KHORAT Geopark… โคราชจีโอพาร์คในฐานะอุทยานธรณีแห่งที่ 4 ของโลก #SustainableFuture

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 หรือ 216th Session of the Executive Board ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2023 ที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก หรือ UNESCO ได้มีมติรับรองให้ “โคราชจีโอพาร์ค หรือ KHORAT Geopark” เป็นอุทยานธรณีโลก หรือ  UNESCO Global Geopark ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมา กลายเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองที่ 4 ของโลก ต่อจากประเทศอิตาลี เกาหลีใต้ และ จีน ที่มีดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก หรือ Triple Crown ในจังหวัดเดียวกัน 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2023… ผศ. ดร.ประเทือง จินตสกุล ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปี 2022  ยูเนสโก ได้มอบหมายให้ Dr.Marie Luise Frey ผู้ประเมินอาวุโสจากสหพันธรัฐเยอรมนี ร่วมกับ Ms.Sarah Gamble ผู้ประเมินจากประเทศแคนาดา และ คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจประเมินภาคสนามจำนวน 17 แหล่งสำคัญ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวบรวมข้อมูลและเก็บหลักฐานประกอบการรับรองอุทยานธรณีโคราช ให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซึ่งการประกาศรับรองจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวให้ก้าวไปข้างหน้าและกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

Geopark หรือ จีโอพาร์ค หรือ อุทยานธรณี เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ภูมิประเทศและแหล่งธรณีวิทยามีคุณค่าในระดับนานาชาติ รวมทั้งแหล่งธรรมชาติอื่นมีแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญสัมพันธ์กับแหล่งธรณีวิทยา และมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การศึกษา และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากล่างสู่บน หรือ Bottom-Up เชื่อมโยงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทำให้จังหวัดนครราชสีมา เป็น Korat The UNESCO Triple Heritage City รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย 

  1. มรดกโลก หรือ World Heritage ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
  2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช  และ 
  3. โคราชจีโอพาร์ค หรือ KHORAT Geopark

โคราชจีโอพาร์ค หรือ KHORAT Geopark ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำภอต่อเนื่องกันในบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลางถึงตอนล่าง คือ อำเภอเมือง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีภูมิประเทศเขาเควสตา หรือ ภูเขารูปอีโต้ และ ฟอสซิล 3 ยุค ได้แก่ ยุคครีเทเชียส ยุคนีโอจีน และ ยุคควอเทอร์นารี ซึ่งมีความแตกต่างจากจีโอพาร์คโลกที่มีอยู่ 147 แห่งทั่วโลก คือ เป็นดินแดนแห่งเควสตาและ ฟอสซิล  หรือ Cuesta & Fossil Land

การประกาศรับรองดังกล่าว ยูเนสโกต้องการให้เกิดการอนุรักษ์บรรพชีวิตและธรณีวิทยา โดยให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และ พัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในเชิงธรณีวิทยาและเชิงวัฒนธรรม  เกิดการสร้างงานใหม่ มีการสร้างหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจีโอพาร์ค อาจกลายเป็นแหล่งรายได้เสริมใหม่ของชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ ในขณะที่ทรัพยากรทางธรณีวิทยาก็ได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ไปด้วยพร้อมกัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *