Learning Contracts… พันธสัญญาเพื่อการเรียนรู้

Rearrange

ข้อตกลงระหว่างนักเรียนและครู บางครั้งก็เกี่ยวถึงผู้ปกครองของนักเรียน รวมทั้งผู้บริหารนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง… โดยสร้างข้อตกลงการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมระหว่างกัน อ้างอิงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ พร้อมข้อตกลงเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์ ที่ทุกฝ่าย… จำเป็นต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงสัญญา ซึ่งครอบคลุม เป้าหมายในข้อตกลง… หน้าที่และภาระผูกพันของแต่ละฝ่าย… กรอบเวลา และ ทรัพยากรพื้นฐานอันจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง

ท่านกำลังอ่านบทความชุด ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ หรือ Adult Learning Theory หรือ Andragogy Theory ที่ผมถอดสาระอ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 3 หรือโมเดลการนำใช้ลำดับ 3 ต่อจาก Facilitating Learning ที่หนังสือ The Adult Learner แนะนำไว้

Professor Allen Tough… เจ้าของผลงาน The Adult’s Learning Projects: A fresh approach to theory and practice in adult learning มีข้อสรุปบางประเด็นที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ที่ว่า… เมื่อผู้ใหญ่เรียนรู้บางสิ่งด้วยตนเอง เพราะมีเหตุผลผูกมัดให้ต้องรับผิดชอบ ผู้ใหญ่จะควบคุมตัวเองรับผิดชอบการเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ลึกซึ้งและฝังจำนำใช้ความรู้ได้จริงในกรอบเวลาอันสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์ อธิบายเกี่ยวกับ Learning Contracts ไว้ว่า… Learning Contract คือ ข้อตกลงระหว่างผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน กับ ผู้สอนหรือทีมผู้สอน เกี่ยวกับกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ หรือแม้กระทั่งเจตคติเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ไม่ว่า “การเรียนรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือจะเป็นการเรียนอย่างอิสระ”

ในการศึกษาแบบคลาสสิคดั้งเดิม… กิจกรรมการเรียนรู้ถูกจัดทำโดยครูและสถาบัน โดยผู้เรียนจะได้รับการบอกกล่าวถึงมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้… บอกกล่าวว่าอะไรที่จะนำไปใช้เป็นทรัพยากรในระหว่างเรียนรู้ และวิธีการใช้ทรัพยากรนั้น… เวลาโอกาสที่ควรพิจารณาใช้ทรัพยากรนั้น… และจะถูกประเมินความรู้แบบไหน อย่างไร… โครงสร้างแบบนี้เอง ที่สร้างความสับสนให้กับ “ความต้องการทางจิตวิทยาระดับผู้ใหญ่ ที่จะต้องกำกับควบคุมด้วยตนเอง…” เมื่อมาเจอเข้ากับ “เงื่อนไขต้องทำโดยปริยาย ห้ามคิด หมดสิทธิ์ท้วง ไร้สิทธิ์ถาม” ส่วนใหญ่จึงเกิดการต่อต้านไม่แยแส หรือ ถึงขั้นถอนตัวยกเลิกไม่ข้องแวะไปชั่วชีวิตก็มี

Learning Contracts หรือ พันธการเรียนรู้ หรือ สัญญาการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวางแผนการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูพี่เลี้ยง ครูอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้อง… กำหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล… ระบุทรัพยากร… เลือกกลยุทธ์และประเมินความสำเร็จ ผ่านตัวชี้วัดว่าผู้เรียนจะพัฒนา “ความรู้สึกเป็นเจ้าของแผน” แค่ไหนอย่างไร

โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ หรือ ฝึกภาคสนาม หรือ Field Based Learning เช่น แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิชาชีพทางช่าง และวิชาชีพด้านการบริการ… ซึ่งแต่เดิมครูอาจารย์ที่นำฝึก ล้วนแต่สั่ง บังคับ ควบคุมและอะไรอีกมากมาย… ยกเว้นให้สิทธิ์ผู้เรียนได้ “รู้สึกเป็นเจ้าของแผนการเรียนรู้”

ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ… หลายกรณีครูคุมฝึกกลั่นแกล้งรังแกและล้อเลียนผู้เรียนแบบเห็นเป็นสนุก หรือ Bully ก็มี… และหลายกรณีมีการเอารัดเอาเปรียบ ลำเอียงและใช้วิจารณญาณที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เรียนตามทัศนคติส่วนตนก็มี

การมีรายละเอียดชัดเจนล่วงหน้า และให้โอกาสผู้เรียนได้ต่อรองปรับแต่งเงื่อนไขถึงขั้นรู้สึก “เป็นเจ้าของแผน”… ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่พัฒนาความรู้ส่วนตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันไว้…  มีการระบุรายละเอียดลำดับขั้นตอนและเป้าหมายต้องรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไร… สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไข วิธีการ กระบวนการ ทรัพยากรหรือกรอบเวลาส่วนไหนอย่างไรได้บ้าง?… ก็จะกลายเป็นข้อตกลงก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือ ฝึกฝนทักษะประสบการณ์ ที่ผู้เรียนมีข้อผูกพันธ์ที่ออกแบบไว้เองต้องรับผิดชอบ

พรุ่งนี้มาดูกันว่า… Learning Contracts หรือ พันธการเรียนรู้มีเครื่องมือ ขั้นตอนการสร้างและการใช้อย่างไร?

ขอบคุณที่ติดตามครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

All The President's Men…

All The President’s Men… เมื่อประธานาธิบดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอันน่าละอาย

คดีการบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลในอาคาร Watergate กลางมหานครวอชิงตันดีซีปี 1972 ที่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชื่อ Richard Nixon และมีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของทำเนียบขาว ถูกดำเนินคดีกว่า 25 คน พร้อมๆ กับการลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐในระหว่างดำรงค์ตำแหน่ง และยังอยู่ระหว่างการเตรียมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งด้วย

We Accept Bitcoin

Cryptocurrencies Payment for SMEs #RederSMEs

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่าง… Cryptocurrency Payment ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งรูปแบบธุรกรรมผ่าน Payment Gateway และ Peer-to-Peer Payment ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Bitcoin จนถึง Token เกิดใหม่… และผมกำลังพูดถึงการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการในประเทศไทยด้วยคริปโตอยู่ครับ และทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย

apple liquid

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่เป็นตัวเลข “น้ำผลไม้กล่อง” ที่สืบค้นตัวเลขอ้างอิงง่ายกว่า ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้จากรายเล็กและรายย่อย รวมทั้งตลาดน้ำผลไม้สดแบบต่างๆ ที่ขายคำว่า “เพื่อสุขภาพ” จะพบเห็นร้ายย่อยแบบ Kiosk เกิดขึ้นมากมาย… แม้จะยังหาตัวเลขอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไม่ชัดเจน แต่แนวโน้มการเติบโตลดลงต่อเนื่องของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มจากรายใหญ่ ในขณะที่ Kiosk ขายน้ำผลไม้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ก็คงพอเดาได้ว่ายอดขายจากรายใหญ่ไหลออกไปทางไหน

Gut Feeling

Gut Feelings And Decision Making… กึ๋นกับการตัดสินใจ #SelfInsight

Gut Feeling ในการตัดสินใจนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้หมายถึงกลไกการตัดสินใจจากกะเพาะอาหารหรือลำไส้แต่อย่างใด… แต่ Gut Feeling ในกลไกการตัดสินใจ “จะมีรูปแบบการป้อนข้อมูลโดยสัญชาตญาณ” แบบเดียวกับกลไกทางประสาทของระบบทางเดินอาหาร หรือ Gut เท่านั้นเอง