Hope and Desire… ความหวังและความต้องการ #SelfInsigt

ความหวัง หรือ Hope เป็นจินตภาพเชิงบวกของเป้าหมายและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง โดยคนที่มีความหวังจะคิดและจินตนาการถึงอนาคตนั้นในแง่ดีอย่างทะนุถนอม ซึ่งมักจะมีความต้องการขั้นปราถนา หรือ Desire แบบมีรายละเอียดชัดเจนว่า… มีปัจจัยและตัวแปรหลายอย่างที่ปัจจุบันยังบกพร่องขาดเกินอยู่ โดยส่วนใหญ่ยังขัดขวางเป็นปัญหาระหว่างสถานะปัจจุบัน กับ สถานะบรรลุความหวัง…

นั่นหมายความว่า… ความหวัง หรือ Hope มีลักษณะโครงสร้างเดียวกับวิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมายในอนาคต เพียงแต่ความหวังมักจะมีลักษณะเฉพาะในหลายกรณีที่ประกอบขึ้นโดยมีส่วนของ “ความเชื่อ” ที่หลายบริบทไม่สามารถแบ่งปันเป้าหมายที่อยู่ในรูป “ความหวัง” ร่วมกับผู้อื่นได้… เว้นแต่จะจัดการผ่านความเชื่อ โดยหาทางให้คนหลายคนเกิดความเชื่อเดียวกันเสียก่อน

ข้อมูลจากเวบไซต์ HappyProject.in ชี้ว่า… ความหวังเป็นแรงปรารถนาที่มีความเชื่อเกี่ยวกับบางสิ่ง โดยเฉพาะสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้น ความหวังจึงเป็นความปรารถนาในเชิงบวกสำหรับสิ่งที่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และ มีความคาดหวังในเชิงบวกสำหรับอนาคตที่ดีกว่าเดิม

คำอธิบายเรื่องความหวังของเวบไซต์ HappyProject.in จึงผูกเป็นสมการได้ว่า… Hope = Desire + Believe หรือ ความหวัง = แรงปราถนา + ความเชื่อ

ประเด็นก็คือ… ความหวัง หรือ Hope ทำให้จิตวิทยาส่วนบุคคลยังคง “เพียรพยายามกับเป้าหมาย” ต่อไปได้ ไม่ว่าจะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับปัญหาแบบไหนอย่างไร ซึ่งความเชื่อจะสร้างจินตภาพงดงามกว่า มาจูงใจให้คนๆ นั้นเชื่อ และ เพียรพยายามต่อความต้องการขั้นแรงปราถนานั้น ภายใต้ความเชื่อที่ชัดเจนจนเอาชนะความวิตก และ หวั่นกลัวทุกชนิดให้ผ่านไป… ให้ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจให้มากก็คือ… ความหวัง หรือ Hope กับ ความสิ้นหวัง หรือ Hopeless มักจะมีคู่กันอยู่ในจิตสำนึกของเราเสมอ เพราะตัวแปรความหวังทั้งความต้องการ หรือ Desire และ ความเชื่อ หรือ Believe ไม่ใช่ตัวแปรคงที่… โดยเฉพาะตัวแปรความเชื่อซึ่งอ่อนไหวในทางจิตวิทยาส่วนตนอย่างมาก โดยมี “ความเชื่อมั่นต่อตนเอง” นั่นเองที่ควบคุมด้วยตัวเองได้น้อยกว่าที่หลายๆ คนเข้าใจ… ไม่ต่างจากความเชื่อมั่นที่พยายามหาจากคนอื่น หรือ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมอะไรแทบไม่ได้ จนย้อนกลับไปกระทบความหวังอย่างสำคัญ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts