Guess What? เกมมิฟิเคชั่นสำหรับครอบครัวและเด็กออทิซึม #ReDucation

เด็กในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ASD หรือ Autism Spectrum Disorder หรือ เด็กออทิซึม ซึ่งจะมีปัญหาในการสบตาคนอื่น และ บกพร่องในการตอบสนองทางอารมณ์และสังคม หรือ SER หรือ Social-Emotional Reciprocity จากการไม่เข้าใจภาษากาย และ อวัจนภาษาอื่นๆ ที่คนปกติใช้สื่อสารระหว่างกันนอกเหนือจากการใช้ภาษาพูด รวมทั้งทักษะความสามารถในการจดจำอารมณ์บนใบหน้าของคู่สนทนาก็ด้อยมากจนเป็นปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น

เด็กในกลุ่ม ASD จึงต้องการโปรแกรมการกระตุ้น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการอย่าง Electronic Flashcards หรือ บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานบนมือถือ หรือ แท็บเล็ตได้รับการพิสูจน์ยืนยันโดยงานวิจัยมากมายทั่วโลกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมาก… แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง “การปรับแต่ง” เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ยาก ซึ่งทำให้เด็ก ASD เจอปัญหา One Size Fit Alls แบบ Flashcards ชุดเดียวถูกใช้กับเด็กทุกคน… ซึ่งแม้แต่เด็กปกติก็มีปัญหา One Size Fit Alls ไม่ต่างกัน

นักวิจัยจาก Stanford HAI หรือ Stanford Human-Centered Artificial Intelligence จึงได้ทดลองนำ AI และ Machine Learning มาใช้กับเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการอย่าง Electronic Flashcards ภายใต้โครงการ Guess What? ซึ่งออกแบบเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมพัฒนาการแบบ Gamification ภายใต้แนวคิด Gamifying Autism Diagnosis and Treatment… โดยให้แพลตฟอร์มเดียวสามารถวินิจฉัย และ ปรับแต่งโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการกลุ่ม ASD… ซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยกับเด็กและครอบครัวในสหรัฐอเมริกา 

 Professor Dr.Dennis Wall ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Biomedical Data Science กับ Pediatrics Systems Medicine และ Psychiatry and Behavioral Sciences จาก Wall Lab ได้นำทีมนักวิจัยออกแบบ Guess What? สำหรับผู้ปกครองเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี… ซึ่งในเบื้องต้นได้ออกแบบเพื่อใช้กับครอบครัวกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยของ Wall Lab… ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้ Machine Learning และ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเด็กในขณะโต้ตอบกับสมาชิกในครอบครัวผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึกโดยครอบครัวในระหว่างใช้โปรแกรม Guess What? ซึ่งบรรจุ Electronic Flashcards เอาไว้ให้มากกว่า 25 สำรับ… โดยครอบครัวสามารถแชร์คลิปวิดีโอกับนักวิจัยเพื่อการวินิจฉัยอาการออทิซึมของเด็ก และ ร่วมออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการไปพร้อมๆ กับระบบ AI/ML ของ Guess What?

โครงการ Guess What? ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลผลิตเป็นนวัตกรรมนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม Guess What? หลายอย่าง… โดยเฉพาะโครงการ Autism Therapy on Glass ซึ่งเป็นการนำแว่นตาอัจฉริยะ หรือ Smart Glass มาใช้ในการวินิจฉัยทางคลีนิคสาขาจิตเวช และ พฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ DeepTech อย่าง AI/ML มาพัฒนาใช้งานทางคลีนิคได้อย่างโดยเด่น… นักวิจัยที่สนใจงานตีพิมพ์เกี่ยวกับ Autism Therapy on Glass ค้นบทความเรื่อง Investigation of Mechanisms of Action in Superpower Glass ของ Dennis Wall… ส่วนงานตีพิมพ์ชุดแรกเกี่ยวกับ Guess What? ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นฟรีสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android พร้อมชุดเกมทายปัญหาทางสังคม การเดาอารมณ์  และ แบบทดสอบ… ซึ่งยังคงเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา…สามารถค้นฐานข้อมูลงานวิจัยเรื่อง Evaluating Efficacy of GuessWhat Mobile App Therapy for Children With Autism ของ Dennis Wall ได้เลยเช่นกัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *