Lifelong Learning Organizations กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Training-Retraining Workforce Talent

ความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ ล้วนเกิดจากสติปัญญาและทักษะความสามารถของมนุษย์ และมนุษย์ก็พัฒนาทักษะและสติปัญญาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในรูปของภูมิรู้ที่สามารถ “เรียนรู้จากผู้รู้” มาตั้งแต่ภูมิปัญญาเรื่องการใช้ไฟ ทำขวานหิน การล่าสัตว์ปลูกพืชและสวมใส่เครื่องนุ่งห่ม

ภูมิรู้ของมนุษยชาติในปี 2020… มาไกลถึงขั้นวางแผนเดินทางข้ามดวงดาวกันแล้ว!… ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ผ่านกลไกการเรียนการสอนและฝึกอบรมมากมาย จึงสำคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างยิ่ง

ประเด็นก็คือ… การเรียนการสอนเพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ทำได้ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่มนุษยชาติมีสะสมและส่งต่อได้หมด… การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานเฉพาะงาน จึงสำคัญและจำเป็นไม่ต่างจากการพัฒนาระบบการศึกษาหลัก เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ในวัยเรียนเหมือนกัน

ซึ่งนิยามและแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อรับผิดชอบงานนั้น เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ การอุทิศทุ่มเท การพัฒนาศักยภาพ–บุคลิกภาพ การปรับตัว ผ่านกระบวนการทางการศึกษา  ฝึกอบรมและการพัฒนา

หนังสือชื่อ Managing human resource development โดย Leonard Nadler และ Garland Wiggs อธิบายว่า… การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม ให้การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะครอบคลุม 3 ประเด็นด้วยกัน คือ

1. การฝึกอบรม หรือ Training

เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้สำหรับงานปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที หรือมีพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์กร การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อาจทำงานได้ตามความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขันผันแปรไปจากที่ได้คาดการณ์ไว้

2. การศึกษา หรือ Education

เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะทำงานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต  การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการทำงานอยู่ แต่จะแตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นตำแหน่ง หรือ Promotion หรือให้ทำงานในหน้าที่ใหม่

3. การพัฒนา หรือ Development

เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้เพิ่มพูนความรู้  ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา  

ประเด็นมีอยู่ว่า… ในปัจจุบันมีความรู้ใหม่ที่ต้องเรียนรู้เกิดขึ้นเร็วกว่าในอดีตมาก การเตรียมคนทำงานในองค์กรจึงไม่ง่ายที่จะวางแผนยาวๆ เพื่อการฝึกอบรมหรือให้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวทางเหมือนในอดีต… หลายองค์กรจึงหันไปปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ “องค์กรการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning Organizations” ที่ผลักดันส่งเสริมให้ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลงานในความรับผิดชอบ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความยากของการขับเคลื่อน Lifelong Learning ทั้งระดับบุคคลและระดับวัฒนธรรมองค์กร ถือว่าเป็นงานหินของ HR หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่ต้องเตรียมพร้อม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรไปสู่การเตรียม Lifelong Learning Resource หรือทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมโค้ชชิ่ง หรือ Coaching Program…

เพื่อให้ระบบการเตรียมคน หรือระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกิดผ่านกลไกการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning Organizations แทนการวางแผนพัฒนาแบบเดิมที่จะจำเป็นน้อยลงเรื่อยๆ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

China Maglev 600 Km/h

Maglev Train… Made in China

ยุคของการขนส่งระยะไกลทางรางและทางท่อ กำลังจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเคยได้เปรียบรถไฟยุคก่อนในเรื่องของเวลา… แต่วันนี้ รถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ Magnetic Levitation Technology หรือ Maglev Train ที่ความเร็วระดับ 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง…

Data Driven Culture

Data Driven Culture #ExtremeLeadership

การปรับเปลี่ยน หรือ Transform องค์กรจาก Command And Control Culture ไปเป็น Data Driven Culture ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรส่วนใหญ่… ซึ่งล้วนแต่คิดได้ แต่ทำไม่ง่าย หรือ ไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็มีมาก ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ “เป็นเหมือนเดิม” จนกว่าจะไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกค่อยว่ากัน

CBL

Competency Based Learning… เปิดกว้างตามความสามารถของผู้เรียน #ReDucation

หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้

Agile Marketing

Agile Marketing… ภาพรวมและที่มา #SaturdaysMarketing

แนวคิด Agile Marketing โดยหลักๆ จะเป็นแนวคิดแบบ หาทางทำทุกอย่างเพื่อส่งมอบสินค้า หรือ บริการอันยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบ ให้ลูกค้าโดยเร็ว ในราคาที่เหมาะสม… ส่วนกลไกการจัดการทางเทคนิค โดยประสบการณ์ผมคิดว่ามีบริบทมากมายเกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างหลากหลายเชิงการจัดการค่อนข้างมาก… มากถึงขั้น Implementing An Agile Marketing ในองค์กร 10 แห่ง ยังไม่มีรายละเอียดซ้ำกันจนสามารถใช้เครื่องมือ หรือ เอกสารซ้ำกันได้เลย…