Malawi Education Sandbox… แนวทางการทำ Personalized Learning และ ระบบการศึกษายุคดิจิทัลขั้นสูง #ReDucation

โจทย์การพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบรรลุ Sustainable Development Goal 4 หรือ SDG 4 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ซับซ้อนอ่อนไหวไม่ต่างกันทั่วโลก… คำตอบสุดท้ายสำหรับแนวทางการผลักดันให้ระบบการศึกษาเข้าถึงทุกคน หรือ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเป็นธรรม และ เท่าเทียม คือ Personalized Learning หรือ การเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องหันหลังให้การเรียนการสอนแบบหนังสือเล่มเดียวสอนเด็กที่อยู่ชั้นเดียวกันทั้งประเทศ และ ข้อสอบชุดเดียวใช้ประเมินกับเด็กทุกคนอย่างที่เคยเป็นมา… 

ประเด็นก็คือ… การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล หรือ เรียน–สอนตัวต่อตัวมีปัญหาเรื่อง “การขยายโปรแกรมการศึกษาเชิงปริมาณ” ที่สามารถเรียน–สอนได้อย่างจำกัดจำนวนผู้เรียน และ ต้องเรียน–สอนด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่สูงลิบลิ่วจนยอมรับไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์… แต่ข้อจำกัดเชิงปริมาณที่ว่านี้กำลังจะถูกทำลายลงด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ Educational Technology หรือ EdTech ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเกิดขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงได้ยิงกว่าระบบการศึกษาแบบห้องเรียน หรือ Classroom อันเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของโลก

การทดสอบระบบการศึกษาแบบ Sandbox ขององค์การ One Billion กับมูลนิธิ Voluntary Service Overseas  หรือ VSO จากประเทศอังกฤษ กับ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาลาวี หรือ Malawi… ซึ่งได้นำ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech ที่องค์การ One Billion เตรียมขึ้นทั้ง Hardware และ Software ไปให้เด็กในประเทศมาลาวีใช้งานภายใต้รากฐานเชิงบริบทด้านภาษาและสังคมของชาวมาลาวี โดย One Billion มีเป้าหมายที่จะขยายผลไปถึงเด็กๆ นับพันล้านคนทั่วโลกโดยเร็ว

Sandbox โครงการนี้จะแจกจ่ายแท็บเล็ต Onetab และ แพลตฟอร์มพร้อมวรรณกรรมทางการศึกษา หรือ Education Content ของ Onecourse ให้เด็กในโครงการ… เพื่อนำโรงเรียนไปไว้ที่บ้านให้เด็กทุกคน และ ติดตามความก้าวหน้า กับ ผลการเรียนของเด็กๆ เป็นรายบุคคลด้วย Extraction Model ที่เป็นทั้งข้อมูลบันทึก และ ข้อมูลวิเคราะห์ที่สัมพันธ์กับผลการเรียนของเด็กแต่ละคนได้ตามความเป็นจริง… ซึ่งข้อมูลที่ได้นี่เองที่จะนำไปสู่การทำ Personalized Learning หรือ การเรียนเป็นรายบุคคลได้ทั้งแบบโต้ตอบอัตโนมัติ และ ติดตามสร้างเสริมทักษะและองค์ความรู้โดยครูได้เป็นรายบุคคลอย่างแม่นยำ… ซึ่งโครงการ Sandbox ในมาลาวียังพบปัญหาอุปสรรคหลายแง่มุม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างรากฐานระบบการศึกษาแบบ Personalized Learning หรือ การเรียนเป็นรายบุคคลถูกยืนยันว่าสามารถใช้ Extraction Model ทำข้อมูลรายบุคคลได้จริง

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ… Malawi Education Sandbox มีการแจก Hardware เป็นแท็บเล็ตแก่เด็กเหมือนที่หลายๆ ประเทศเคยแจกมาก่อนนี้เป็น 10 ปี แต่ล้มเหลวเหมือนกันหมดทั่วโลก… ความเห็นส่วนตัวของผมมองว่า Malawi Education Sandbox เป็นการแจกแท็บเล็ตเด็กที่มีแพลตฟอร์มข้อมูลหนุนหลังที่รองรับการทำ Personalized Learning ที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง ซึ่งผมมองว่าสำคัญกว่าตัวแท็บเล็ต และ Education Content ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆ ในขณะที่ข้อมูลสำหรับทำ Personalized Learning ได้กลายเป็นศูนย์กลางของระบบการศึกษายุคดิจิทัลขั้นสูง ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้าอย่างชัดเจน

รายละเอียดโครงการไม่เล่าน๊ะครับ… เพราะหลายอย่างยังไม่นิ่งพอ และ รายงานสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นทางการยังไม่ออก…

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts