Leadership Development Plan… แผนพัฒนาภาวะผู้นำให้คนในองค์กร #ExtremeLeadership

เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้งหมดต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณค่าแห่งการมีอยู่ขององค์กรให้ได้โดยไม่ติดขัดล้มเหลวต่อเป้าหมายทุกระดับ โดยในทุกๆ การดำเนินงานก็จะมี “ผู้ดำเนินงาน” ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนคุณค่าขององค์กรให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกๆ เป้าหมาย

ประเด็นก็คือ ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าของคณะผู้ดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรจะต้องการผู้นำในคณะทำงาน หรือ คณะผู้ดำเนินงานเสมอ…. เพราะผู้นำจะเป็นผู้รับผิดชอบความสำเร็จ หรือแม้แต่ความล้มเหลวของการดำเนินงานในทุกกรณี นั่นหมายความว่า ตัวตนของผู้นำ ทักษะของผู้นำ และ สไตล์การนำของผู้นำที่ถูกเรียกโดยรวมว่า “ภาวะผู้นำ หรือ Leadership” ได้กลายเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรที่ไม่อาจจะเสี่ยงกับผู้นำ หรือ สมาชิกทีมคนสำคัญที่อ่อนด้อยภาวะผู้นำได้… นั่นทำให้เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรมีประเด็นในการเตรียมคนในคณะทำงานเพื่อให้มีภาวะผู้นำถึงขั้นที่จะเป็นผู้นำได้ทุกเมื่อให้ได้มากที่สุด ถึงแม้หลายคนในคณะทำงานจะยังไม่ได้มีบทบาทนำอย่างแท้จริงก็ตาม… เพราะตัวตนของผู้นำ และ สมาชิกทีมที่มี “ภาวะผู้นำ” ก็จะมี “ภาวะผู้ตาม” อยู่ในการรับรู้ให้สามารถเป็นสมาชิกคณะทำงาน หรือ สมาชิกทีมที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับทีม และ องค์กรได้สูงไม่ต่างจากการได้รับบทบาทการนำ

ภาระกิจสำคัญขององค์กรในการเตรียมผู้นำ หรือ เตรียมคนในองค์กรให้มีทักษะผู้นำ จึงเป็นภาระกิจจำเป็นที่องค์กรต้องวางแผนให้ชัดเจน และ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในการพัฒนาภาวะผู้นำเอาไว้อย่างดีไม่ต่างจากการวางแผนเพื่อทำประโยชน์ให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย…. นั่นหมายความว่า ทุกองค์กรต้องการแผนพัฒนาภาวะผู้นำ หรือ Leadership Development Plan อย่างไม่มีทางหลบเลี่ยง

คำแนะนำจากแพลตฟอร์มการจัดการทีมและคลาวด์พรีเซนเทชั่นจากเวียดนามชื่อ Aha Slides โดย Astrid Tran แนะนำว่า…. ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาภาวะผู้นำ หรือ Leadership Development Plan ที่สำคัญจะมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ

  1. Analyze The Gap หรือ วิเคราะห์ช่องว่าง… โดยเฉพาะช่องว่างความต้องการขององค์กรที่ยังขาดทั้งคนนำและสมาชิกทีม
  2. Assess And Identify Talent หรือ ประเมินและระบุความสามารถพิเศษของคนในทีมและองค์กร
  3. Pick Out The Leadership Style หรือ เลือกสไตล์ผู้นำอันพึงประสงค์ของทีมและองค์กร
  4. Design Leadership Training Programs หรือ ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะ และ ภาวะผู้นำ
  5. Evaluate And Monitor Progress And Achievement หรือ ประเมินและติดตามผลงานและความก้าวหน้า

ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อคนในองค์กรต้องหารือกันเรื่อง “แผนพัฒนาผู้นำ” ก็คือ… ความจำเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นำให้มีประสิทธิภาพร่วมสมัย… ย้ำว่าต้องร่วมสมัย ไม่ตกยุค ซึ่งผู้นำที่มีทักษะร่วมสมัยจะพึ่งพาการตัดสินใจด้วยกึ๋นกับเก๋าเท่าที่จำเป็น โดยจะพึ่งพา “ข้อเท็จจริง และ ใช้เครื่องมือการจัดการที่ทันสมัย” ในการรับมือกับปัญหา และ การตัดสินใจทั้งยากและง่าย… ซึ่งประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา และ รูปแบบ กับ ทักษะการตัดสินใจแบบอิงกับข้อเท็จจริงนี่เองที่จะถูกใช้ประเมินเพื่อวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กร… ซึ่งสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งความสามารถในการปรับตัว และ ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กรได้อย่างยั่งยืน… และเมื่อวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำ หรือ Leadership Development Plan เสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่อยช่วยกันเลือกว่าจะจ้างใครมาอบรม หรือ จะส่งไปอบรมกับใครและที่ไหน… อีกที

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts