Lead by Example… นำแบบทำให้ดู #ExtremeLeadership

ภาวะผู้นำ หรือ Leadership เป็นกระบวนการที่บุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการชี้นำคนอื่นๆ ให้มองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้นำจะพัฒนากระบวนการเพื่อให้พฤติกรรมและทัศนคติของคนอื่นๆ ตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย

ปัญหาก็คือ… ภาวะผู้นำมักจะถูกท้าทายด้วยความคิดเห็นจากทัศนคติที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ที่ควรจะคิดเห็นสอดคล้องกันบนเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งความคิดเห็นแตกต่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยธรรมชาติของความหลากหลายนี้ ได้นำไปสู่ความขัดแย้งมากมาย และ นำมาซึ่งความล้มเหลวต่อเป้าหมายในที่สุด

กระบวนการที่สรรสร้างขึ้นภายใต้ภาวะผู้นำ จึงเป็นศิลปะการจัดการที่ถ่ายทอดบอกต่อกันได้ไม่รู้จบ และ ยังสำคัญมากที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำให้กลายเป็นทักษะส่วนบุคคล อันเป็นทักษะในการโน้มน้าวทัศนคติของคนอื่นๆ ให้คิด เห็น และ ทำตามการโน้มนำ… 

ในตำราการจัดการสมัยใหม่ซึ่งภาวะผู้นำถือเป็นเครื่องมือความสำเร็จที่สำคัญยิ่งนั้น… แนวทางการสร้างแรงจูงใจต่อกลุ่มคนที่ทรงพลังที่สุดแนวทางหนึ่งในทุกๆ บทบาทการนำตั้งแต่การทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวไปจนถึงผู้นำชาติก็คือ… การเป็นผู้นำแบบทำให้ดูเป็นแบบอย่าง หรือ Lead by Example

ประเด็นก็คือ… พฤติกรรมผู้นำแบบทำให้ดูเป็นแบบอย่าง หรือ Lead by Example ถือเป็นทักษะพื้นฐานของผู้นำที่จำเป็นต้องแสดงภาวะการนำด้วยบริบทของผู้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง หรือดีกว่านั้นด้วยการร่วมแรงทำไปกับคนอื่นๆ โดยเฉพาะทีมที่รวมตัวกันเพื่อผลักดันองค์กร หรือ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และ ยุ่งยากซับซ้อน

ข้อดีอย่างชัดเจนที่จะได้จากภาวะการนำแบบ “ทำให้ดูเป็นแบบอย่าง หรือ Lead by Example” ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ

  1. ความสามัคคีของทีม และหรือ ขององค์กร
  2. ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ
  3. เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณถึงคนอื่นที่ชัดเจนต่อเป้าหมาย

บทความจาก Corporate Finance Institute® ซึ่งเป็นสถาบันให้การฝึกอบรมแก่ผู้นำในสถาบันการเงิน ได้สรุปแนวทางในการแสดงบทบาทผู้นำแบบ “ทำให้ดูเป็นแบบอย่าง หรือ Lead by Example”  ไว้ 6 ประการที่ต้องทำดังนี้คือ

  1. Listen To The Team หรือ ฟังทีม… พูดให้น้อยกว่าฟัง สั่งให้น้อยกว่าพูด
  2. Respect The Chain Of Command หรือ เคารพสายการบังคับบัญชา… อย่ามั่ว อย่าข้ามหน้าข้ามตาใคร และ อย่าล้วงลูก
  3. Get Your Hands Dirty หรือ มือต้องเปื้อน… อย่าให้ทีมรู้สึกแม้แต่น้อยว่าดีแต่ชี้นิ้วเป็น
  4. Deliver On Promised Results หรือ รักษาสัญญา… สัญญาว่าจะให้อะไร หรือ จะทำอะไรด้วยเงื่อนไขอย่างไร ก็ต้องรักษาสัญญาตามเงื่อนไขที่ว่าไว้
  5. Resolve Conflicts Quickly หรือ แก้ไขความขัดแย้งให้ไว… อย่าลอยตัวเหนือความขัดแย้ง และ อย่าเป็นชิ้นส่วนความขัดแย้งเสียเองด้วย
  6. Value People หรือ ให้ค่ากับทุกคน… ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องไม่ด้อยค่าใคร หรือ ทิ้งใครที่พร้อมจะไปด้วยไว้ข้างหลัง

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts