Insight Analytics… ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก #DataDrivenEra

ศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Science อันเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” เพื่อใช้ในการตัดสินใจ กับ ใช้เป็นหลักอ้างอิงเพื่อประกอบเป็นตัวแปรใหม่ รวมทั้งการประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งสำคัญกับพัฒนาการของมนุษย์ชาติจนคนรุ่นเราไม่ต้องย้อนไปคิดเรื่องพัฒนาล้อ และ วิธีทอผ้า หรือ ประดิษฐ์หลอดไฟกันใหม่… โดยข้อมูลในสถานะทรัพยากร และหรือ ตัวแปร มักจะถูกรวบรวมและแบ่งปันใช้ในรูปแบบสำคัญ 3 แบบด้วยกันคือ 

  1. Report หรือ รายงาน
  2. Insight หรือ Insight Analytics หรือ ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์
  3. Intelligence หรือ ภูมิปัญญา หรือ ข้อมูลบริสุทธ์ที่ถูกใช้โดยปริยายโดยคนกลุ่มหนึ่ง

ประเด็นก็คือ… ในยุคข้อมูลข่าวสารท่วมท้นอย่างในปัจจุบันนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้มีสถานะเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” ที่มีค่าอะไรเลย เว้นแต่จะมีการรวบรวมเป็นรายงานชุดหนึ่ง ซึ่งในทางเทคนิคต้องใช้กลุ่มข้อมูล หรือ ชุดข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลธรรมดาจำนวนไม่น้อย โดยรายงานจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายปรากฏการณ์ หรือ ความหมายที่ข้อมูลเก็บเอาไว้… ซึ่งคำอธิบายจะเป็นของคนทำรายงาน หรือ บุคคลผู้รวบรวมข้อมูลชุดนั้นเอามาตีความ

แต่การรวบรวมข้อมูลมาตีความจะสร้างคุณค่าได้มากขึ้น หากมีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความแม่นยำของ “ความหมายฝัง” เพื่อให้คนทำรายงานสามารถยืนยันความเที่ยงตรงของข้อเท็จจริงในข้อมูลได้อย่างชัดเจน… ซึ่งมักจะชัดเจนพอที่จะสร้างคุณค่า และ มูลค่าจากข้อมูลวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจสำคัญๆ รวมทั้งการตัดสินใจทางธุรกิจที่เกิดขึ้นประจำวันอย่างต่อเนื่องตามพลวัตรธุรกิจ

การใช้ Insight Analytics หรือ ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ แบบที่เรียกว่า Business Analytics หรือ BA จึงเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิวัติดิจิทัล หรือ Digital Revolution ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล หรือ Digital Transformation ที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่จำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถทำเหมืองข้อมูล กับ การวิเคราะห์ทางสถิติ และ การสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ที่ข้อมูลชี้นำไว้ใน “ความหมายฝัง” ที่ถูกแยกแยะออกมา

ที่สำคัญกว่านั้น… แบบจำลองที่ได้จาก Insight Analytics หรือ ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ ยังสำคัญกับการนำสู่การพัฒนา และ สร้างใช้ Business Intelligence หรือ BI อันเป็นกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และ วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินการรอบคลุมตัวแปรทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตรของปัญหา และ เป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน… ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพลวัตรจนเกือบจะเรียกได้ว่าเรียลไทม์ โดยข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองจะถูกนำใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจได้ทันที… เพียงเหลือบตามอง BI Dashboard

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts