซึ่งปราชญ์ชาวจีนในลัทธิโบราณอย่างลัทธิเต๋าก็ได้บันทึกไว้เป็นจริยธรรมสำคัญของชีวิต และ ถูกบัญญัติในศาสนาหลักของโลกทุกศาสนา รวมทั้งปรัชญาการครองตนทุกตำราที่ล้วนแต่กล่าวถึงผ่านคำว่า Persistence หรือ ความเพียร และคำว่า  Tenacity หรือ ความมุ่งมั่นบากบั่น

แต่การค้นคว้าเกี่ยวกับความอุตสาหะและความหลงใหลในเป้าหมายระยะยาว หรือ Grit โดยนักจิตวิทยาในยุคปัจจุบัน เช่น กรณีการค้นคว้าวิจัยของ Dr.Angela Lee Duckworth ซึ่งได้ศึกษาผ่านบริบททางการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และ ติดตาม Long-term Outcome ผ่านอุปนิสัย และ บุคลิกภาพของนักศึกษา… โดยแง่มุมที่ Dr.Angela Lee Duckworth พบในระหว่างติดตามกลุ่มตัวอย่างไปตลอดชีวิตนี้ เธอวิเคราะห์พบปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มนักศึกษาที่มีอุปนิสัยเพียรพยายามต่อเป้าหมายระยะยาว ชัดเจนกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ความรู้และทักษะดีอย่างเดียว… แต่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้น้อยมาก

ประเด็นก็คือ… Grit เป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่มีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้อง “คิดได้และทำให้ได้” อันหมายถึง การเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากพอ และ ชัดเจนพอจนสามารถกำหนดเป้าหมายระยะยาวได้อย่างถูกต้องในเบื้องต้น แล้วยังต้องเป็นคนที่สามารถวางแผน และ กำหนดรายละเอียดตลอดแผนตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมายได้ด้วย… 

Grit ตามแนวทางจิตวิทยาสมัยใหม่ จึงมีรายละเอียดมากกว่า Persistence หรือ ความเพียร และ Tenacity หรือ ความมุ่งมั่นแบบปรัชญาเก่าหลายแง่มุม… โดยเฉพาะในมุมความสำเร็จ และ การบรรลุเป้าหมายที่โชคชะตาฟ้าดินและเทพเจ้าจะต้องหลีกทางให้… ความพยายามที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายพร้อมความรู้ความเข้าใจอันดี ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทันสมัย และ เครื่องมือกับเครือข่ายที่พรั่งพร้อม

ในหนังสือของ Dr.Angela Lee Duckworth ชื่อ Grit : The Power of Passion and Perseverance ซึ่งเธอเชื่อสุดใจว่า… ปัจจัยความสำเร็จจากการปลูกฝังอุปนิสัยให้เป็นคนที่มีความหลงใหลต่อเป้าหมายระยะยาวของชีวิต หรือ Lifelong Interest ซึ่ง Dr.Angela Lee Duckworth กล่าวถึงในทำนองว่า… Grit เป็นเหมือนเวทมนต์ที่สร้างจากกฏกติกาสุดหิน หรือ Hard Thing Rule สำหรับชีวิต… แต่มันได้ผลกับการให้พลังชีวิตที่ล้นเหลือเกินพอจะพิชิตเป้าหมายยากๆ ได้ทั้งหมด แม้จะถูกบั่นทอนแรงใจจากอะไรก็ตาม… แม้จะยากลำบากเพียงไหนก็ตาม… แม้จะล้มเหลวและถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมก็ตาม… คนที่มีอุปนิสัยหลงใหลต่อเป้าหมายระยะยาวจะมองเส้นทางสู่เป้าหมายเป็นภาระแบบมาราธอน… เสมอ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts