Human Centred Education #ReDucation

Human Centred Education

The Guerrand-Hermès Foundation for Peace Research Institute หรือ สถาบัน GHFP ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะ Preston Park ในเมือง Brighton ซึ่งเป็นเมืองริมทะเลตอนใต้ของเกาะอังกฤษ  ห่างจากช่องแคบอังกฤษ หรือ ช่องแคบโดเวอร์ หรือ Strait of Dover เพียงสองชั่วโมงทางถนน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัย GHFP แห่งนี้ได้เสนอแนวคิดด้านการศึกษา โดยมีนักทฤษฎีการศึกษาส่วนหนึ่งให้ความสนใจพอสมควร ซึ่งพวกเขาตั้งชื่อแนวคิดด้านการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ว่า Human-Centred Education และเริ่มเผยแพร่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมทางวิชาการไปทั่วเกาะอังกฤษ และเปิดให้เข้าร่วมได้ทั่วโลก โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือ สื่อและร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พวกเขาอ้างว่า ได้ผ่านการศึกษาวิจัยจนได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ มาสนับสนุนแนวทางที่พวกเขาเชื่อว่าดีกว่าเดิมแน่นอน

Human-Centred Education หรือ HCE หรือ ระบอบการศึกษาอันเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง จะมุ่งเป้าเคารพคุณค่าที่แท้จริงของทั้งบุคคลและความเป็นอยู่ของพวกเขา การออกแบบกลไกระบบการเรียนรู้จึงเน้นไปที่การปลูกฝังคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ โดยยังคงความกระหายใคร่รู้ หรือ Curiosity.. ความเอาใจใส่ หรือ Care… ความอ่อนโยนเมตตา หรือ Compassion… สายสัมพันธ์ หรือ Relationship และ ความรับผิดชอบ หรือ Responsibility

โปรแกรม Human-Centred Education หรือ HCE ประกาศจุดยืนในการเป็นแนวทางสายกลาง ระหว่างนโยบายและแบบแผนด้านการศึกษาหลักของชาติ กับแนวทางการจัดการศึกษาแบบทางเลือก เช่นการจัดการศึกษาให้บุตรหลานที่บ้าน หรือ Home School หรือการจัดการศึกษาโดยศาสนจักร ซึ่งแนวคิด HCE มองว่า นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ละเลยที่จะใส่ใจหรือเข้าถึงจิตใจของผู้เรียนและความหมายที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองด้วยความรู้ จนเห็นการเรียนการสอนกลายเป็นสนามเดิมพันที่ผู้เรียนต้องดิ้นรนกับการทดสอบต่างๆ มากมาย

โปรแกรม Human-Centred Education หรือ HCE จึงถูกเสนอให้เป็นแนวทางถอนพิษอาการ “เสพติดการสอบ” ทั้งของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา ที่ขาดความเชื่อมั่นหากขาดการทดสอบประเมินผลภายใต้บรรยากาศการแข่งขันสุดเข้มข้น… โดยเสนอเครื่องมือและแนวทางอื่น ที่สามารถบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ และ เน้น Well-Being Oriented Approach หรือ เข้าถึงผู้เรียนด้วยแนวทางอันผ่อนคลายไร้ความเครียดกังวล… โดยไม่ต้องสละมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการอันท้าทายแต่อย่างใด

ปี 2018… โปรแกรม HCE ถูกทดสอบใช้ครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยหลักสูตร หรือ Curriculum ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเด็กและโรงเรียน โดยคำนึงถึงพัฒนาการโดยรวมและความต้องการในปัจจุบันของนักเรียน เพื่อใช้โน้มนำส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ ด้วยแรงบัลดาลใจ อารมณ์และสังคมของนักเรียนเอง… ที่สำคัญคือ การออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ผู้เรียนได้ร่วมวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พร้อมความรับผิดชอบเป้าหมายที่ร่วมพัฒนาขึ้นนั้น โดยบูรณาการช่องว่างของหลักสูตรการศึกษาแบบรายวิชา ที่แยกส่วนเป็นไซโล ซึ่งมีตารางกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นบล็อคเวลาให้ต้องทำเพื่อให้ครบ โดยไม่ใส่ใจเหตุผลและคุณค่าของรายวิชาที่ต้องเรียนและรู้… ขอเพียงให้ทำข้อสอบได้ตามเกณฑ์ก็ถือว่าจบกันไป

อย่างไรก็ตาม… Human Centred Education ยังเพิ่งเริ่มต้น และข้อมูลที่มีเผยแพร่ในปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจน ซึ่งท่านที่สนใจคงต้องเข้าร่วมโปรแกรม HCE ที่ HumanCentredEducation.org เพื่อฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและแนวคิดโดยตรง… และโดยส่วนตัวที่นำมาเผยแพร่ ก็เพียงศึกษาเอกสารผ่าน Keyword ที่ทราบมาจากนักการศึกษาระดับเชี่ยวชาญซึ่งกรุณาชี้แนะให้คำปรึกษาแก่ผมระหว่างร่วมงานกันทางออนไลน์เท่านั้น… ซึ่งผมตาลุกหูตั้งทุกครั้งที่ได้ยินคำว่า Disrupted The Subject-based Which Tends To Separate Knowledge Into Silos หรือทลายการแยกส่วนความรู้เป็นไซโล แทรกอยู่ในเป้าหมายการทำหลักสูตร ที่ติดกรอบตกทอดกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ว่าได้ และยังไม่เห็นทางออกใดที่ชัดเจน จนได้รู้จัก HCE ที่กล้าท้าทายหลักสูตรการศึกษาที่สร้างไซโลให้ซับซ้อน เป็นขั้นเป็นตอน ทำให้มีด่านที่ต้องสอบมากมายจนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลายเป็นระบบเตรียมตัวสอบมากกว่าจะเตรียมตัวไปเป็นมนุษย์ในโลกความจริง

จบดีกว่าครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Fine Food

@FindFood19… เพื่อเกษตรกรไทยหัวใจ SMEs

Line ได้เปิดตัว LineOA ชื่อ Find Food ด้วย Line ID: @findfood19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในท้องที่ต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถขายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตัวจริงได้โดยตรง โดยมีทีมงานเบื้องหลังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คุ้นชินกับการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นอย่างดีคอยดูแลช่วยเหลือ

SpaceX's Starship in flight

Earth to Earth Rocket #FutureTransportation

สิ่งที่ Elon Musk เดินสายขายแนวคิดในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ Earth to Earth Rocket นั้น… ในทางเทคนิคแล้วถือว่าไอเดียชุดนี้มีนักลงทุนควักเงินเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะขาใหญ่อย่าง USTRANSCOM ซึ่งถ้าเป็น Startup ธรรมดาก็คงถือว่าได้เงินลงทุนไปหลายซีรีย์แล้วหล่ะ… และเครดิตผลงานของ Elon Musk และ Gwynne Shotwell ภายใต้ตรา SpaceX ที่ผ่านมา…

Neuroscience

Meta-Findings From Neuroscience to Learning… แม่บทการค้นคว้าจากประสาทวิทยาถึงการเรียนรู้

Andragogy มีพื้นฐานจากความเชื่อที่ว่า ผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ต่อไปได้ตลอดชีวิตหากประสบการณ์การเรียนรู้อำนวยความสะดวกในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่… โดยธรรมชาติของสมองจะยืดยุ่นปรับเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Neuroplasticity หรือ Brain Plasticity หรือปรากฏการณ์หล่อหลอมได้ไม่สิ้นสุดของสมอง

9 ขั้นตอน เตรียมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

สุดสัปดาห์นี้ผมมีนัดกับน้องๆ ที่ดูแลผมมาตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แบบอาชีพที่สองหรืองานอดิเรก… และวางแผนยาวถึงหลังเกษียณ…  ผมยินดีถ่ายทอดรูปแบบ ความรู้และเครื่องมือการค้าออนไลน์ภายใต้ Concept Reder Entrepreneur ที่ผมพัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ Forkplay เป็นปฐมฤกษ์ด้วยครับ แน่นอนว่า… ผมก็ยังยืนอยู่ในฐานะที่ปรึกษาระหว่างการสร้างโมเดลการขายสินค้าออนไลน์ให้น้องกลุ่มนี้… เหมือนๆ ที่ผมทำมาหาเลี้ยงชีพมาตลอด… เพียงแต่วันนี้ผมมีเครื่องมือทำธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเอง ควบคุมและแจกจ่ายแบ่งปันให้ใช้ตั้งต้นทำธุรกิจออนไลน์ได้ทันที ลดการพึ่งพาโซเซี่ยลมีเดียและเครื่องมือออนไลน์ราคาแพงทั้งหลาย เพื่อสร้างสมดุลให้รูปแบบการทำธุรกิจและ Digital Marketing ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ผมชวนน้องๆ กลุ่มนี้มาทดสอบโมเดลที่ผมพัฒนาขึ้นใหม่