Human Centred Education

Human Centred Education #ReDucation

The Guerrand-Hermès Foundation for Peace Research Institute หรือ สถาบัน GHFP ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะ Preston Park ในเมือง Brighton ซึ่งเป็นเมืองริมทะเลตอนใต้ของเกาะอังกฤษ  ห่างจากช่องแคบอังกฤษ หรือ ช่องแคบโดเวอร์ หรือ Strait of Dover เพียงสองชั่วโมงทางถนน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัย GHFP แห่งนี้ได้เสนอแนวคิดด้านการศึกษา โดยมีนักทฤษฎีการศึกษาส่วนหนึ่งให้ความสนใจพอสมควร ซึ่งพวกเขาตั้งชื่อแนวคิดด้านการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ว่า Human-Centred Education และเริ่มเผยแพร่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมทางวิชาการไปทั่วเกาะอังกฤษ และเปิดให้เข้าร่วมได้ทั่วโลก โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือ สื่อและร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พวกเขาอ้างว่า ได้ผ่านการศึกษาวิจัยจนได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ มาสนับสนุนแนวทางที่พวกเขาเชื่อว่าดีกว่าเดิมแน่นอน

Human-Centred Education หรือ HCE หรือ ระบอบการศึกษาอันเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง จะมุ่งเป้าเคารพคุณค่าที่แท้จริงของทั้งบุคคลและความเป็นอยู่ของพวกเขา การออกแบบกลไกระบบการเรียนรู้จึงเน้นไปที่การปลูกฝังคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ โดยยังคงความกระหายใคร่รู้ หรือ Curiosity.. ความเอาใจใส่ หรือ Care… ความอ่อนโยนเมตตา หรือ Compassion… สายสัมพันธ์ หรือ Relationship และ ความรับผิดชอบ หรือ Responsibility

โปรแกรม Human-Centred Education หรือ HCE ประกาศจุดยืนในการเป็นแนวทางสายกลาง ระหว่างนโยบายและแบบแผนด้านการศึกษาหลักของชาติ กับแนวทางการจัดการศึกษาแบบทางเลือก เช่นการจัดการศึกษาให้บุตรหลานที่บ้าน หรือ Home School หรือการจัดการศึกษาโดยศาสนจักร ซึ่งแนวคิด HCE มองว่า นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ละเลยที่จะใส่ใจหรือเข้าถึงจิตใจของผู้เรียนและความหมายที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองด้วยความรู้ จนเห็นการเรียนการสอนกลายเป็นสนามเดิมพันที่ผู้เรียนต้องดิ้นรนกับการทดสอบต่างๆ มากมาย

โปรแกรม Human-Centred Education หรือ HCE จึงถูกเสนอให้เป็นแนวทางถอนพิษอาการ “เสพติดการสอบ” ทั้งของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา ที่ขาดความเชื่อมั่นหากขาดการทดสอบประเมินผลภายใต้บรรยากาศการแข่งขันสุดเข้มข้น… โดยเสนอเครื่องมือและแนวทางอื่น ที่สามารถบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และ เน้น Well-Being Oriented Approach หรือ เข้าถึงผู้เรียนด้วยแนวทางอันผ่อนคลายไร้ความเครียดกังวล… โดยไม่ต้องสละมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการอันท้าทายแต่อย่างใด

ปี 2018… โปรแกรม HCE ถูกทดสอบใช้ครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยหลักสูตร หรือ Curriculum ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเด็กและโรงเรียน โดยคำนึงถึงพัฒนาการโดยรวมและความต้องการในปัจจุบันของนักเรียน เพื่อใช้โน้มนำส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ ด้วยแรงบัลดาลใจ อารมณ์และสังคมของนักเรียนเอง… ที่สำคัญคือ การออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ผู้เรียนได้ร่วมวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พร้อมความรับผิดชอบเป้าหมายที่ร่วมพัฒนาขึ้นนั้น โดยบูรณาการช่องว่างของหลักสูตรการศึกษาแบบรายวิชา ที่แยกส่วนเป็นไซโล ซึ่งมีตารางกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นบล็อคเวลาให้ต้องทำเพื่อให้ครบ โดยไม่ใส่ใจเหตุผลและคุณค่าของรายวิชาที่ต้องเรียนและรู้… ขอเพียงให้ทำข้อสอบได้ตามเกณฑ์ก็ถือว่าจบกันไป

อย่างไรก็ตาม… Human Centred Education ยังเพิ่งเริ่มต้น และข้อมูลที่มีเผยแพร่ในปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจน ซึ่งท่านที่สนใจคงต้องเข้าร่วมโปรแกรม HCE ที่ HumanCentredEducation.org เพื่อฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและแนวคิดโดยตรง… และโดยส่วนตัวที่นำมาเผยแพร่ ก็เพียงศึกษาเอกสารผ่าน Keyword ที่ทราบมาจากนักการศึกษาระดับเชี่ยวชาญซึ่งกรุณาชี้แนะให้คำปรึกษาแก่ผมระหว่างร่วมงานกันทางออนไลน์เท่านั้น… ซึ่งผมตาลุกหูตั้งทุกครั้งที่ได้ยินคำว่า Disrupted The Subject-based Which Tends To Separate Knowledge Into Silos หรือทลายการแยกส่วนความรู้เป็นไซโล แทรกอยู่ในเป้าหมายการทำหลักสูตร ที่ติดกรอบตกทอดกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ว่าได้ และยังไม่เห็นทางออกใดที่ชัดเจน จนได้รู้จัก HCE ที่กล้าท้าทายหลักสูตรการศึกษาที่สร้างไซโลให้ซับซ้อน เป็นขั้นเป็นตอน ทำให้มีด่านที่ต้องสอบมากมายจนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลายเป็นระบบเตรียมตัวสอบมากกว่าจะเตรียมตัวไปเป็นมนุษย์ในโลกความจริง

จบดีกว่าครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *