Innovation Strategy Design… การออกแบบกลยุทธ์สำหรับสินค้าและบริการประเภทนวัตกรรม #SaturdayStrategy

โอกาสและความสำเร็จของธุรกิจโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งโดยมากก็มักจะมี “ปัจจัยโอกาส และ ปัจจัยความสำเร็จ” ซ้อนทับกันอยู่หลายปัจจัย โดยทุกๆ ปัจจัยที่ปรากฏก็มักจะมีการซ้อนทับ เชื่อมโยงและเกี่ยวพันถึงปัจจัยอื่นๆ แบบสานความแข็งแกร่งเสริมกันจนเชื่อมถึงโอกาสและความสำเร็จอย่างชัดเจน… ซึ่งนักกลยุทธ์เก่งๆ จะไม่พลาดที่จะนำปัจจัยทั้งหมดมาศึกษาอย่างละเอียดเพื่อถอดบทเรียนไว้เป็น “สูตร(ความ)สำเร็จ” เอาไว้เลือกใช้ตามเงื่อนไขสถานการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะปัจจัยความสำเร็จที่องค์กรหรือทีมได้รังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากคู่แข่งอย่างชัดเจน และ ต่างไปจากที่เคยมีมา และ ต่างไปจากที่เคยมีใครทำได้… โดยเฉพาะปัจจัยความสำเร็จที่เข้าข่าย “นวัตกรรม หรือ Innovation” ที่อายุขัยของโอกาสจากนวัตกรรมในปัจจุบันมักจะมอบความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ไม่นาน

การมีนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ความสำเร็จในปัจจุบัน จึงไม่ได้รับประกันว่าจะประสบความสำเร็จได้จริงเสมอไป… โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ไม่มีกลยุทธ์ความสำเร็จของตัวเองอย่างชัดเจน… กรณีแพลตฟอร์มเทรด MetaTrader 4 กับ MetaTrader 5 ที่นักลงทุนทั่วโลกยังเทใจให้ MetaTrader 4 ที่เก่ากว่ากันทั่วโลก โดยคนใช้ MetaTrader 5 เกือบทั้งหมดยังใช้ MetaTrader 4 รับส่งคำสั่งซื้อขายต่างบัญชีกันอีกด้วย

คำว่า Innovation Strategy ในมุมของการจัดการความสำเร็จ อันเป็นลำดับต่อจากการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นนวัตกรรม… จึงเป็นคนละประเด็นกับแนวทางการวิจัย และหรือ การพัฒนา หรือ R&D ที่เป็นวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรม… ซึ่งดัชนีความสำเร็จในขั้นตอน R&D ที่ปรากฏมากที่สุดจะมีเพียง “ความน่าจะเป็น หรือ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จ” เท่านั้น… ยังไม่ใช่ความสำเร็จที่วัดด้วยการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหรือวิสัยทัศน์แม้แต่น้อย

ที่จะบอกก็คือ… ถ้าธุรกิจมีนวัตกรรมใดๆ อยู่ในความครอบครอง และ ต้องการจะนำนวัตกรรมนั้นไปขับเคลื่อนหาความสำเร็จ… ขอให้ออกแบบกลยุทธ์ความสำเร็จบนพื้นฐานที่นวัตกรรมนั้น “มีคุณค่าให้นำเสนอ หรือมี Value Propositions” ที่โดดเด่นชัดเจนพอ… ตัวอย่างกรณีแพลตฟอร์มเทรด MetaTrader 4 กับ MetaTrader 5 ที่มี Value Propositions แทบจะไม่ต่างกันจนคนใช้ MetaTrader 4 อยู่ก่อน ไม่จำเป็นต้องใช้ MetaTrader 5 ก็ลงทุนและได้กำไรไม่ต่างกัน… ก็ถ้ามันเหมือนๆ กันแล้วจะต้องเปลี่ยนทำไม!!!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *