Hybrid Education Ecosystems… ระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อรองรับกลไกการศึกษาแบบไฮบริด #ReDucation

Blended Learning

ปัญหาการจัดการศึกษาอย่าง “เท่าเทียมทั่วถึง” ซึ่งเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นจริงได้ยากในทางเทคนิค เพราะข้อจำกัดหลายอย่างไม่ได้เอื้อให้สามารถจัดหาทรัพยากรอย่างพอเพียงสำหรับเด็กทุกคนแบบเฉพาะคนได้… การจัดทำนโยบายและวางแผนกำลังคนกับงบประมาณให้เด็กและโรงเรียนที่ “ตกเกณฑ์ค่าเฉลี่ยต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัว” จึงซ้ำเติมความเลื่อมล้ำทางการศึกษามาตั้งแต่ขับเคลื่อนเชิงนโยบายไม่ได้จริงเพราะเงื่อนไขทรัพยากร

ประเด็นก็คือ… ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ในปัจจุบันมีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งบางโรงเรียนมีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน ก็มีปรากฏข้อมูลยืนยันชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เจ้าของสถิตินักเรียนน้อยที่สุดเพียง 4 คน… ภาพจากผู้จัดการออนไลน์

งานวิจัยชุด Grouping Thailand’s schools into four categories ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง World Bank และ TDRI โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ และ ดร.ทีปกร จิรฐิติกุลชัย จาก World Bank ร่วมกับทีมของ ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร จาก TDRI เคยนำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้นิยามมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ที่ สพฐ. กำหนดไว้ เผยแพร่ผ่านรายงานการวิจัยไว้… โดยมีตัวเลขโรงเรียนขนาดเล็ก 15,386 โรง จากทั้งหมด 30,977 โรงทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2556… และมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากอัตราเด็กเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาจริงๆ ของโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่เรื่องจำนวนนักเรียนมีน้อย… แต่เป็นปัญหา “ครูมีไม่พอและไม่ครบ” รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ อีกมากที่พร่องหายไปกับการตกเกณฑ์อันเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่า… ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจ็บปวดไม่ต่างกันที่แก้ไขอะไรแทบไม่ได้เลย

กรณี “แก่งจันทร์โมเดล” ซึ่งเป็นการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย ภายใต้แนวคิดในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใช้ร่วมกันทั้งงบประมาณ และ บุคลากรทางการศึกษาโดยในลำดับแรกโรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะแบ่งและมอบหมายหน้าที่การสอนเฉพาะบางช่วงชั้นกระจายช่วยเหลือและแบ่งปันกัน โดย… 

  • โรงเรียน ก รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 3
  • โรงเรียน ข รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
  • โรงเรียน ค รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
  • โรงเรียน ง รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

จากนั้นก็จะมีการสร้างระบบการเดินทางเชื่อมต่อโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนในโรงเรียนภายในเครือข่ายได้โดยสะดวก เมื่อนักเรียนระดับชั้นเดียวกันถูกย้ายมาเรียนรวมกันในโรงเรียนต่างๆ ตามที่ได้แบ่งช่วงชั้นไว้แล้ว จะส่งผลทำให้จำนวนชั้นเรียนในแต่ละโรงเรียนลดลง ในขณะที่จำนวนครูเท่าเดิม ซึ่งนั่นก็หมายความว่า จำนวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้นจะมีมากขึ้น นอกจากนี้ ห้องเรียนในแต่ระดับชั้นจะมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นจนถึงขนาดที่เหมาะสม หรือ ถึงระดับที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นการประหยัดจากขนาด หรือ Economy Of Scale ซึ่งทำให้ต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวลดลง 

แต่เมื่อเกิดวิกฤติโควิดขึ้น… กลไกหลายอย่าง “ที่เคยเป็นไปได้” ดูเหมือนจะไม่ง่ายอีกต่อไป โดยเฉพาะการขนนักเรียนใส่สองแถวหรือรถตู้เวียนไปเรียนกับครูภายในโรงเรียนเครือข่าย ในขณะที่สถานการณ์โควิดและภาวะปกติใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังทั้งโควิดและโรคอุบัติใหม่… จำเป็นต้องระมัดระวังกันไปไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้หรือยืนยันได้

ในขณะเดียวกัน… รูปแบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือ Hybrid Learning หรือ Blended Learning เพื่อเตรียมรับสถานการณ์แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในวิกฤตโควิด อันเป็นบทเรียนสำคัญที่ระบบการศึกษาต้องออกแบบใหม่หมด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะหยุดชะงักแบบนี้อีก… ซึ่งจำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมหลายประการให้พร้อม ถึงขั้นใช้ Hybrid Learning เป็นระบบหลักที่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้แข็งแกร่งบนแนวทางที่จำเป็นต้องยืดยุ่นสูงให้ได้

โดยเฉพาะการจัดหาอุปกรณ์ หรือ Devices เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ทั้งคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาและสัญญาณอินเตอร์เน็ต… รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ทางการศึกษาที่เอื้อต่อกลไกเชิง Hybrid Learning 

โดยความเห็นส่วนตัวมองว่า… การพิจารณาใช้อาคารสถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การจัดการของ สพฐ. ซึ่งจะอย่างไรเสียก็คงต้องยุบรวม… ควรถูกใช้เป็น “ศูนย์บริการ หรือ Hub” ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เข้าถึงคอนเทนต์ทางการศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ จากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อกับ Hybrid Learning ที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรดิจิทัลเพื่อเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตน

รายละเอียดอื่นยังไม่คุยครับ… แค่เสนอไอเดีย!

References 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

วิสาหกิจชุมชน…. หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง

โมเดลฝ่าวิกฤตที่รัฐบาลไทยสนับสนุนมากที่สุดโมเดลหนึ่งก็คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการผลิตอันเป็นทุนตั้งต้นอย่างดีที่การประกอบการจะไม่ต้องเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยในวันแรกเริ่ม

Trust Culture

Trust Culture… วัฒนธรรมองค์กรอันมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกันสูง #ExtremeLeader

ความเชื่อถือไว้วางใจทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ไม่ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่อย่างเลื่อนลอย แต่ทั้งหมดล้วนต้องมี “ฐานรองรับ” ซึ่งมักจะหมายถึงผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่หรือคนที่บทบาทสำคัญในองค์กร อันจะกลายเป็นฐานสำคัญของความน่าเชื่อถือไว้วางใจขององค์กรด้วย

ขวดเก่า 12 ใบได้เชิตใหม่ 1 ตัว กับ Arrow #FridaysForFuture

ข่าวน่ายินดีสำหรับผลิตภัณฑ์จากขบวนการ Recycle เริ่มเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง… ก่อนหน้าโน้นก็เคยนำเสนอรองเท้าแตะจากขยะทะเล ที่สวยงามและดูดีมีชาติตระกูลไปแล้ว… วันนี้ก็มีสินค้าฝั่งแฟชั่นแบรนด์ใหญ่อย่าง Arrow โดยเครือสหพัฒน์ และพีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ PTT GC ที่เป็นหัวหอกเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสร้าง Sustainable Economy ที่มองความยั่งยืนเป็นธงนำ… มาเล่าเพิ่มครับ

Digital Transformation

Digital for SMEs #SaturdaySMEs

เอกสารชื่อ OECD Digital for SMEs Global Initiative ขนาดยาว 8 หน้า พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุน SMEs ในยุคดิจิตอลเมื่อครังจัดการประชุมรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวกับ SME ของชาติสมาชิก หรือ The OECD SME Ministerial Meeting on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth ที่ Mexico City เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018… ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ใครก็ตามจะพูดถึงแนวทางการทำ Digital Transformation ระดับโครงสร้างจะตัองพูดถึงและอ้างอิง