Lean

Lean SMEs #RederSMEs

ความสูญเปล่าในธุรกิจและการจัดการ หรือกิจกรรมที่องค์กรและหน่วยธุรกิจทำอยู่ โดยไม่สร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า ทำเสียเปล่าทั้งเวลาและทรัพยากร อันถือเป็นความสูญเสียที่อาจหมายถึงความอยู่รอดของธุรกิจในบางสถานการณ์เลยก็ได้

ประเด็นก็คือ… หน่วยธุรกิจล้วนมองหาความสูญเปล่ารายวันเพื่อตัดปลดลดโละ ทั้งเพื่อให้ต้นทุนต่ำลงและจัดการส่วนเกินที่กระทบต้นทุนและกำไรอยู่แล้ว ซึ่งคนทำธุรกิจทุกมีความสามารถจัดการเรื่อง “ตัวเลขต้นทุน และ ตัวแปรกำไร” กันได้อย่างดีอยู่แล้ว… แต่นั่นเป็นการจัดการในแนวทางการควบคุมต้นทุนและกำไร ซึ่งเอาตัวเลขที่สะท้อนผ่านบัญชีรับจ่ายเป็นตัวตั้ง

ในปัจจุบัน… แนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรอีกสายหนึ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs ยุคใหม่กำลังตื่นตัวอย่างมากก็คือ… มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพโดยพยายามควบคุมปัจจัยทุกตัวแปรในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเอาลูกค้าและตลาดเป็นโจทย์ และ นำแนวคิดลีน หรือ Lean เข้ามาจัดการความสูญเปล่า

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การนำแนวคิดลีนมาใช้กับธุรกิจและการจัดการ จะเป็นการยกระดับกระบวนการทำงานทั้งระบบก่อนไปถึงมือผู้บริโภค โดยมุ่งเป้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีทั้งรายละเอียดจัดการต้นทุน ลดความสูญเปล่า และ ทำให้ธุรกิจคล่องตัวสูงสุดตลอดเวลา… ซึ่งเหมาะสมกับการทำธุรกิจในโลก VUCA ที่ผันผวนไม่แน่นอนและซับซ้อนคลุมเครืออย่างมาก

ในทางเทคนิค… การจัดการธุรกิจให้ลีนโดยหลักการเบื้องต้นจะพิจารณา “ตัวแปรความสูญเปล่า” ซึ่งหลักๆ จะมีอยู่ 8 ตัวแปรคือ

  1. Defect หรือ ความผิดพลาด… ทั้งที่ทำผิดพลาด เสียหาย ต้องซ่อม ต้องแก้ไข
  2. Overproduction หรือ การผลิตเกินความต้องการของตลาด
  3. Waiting หรือ การรอคอย…ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างกระบวนการ โดยเฉพาะภาวะรอแบบคอขวดขั้นตอน
  4. Non-utilized Talent หรือ ไม่ได้ใช้ศักภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ
  5. Transportation หรือ การขนส่งที่ขาดการวางแผน… โดยเฉพาะกรณีการขนส่งบนเส้นทางแบบย้อนไปวนมาโดยไม่จำเป็น
  6. Inventory หรือ การจัดการคลังสินค้า… ซึ่งแนวคิด Lean ต่อกรณีสินค้าคงคลังจะมุ่ง “สร้างสมดุลสินค้าคงคลังกับลูกค้าและตลาด”
  7. Motion หรือ การเคลื่อนย้าย… ซึ่งการย้ายที่วางสินค้าถือเป็นความสูญเปล่าที่ควรจัดการอย่างยิ่ง
  8. Excess Process หรือ กระบวนการซ้ำซ้อน

เบื้องต้นจะเริ่มกันในกรอบประมาณนี้ก่อนครับ… ส่วนรายละเอียดการนำกรอบ Lean ไปพัฒนาประสิทธิภาพและลดภาระสูญเปล่าในองค์กรและหน่วยธุรกิจนั้น โดยส่วนตัวเชื่อว่าจะต้องทำหลายอย่างที่จะนำไปสู่การจัดการตัวแปรความสูญเปล่าที่พบ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts