Leadership Competencies… สมรรถนะผู้นำ #ExtremeLeadership

Competencies

ในบรรดานิยามและแนวคิดในการประเมินความสามารถของบุคคลนั้น โดยทั่วไปจะมีคำที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินที่ใช้ปนๆ กันอยู่สองสามคำ ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังสับสนในนิยามและการใช้งานอยู่… หนึ่งคือ Potential หรือ ศักยภาพ… อีกหนึ่งคือ Performance หรือ ความสามารถ… กับอีกหนึ่งคือ Competency หรือ สมรรถนะ

David Clarence McClelland ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงจูงใจ ได้เสนอแนวคิด… คุณลักษณะที่ดีของบุคคล หรือ Excellent Performer ในระดับองค์กร ขึ้นใหม่ในช่วงปี 1970… โดยมีโจทย์จาก US State Department ผู้ว่าจ้าง David McClelland เป็นที่ปรึกษาในการหาเครื่องมือประเมินผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทดแทนเครื่องมือและรูปแบบการประเมินแบบเก่าที่ล้าหลัง จากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม และ Job Description หรือ แบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคลแบบเดิมๆ ซึ่งไม่สามารถนำใช้เพื่อการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพได้อีก

ผลการศึกษาอย่างจริงจังของ David McClelland ครั้งนั้นได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้ใหม่ และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence เพื่อนำเสนอแนวคิด และ เครื่องมือประเมินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า BEI หรือ Behavioral Event Interview… ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินผลการปฎิบัติงานผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านสมรรถนะ หรือ Competency และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resource Management อย่างสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน

สมรรถนะ หรือ Competency ในความหมายของ David McClelland อธิบายว่า… หมายถึง  บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบได้

สมรรถนะ หรือ Competency ที่ซ่อนอยู่ได้แก่ ความรู้ หรือ Knowledge… ทักษะ หรือ Skill… รวมทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือ Personal Characteristic of Attributes ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม หรือ Behavior อันมีผลทำให้บุคคลนั้น… ให้สามารถปฎิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น… เหนือกว่าผู้อื่น หรือเหนือกว่าเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสมรรถนะนั้นเกิดได้จาก

  • พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด
  • ประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมา
  • การเรียนรู้ฝึกอบรม

คำว่าสมรรถนะในปัจจุบันจึงเป็นภาพรวมในการอธิบาย… ความสามารถทั้งหมดที่บุคคลคนนั้นมี และ รู้ตัวว่ามี ตลอดจนสามารถแสดงศักยภาพออกมาให้เห็นได้ว่ามี… 

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… องค์กรในปัจจุบันมีการพูดถึงและนำใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ หรือ Competency Assessment Tools กันอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง ถึงขั้นที่องค์กรส่วนใหญ่ มีการใช้เครื่องมือด้านสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” 

ส่วนที่น่าสนใจก็คือ… การประเมินองค์กรสมัยใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินสมรรถนะ หรือ Competency Tools ถูกใช้ประเมินทีมบริหารในระดับ C Level ขนานไปกับการพัฒนา Core Competency หรือ สมรรถนะหลักตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้เป้าหมายองค์กรที่ขับเคลื่อนบน Core Competency เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะอื่นๆ ขององค์กร เช่น… องค์กรที่วางเป้าหมายขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะด้านการวิจัย ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับในองค์กร ก็ต้องขับเคลื่อนปัจจัยสมรรถนะด้านการวิจัยเสริมกันจนโดดเด่นและประเมินพบอย่างชัดเจนในทุกมิติ

ดังนั้น… การเป็นผู้นำในทีมหรือองค์กรที่ใช้สมรรถนะใดขับเคลื่อน ตัวผู้นำจึงต้องหันกลับไปมองตัวเองและประเมินตนเองให้สอดคล้องกันว่ามี…

  1. Knowledge หรือ องค์ความรู้
  2. Skills หรือ ทักษะ 
  3. Self Concept หรือ แนวความคิดส่วนตน 
  4. Traits หรือ คุณสมบัติของตัว 
  5. Attitude หรือ ทัศนคติ 
  6. Motivation หรือ แรงจูงใจ

ซึ่งทั้ง 6 ด้านนั้น สอดคล้องกับ Core Competency หรือ สมรรถนะหลักตามความต้องการขององค์กร… หรือไม่?

ส่วนท่านที่อยู่ในองค์กรที่มี Competency Assessment Tools ที่พัฒนาเป็นมาตรฐานใช้อยู่แล้ว… ท่านที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำองค์กรควรลองเอามาใช้ประเมินตนเองดูก็ดีครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนวดและสปา

จากตัวเลขอัตราการเติบโตของธุรกิจสปาในไทยราว 8% ต่อปี ที่ SCBEIC หรือศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า ขยายตัวจากระดับ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2013 มาอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2015 สูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก และ เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย… บวกกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเดิม และภาพพจน์ด้านการจัดการวิกฤตโรคระบาดได้ดียิ่งของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไทยทุกมิติ ฉายแววโดดเด่นอวดชาวโลก… โดยเฉพาะธุรกิจสาย Wellness ที่เน้นบริการฟื้นฟูเยียวยา ก่อนต้องใช้ยาหาหมอและผ่าตัด

Dollar plane

การระดมทุนด้วยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพัฒนาช่องทางการเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด หรือ PP หรือ Private Placement สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ขึ้น… และทดลองดำเนินงานมาแล้วในวงจำกัดก่อนหน้านี้ จนระบบแล้วแนวทางหลักเกณฑ์เดินมาถึงวันที่… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน หรือโครงการ PP-SME

Beginer's Mind

Students’ Vision and Attitude… จุดเริ่มต้นของ VESPA Model

สาระสำคัญจริงๆ ของการสนับสนุนผู้เรียนให้เขียน Manifesto เพื่อขับเคลื่อนผ่านวิสัยทัศน์ของผู้เรียนนั้น จะมุ่งไปที่ “แรงบันดาลใจที่เพียงพอต่อการการเตรียมตัวเรียนรู้ของผู้เรียน” ซึ่งครูอาจารย์ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ขอแค่ผู้เรียนตั้งใจเรียนและเข้าใจวัตถุประสงค์ที่จะเรียน… การเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์จะเป็นไปได้อย่างดีแน่นอน…

Green Screen

YouTubers and Creators Economy 

ยุคทองของทีวีได้ผ่านไปแล้วจริงๆ แต่ยุคทองของ Video Contents ดูเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้น…