โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในวิกฤตโควิด #ReDucation

Kindergarten Class at Meadowlane

เด็กปฐมวัย หรือ ช่วงวัยของเด็กก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกด้าน เจริญขึ้นด้วยอัตราเร่งสูงสุดของชีวิต ทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ เด็กช่วงวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจ ชอบทดลองเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัว… พัฒนาการของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม เด็กต้องเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมสะสมเป็นรากฐานชีวิต 

ดังนั้น… การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพจึงต้องออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่สร้างเสริมการเจริญเติบโตให้มีคุณภาพสูงสุดในทุกมิติ เพื่อให้สติปัญญาและอารมณ์ ได้สะสมเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ที่ถูกออกแบบไว้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้… การพาเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ หรือ Nursery จนถึงโรงเรียนอนุบาล หรือ Kindergarten จึงสำคัญถึงสำคัญที่สุดไม่เคยเปลี่ยนแปลง

แต่เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าในปี 2020 ที่รู้จักกันในชื่อ “วิกฤติโควิด-19” ซึ่งกระทบการใกล้ชิด ที่สัตว์สังคมอย่างมนุษย์ต้องคิดใหม่เรื่องปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งทั้งหมดกระทบกิจการและกิจกรรมที่รวบรวมคนมารวมกันทุกกรณี… โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องมาเจอกันในสถานที่ๆ มีชื่อขึ้นต้นว่า “โรง” ทั้งหลาย โดยเฉพาะโรงเรียน

ประเด็นก็คือ… สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กที่ต้องรับการส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีมิติมากกว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะจัดหาให้ได้โดยลำพังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพึ่งพาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลอย่างไม่มีทางเลือกอื่น ต่างจากเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่โตกว่า ที่ยังพอจะใช้กลไกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมแทรก ในช่วงเวลาที่การระบาดยังเข้มข้นและอันตรายอยู่มาก

ในสหรัฐอเมริกา… มีรายงานจากการสำรวจโดย University of Oregon พบครอบครัวชาวอเมริกันถึง 17 ต่อ 1,000 ครอบครัว เลือกชะลอการนำบุตรหลานช่วงชั้นปฐมวัยเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล… ในขณะที่ตัวเลขการลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลจาก Los Angeles Unified School District หรือ ศึกษาธิการเขตลอสแองเจลิส ก็มีตัวเลขลดลงมากถึง 6,000 คน หรือ 14%… Oakland Unified School District ลดลง 9% และ Long Beach Unified School District ลดลง 10%

ความกังวลว่าเด็กๆ ปฐมวัยจะสูญเสียโอกาสทางการศึกษาจากวิกฤตโควิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเริ่มเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะคณิตศาสตร์ รวมทั้งทักษะสังคมและอารมณ์ของเด็กๆ เมื่อเติบโตขึ้น… จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

Professor Dr.Philip H. Knight Chair นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยจาก University of Oregon ให้ความเห็นว่า… เด็กปฐมวัยที่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาจากวิกฤตโควิด จะต้องการความช่วยเหลืออย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะมีเด็กจากครอบครัวที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้มาอย่างดีก็ตาม

ประเด็นก็คือ… กลไกการศึกษาระดับปฐมวัยยังคงเดินหน้าตามปฏิทินต่อไป จากปัญหาซ้ำซ้อนหลายอย่างในกลไกการศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งระบบการศึกษามีส่วนช่วยรองรับโครงสร้างทางสังคม จากการรับเด็กๆ มาดูแลในระหว่างวันและให้การศึกษา เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ได้ใช้เวลากับการประกอบอาชีพในระหว่างวันอย่างเต็มที่… ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจึงเป็นกลไกสำคัญที่เกื้อกูลต่อชุมชนอย่างลึกซึ้ง และ หยุดรอใครบางคนพร้อมจนสบายใจจะส่งลูกหลานมาเข้าเรียนพร้อมกันย่อมไม่ได้

สภาพของเด็กๆ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ทั้งกลุ่มที่ผู้ปกครองให้ชะลอการเข้าเรียน และ กลุ่มที่ต้องไปโรงเรียนพร้อมความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวที่ต่างไปจากสภาพปกติเดิม หรือ Normal ไปเป็นปกติใหม่ หรือ New Normal จึงต้องการ “นโยบายในการดูแลเสริมสร้าง และ ส่งเสริมอย่างยืดยุ่น และ เป็นกรณีพิเศษ” รวมทั้งการเฝ้าติดตามพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็ระบบและต่อเนื่อง… ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ช่วงปฐมวัยในวิกฤตโควิด นอกจากจะคิดใหม่เรื่องเกณฑ์และกลไกทางการศึกษาที่ยืดยุ่น เปิดกว้างและช่วยเหลือถึงที่สุดสำหรับพวกเขาแล้ว ควรริเริ่มงานวิจัยระยะยาว เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล และ เฝ้าสังเกต หรือ Monitoring กันให้ถี่ถ้วนและทั่วถึงคู่ไปด้วย

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากครับ!

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Strategic-Plan

แผนยุทธศาสตร์… ศาสตร์และศิลป์ก่อนความสำเร็จ #SaturdayStrategy

สิ่งที่เราคิดและเตรียมการจะทำตามที่คิด ไปจนกระทั่งได้ทำตามสิ่งที่ได้คิดไว้ “จนเสร็จตามเป้า” นี้ ทั้งหมดก็คือ แผนการและแผนดำเนินการ… หรืออีกคำนิยามหนึ่งก็คือ “เป้าหมายและวิธีประสบความสำเร็จต่อเป้าหมาย” ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แผนกลยุทธ์” หรือเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” ในกรณีที่แผนถูกดำเนินการ กระทบต่อคนหมู่มาก

Export

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom… เป็นการเรียนออนไลน์แบบ Synchronous eLearning โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากมาย เช่น คุณสมชนะ กังวารจิตต์ เจ้าของบริษัท Prompt Design และ นักออกแบบเจ้าของรางวัลระดับโลกมากมา… คุณพรชัย พัวพัฒนขจร เจ้าของแบรนด์อากิโกะ ในฐานะนักธุรกิจส่งออกมากประสบการณ์… ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส ในฐานนักธุรกิจส่งออกมากประสบการณ์เช่นกัน

HANGING MONORAILS

Gravity Transport System #FutureTransportation

ระบบขนส่งทางรางด้วยแรงโน้มถ่วง หรือ Gravity Transport System หรือ GTS เป็นการปรับใช้แนวคิดระบบสายพานลำเลียงแบบรางแขน หรือ Hanging Conveyor System มาออกแบบและพัฒนาระบบ… โดยใช้ประโยชน์จากมุมลาดเอียงของรางแขวน และ แรงโน้มถ่วง ช่วยชดเชยให้การเคลื่อนย้ายโหลดสามารถลดการใช้พลังงานลงได้มากกว่า 10 เท่า และมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย

Conversational Commerce… แชทก่อนซื้อ

ผมเป็นคนหนึ่งที่มองผิดเรื่องแชทแอพ อย่าง Line, Wechat หรือ Massager… จนกระทั่งแชทแอพทั้งหลาย ต่างเติบโตและกลายเป็น Super App ที่เหมือนการเกิดใหม่ของเวบท่า หรือ Portal Website จากยุค 90 ที่หาทุกอย่างได้ในแอพเดียว จนระบบนิเวศน์ทั้งของ App Store และ Play Store มีแอพใหม่ๆ เกิดขึ้นน้อยลงกว่าห้าหกปีก่อนมาก