Long Term Thinker #LeaderSkills

คุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดี รวมทั้งการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาไปกว่าเดิมนั้น ผู้นำทุกคนล้วนจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้เกิดการยอมรับในฐานะผู้นำ และอาจจำเป็นต้องพัฒนาการยอมรับให้ถึงขั้นเป็น “ผู้มากบารมี หรือ Prestige Personality” ซึ่งมีคุณค่าในตัวที่ผู้อื่นมองเห็นชัดเจนว่า สามารถจัดการเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทำได้ยาก หรือ ทำไม่ได้เลยให้ออกมาน่ายกย่องชมเชยครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิด “ความเชื่อมั่นนับถือ” ในตัวบุคคล

ประเด็นก็คือ… คุณค่าที่คนส่วนใหญ่สร้างทำขึ้นมาได้ยากก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครบางคนสามารถทำให้สำเร็จได้ง่ายๆ เช่นกัน เว้นแต่คนๆ นั้นจะมีทรัพยากรเพื่อการนั้นโดยเฉพาะอยู่กับตัว หรือไม่ก็ต้องมีทักษะและความสามารถที่จะจัดหาให้มีทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เพื่อให้กำเนิดความสำเร็จที่คนส่วนใหญ่ทำได้ยากนั้น… จนนำคุณค่าจากการบรรลุวัตถุประสงค์มาสู่ความพยายามจนประสบผลสำเร็จ

ความยากของการทำเรื่องเกินคาดของคนส่วนใหญ่ให้บรรลุถึงคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับ จึงไม่ง่ายที่คนไร้ความน่าเชื่อถือ หรือ คนไม่มีบารมีพอ… จะมาโน้มน้าวให้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องและทำตามเพียงเพราะตำแหน่งหรือบทบาทที่ไม่มีบริบทอันน่าเชื่อถือยกย่องให้เชื่อมั่นได้

เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงภายใต้การนำโดยผู้นำที่ “ไร้บารมี” ผู้ยังไม่เป็นที่ยอมรับ… จึงขายฝัน หรือ ชี้นำอนาคตได้น้อย ไม่ว่าผู้นำท่านนั้นจะมีความรู้ดี และ วิสัยทัศน์ก้าวไกลขนาดไหน…

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… ชุดความคิดในระดับวิสัยทัศน์ หรือ แผนระยะยาวที่ผู้นำส่วนใหญ่ย่อมมีภาพในแบบนักคิดระยะยาว หรือ Long Term Thinker… แบบที่อยากทำนั่นทำนี่ให้เกิดสิ่งนี้และสิ่งนั้น เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน… ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนส่วนใหญ่เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น และ ยอมรับชื่นชมเหมือนๆ กัน… ซึ่งชุดความคิดที่ต้องสร้างคุณค่าขึ้นจากทรัพยากรหายากภายใต้บริบทที่เป็นไปได้ยาก ย่อมเป็นไปได้ยากมาก! ถ้าผู้นำขาดพร่องการยอมรับจากทีม และ จากคนที่เกี่ยวข้องในแผนการตามวิสัยทัศน์ที่พยายามจะนำมากำหนดเป้าหมาย และ แจกจ่ายความรับผิดชอบให้สมาชิกทีมภายใต้การนำ

คำถามคือ… จำเป็นจะต้องเป็นคนมีบารมีเท่านั้นหรือที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงระดับวิสัยทัศน์มากำกับทีมได้?

ถ้าผลงานอันเป็นที่ยอมรับโดยคนๆ หนึ่งที่สะสมมาจนเป็นที่ประจักษ์ ถูกเรียกรวมว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “บารมี” ก็ไม่ผิดที่จะสรุปว่า… ควรต้องเป็นคนมีบารมีมากพอที่จะเป็นผู้นำ มาทำหน้าที่ผู้นำ หรือไม่… ตัวผู้นำทั้งโดยตำแหน่งหน้าที่ และ โดยบทบาทการนำที่ยังขาดความชัดเจนในผลงานจนมองไม่เห็นว่าเก่งอะไรอย่างไรที่ชัดเจน หรือ ยังเป็นผู้ไร้บารมีอยู่… ก็ต้องหาทางสร้างผลงานและสะสมบารมีให้ได้รับการยอมรับที่ชัดเจนให้ได้ก่อน… แล้วค่อยรับงานใหญ่ๆ หรือ คิดถึงความสำเร็จระยะยาวแบบ Long Term Thinker… ซึ่งไม่ง่ายที่จะได้รับความเชื่อถือถ้าขาดบารมี

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts