Instructional Strategy Design For CBI…

Brain Tetris

การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน มีความหมายคลุมถึง วิธีการและองค์ประกอบสำหรับการกำหนด และหรือ การเรียงลำดับเนื้อหาในการนำเสนอ รวมทั้งการตัดสินใจที่เกี่ยวกับเนื้อหาและการถ่ายทอด

Michael J. Janniro เจ้าของงานวิจัยหัวข้อ Effects of Computer-Based Instruction on Student Learning of Psychophysiological Detection of Deception Test Question Formulation พบว่า… CBI มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเมื่อเนื้อหาของหลักสูตรเป็นไปตามหลักการสอน 

Esther R. Steinberg… เจ้าของหนังสือ Teaching Computers To Teach ซึ่งเป็นตำราอ้างอิงหลักเล่มสำคัญของ Computer Based Instruction ระบุว่า… โปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ควรต้องประยุกต์ใช้เสียงในการออกแบบบทเรียน

Dr. Robert B. Kozma… นักเทคโนโลยีการศึกษาเจ้าของผลงานมากมายเกี่ยวกับ ICT Education ก็เคยระบุในผลงานหลายชิ้นว่า… การออกแบบสื่อการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

ท่านกำลังอ่านบทความชุด… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเผยแพร่เป็นชุดความรู้แบบหลายตอน อ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 6 จาก 6 แนวทางหลัก… และยังอยู่กับเนื้อหาในหัวข้อ Effective Technology-Based Adult Learning ที่ทิ้งค้างไว้จากตอน Theory of Computer Based Instruction for Adults ครับ…

โดยตัวทฤษฎีสำคัญที่จะใช้ทำ CBI หรือ Computer Based Instruction นั้น… เราจะอ้างอิง Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Elwood F. Holton และคณะ… ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2006 ในหัวข้อ  Blended Delivery Strategies for Competency-Based Training

Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Elwood F. Holton

ตัวโมเดลจะวางโครงสร้างการออกแบบ หรือ Design เอาไว้เป็นฐาน ซึ่งเป็นระดับ Learning Goal… โดยให้ความสำคัญส่วนที่เรียกว่า Instruction Strategy Design ก่อน… โดยในกรอบ Instruction Strategy Design มีประเด็นสำคัญ 3 เรื่องต้องดำเนินการก่อนจะไปทำขั้นตอนหรือส่วนอื่น

งานตีพิมพ์หัวข้อ Instructional Design Theories and Models ของ Charles Morgan Reigeluth ได้แบ่งองค์ประกอบของหน่วยการออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนออกเป็น 3 ประเภทคือ Organizational Strategy หรือ วางกรอบและพัฒนากลยุทธ์… Delivery Strategy หรือถ่ายทอดกลยุทธ์ และ Management Strategy หรือ จัดการกลยุทธ์

Organizational Strategy ถือเป็นเป็นขั้นของการจัดเตรียมและจัดเรียงเนื้อหาสาระในบทเรียน ซึ่ง Robert Gagne เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ หรือ Gagne’s Eclecticism แนะนำว่า… ควรพัฒนากลยุทธ์ทั้งจาก “บทเรียน หรือ Lesson และ หน่วยการเรียน หรือ Learning Module ที่มีอยู่ก่อน

ในบรรดาตำราเกี่ยวกับ CBI หรือ Computer Based Instruction นั้น… คำแนะนำเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบ CBI ทั้งหมด… ยืนยันว่าทั้งหมดทุกตำรา โดยเฉพาะเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles บทที่ 18 หน้า 238 ถึงท้ายบทหน้า 256… ล้วนให้ความสำคัญกับขั้นตอนการ Organizational Strategy และ Workshop การฝึกอบรมการพัฒนา CBI มากมายล้วนเริ่มต้นภาคปฏิบัติด้วยการกาง หน่วยการเรียน หรือ Learning Module ออกมาให้เห็นทั้งหมด… ซึ่งบาง Workshop จะแนะนำให้ใช้ Mind Map ร่างความสัมพันธ์ของ LM หรือ Learning Module ต่างๆ… ในขณะที่บาง Workshop จะแนะนำให้ใช้ Post-It Note จัดเรียงให้ได้ภาพทั้งหมดของ CBI ชุดนั้นจนครบตามวัตถุประสงค์

ส่วนขั้นการ Delivery Strategy หรือ ขั้นสร้างกลยุทธ์การถ่ายทอด… โดยธรรมชาติแล้ว โครงสร้างของ LM หรือ Learning Module ที่ตระเตรียมไว้ในขั้นตอน Organizational Strategy… มักจะมีเงื่อนไขการถ่ายทอดความรู้ของแต่ละโมดูลอยู่… ซึ่งเป็นแง่มุมการสื่อสารที่มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ให้ใช้กำหนดกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ สัมพันธ์กับ LM แต่ละหน่วยอยู่แล้ว… ประเด็นสำคัญในขั้นการกำหนด Delivery Strategy จึงมีเพียงเรื่องของการกำหนดเป้าหมาย หรือ กลุ่มเป้าหมาย หรือ กลุ่มผู้เรียน… ให้สอดคล้องกับ “ประสิทธิภาพการสื่อสารองค์ความรู้ในแต่ละ LM ทั้งหมดกับเป้าหมาย” เท่านั้นเอง

ซึ่งความสำคัญของแนวทางการกำหนด Delivery Strategy จึงต้องเอาผู้เรียนเป็นโจทย์ตั้งต้น… แล้วค่อยกำหนดวิธีที่เป้าหมาย หรือ ผู้เรียน… จะซึมซับเรียนรู้ LM แต่ละหน่วยไปได้แค่ไหนอย่างไร

ส่วนขั้นการทำ Instructional Management Strategy นั้น… ในหนังสือ Instructional Design ของ Patricia L. Smith และ Tillman J. Ragan เจ้าของโมเดล Smith and Ragan Instructional Design Model ระบุไว้ชัดเจนว่า… เป็นแนวทางในการประสาน LM ที่เตรียมไว้ในขั้น Organizational Strategy เข้ากับ ขอบเขตตามที่กำหนดใน Delivery Strategy… ซึ่งรวมถึง การกำหนดตารางการเรียน และการบริหารทรัพยากรเพื่อใช้กับกิจกรรมการเรียนผ่าน CBI หรือ Computer Based Instruction จำพวกห้องคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่ง มือถือ หรือ Tablet เป็นต้น

นอกจากนั้นยังรวมถึงการออกใบงานเฉพาะคน หรือเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงรายงานผลการเรียน หรือแม้แต่การทดสอบหลังเรียนกับ CBI แล้ว

คำแนะนำเรื่อง Instructional Strategy Design มีอยู่โดยประมาณเท่านี้… ซึ่งยึดตามกรอบทฤษฎี  Instructional Design Theories and Models ของ Charles Morgan Reigeluth เป็นสำคัญ… ส่วนรายละเอียดการประยุกต์ทฤษฎี หลายกรณี หรือ เกือบทุกกรณี… คงต้อง Update เทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นปัจจุบันที่สุด และ Blend ทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนดำเนินการ

ตอนหน้ามาทำความเข้าใจกับ… CBI Design ด้วยกันครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

PPP Plastic X WON

มือวิเศษXวน และ อุตสาหกรรมพลาสติกในวิกฤต COVID19 #FridaysForFuture

โครงการ “มือวิเศษX วน” ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ หรือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic… โดยนำถังรับคืนไปตั้งในสถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว… ถุงช้อปปิ้ง… ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ… ฟิล์มหุ้มแพ็ค UHT… ซองไปรษณีย์พลาสติก… พลาสติกกันกระแทก… ถุงซิปล็อคซองยา… ฟิล์มห่อสินค้า… ถุงขนมปัง… ถุงน้ำตาลทราย… ถุงน้ำแข็ง… และถุงผักผลไม้ เพื่อนำมารีไซเคิลอีกครั้ง

Export

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom… เป็นการเรียนออนไลน์แบบ Synchronous eLearning โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากมาย เช่น คุณสมชนะ กังวารจิตต์ เจ้าของบริษัท Prompt Design และ นักออกแบบเจ้าของรางวัลระดับโลกมากมา… คุณพรชัย พัวพัฒนขจร เจ้าของแบรนด์อากิโกะ ในฐานะนักธุรกิจส่งออกมากประสบการณ์… ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส ในฐานนักธุรกิจส่งออกมากประสบการณ์เช่นกัน

Flow State Writer

Flow… ภาวะลื่นไหล

การสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างของ มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย ซึ่งมีทั้งศิลปิน นักวิทยาศาสตร์หรือนักสร้างสรรค์มากมายตลอด 30 ปี… โดยผู้คนที่ใจจดจ่อกับการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ อธิบายตรงกันว่า… มันเป็นภาวะลื่นไหล หรือ Flow อย่างเป็นธรรมชาติ… ซึ่งภาวะนี้เกิดกับกิจกรรมหลากหลายที่ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องพยายาม แต่จดจ่อดำดิ่งกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้ภาวะปิติ หรือ Ecstasy…

light night star

Mind Mapping… วาดเส้นทางชีวิตจากความคิดตัวเอง 

ในหนังสือ Designing Your Life บทนี้แนะนำให้เราเขียน Mind Mapping กิจกรรมและตัวแปรเชื่อมโยงกันเป็นชั้นๆ ออกมาภายในเวลาสั้นๆ… โดยให้เลือกกิจกรรมที่ได้จากการทำ Good Times Journal แล้วหากิจกรรมและตัวแปรที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวแปรที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหลักที่ขอบนอกสุด… แล้วเลือกมาสองสามตัวแปรที่ดึงดูดเราที่สุด… แล้วลองรวมคำเหล่านั้นให้กลายเป็นกิจกรรมหรืออาชีพใหม่ให้ได้… ซึ่งนั่นคือหนึ่งไอเดีย หรือหนึ่งอาชีพที่อาจจะกลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอนาคตก็ได้