Mapping New Territory for VESPA Mindset แผนที่การเรียนรู้สิ่งใหม่

Child Puzzle

บทความชุด VESPA Mindset ตอนที่ 7 ทิ้งท้ายไว้ด้วยการทำความเข้าใจกับทุกท่านว่า… เหตุผลที่ต้องเรียนรู้ เพราะยังไม่รู้ และเป็นเหตุผลที่ต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า “ระบบ หรือ Systems” ขึ้น เพื่อตระเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง… ซึ่งทั้งหมดอาจต้องใช้ “ความพยายาม หรือ Effort” ทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะฝั่งผู้เรียนที่ต้อง “มานะพยายามเป็นพิเศษ” เพราะสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้เป็นสิ่งใหม่สำหรับตน

คำแนะนำเดียวที่หนังสือ The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin ระบุไว้เพื่อตระเตรียมในขั้นนี้มีชื่อว่า… Mapping New Territory หรือ ทำแผนที่เขตการเรียนรู้ใหม่นี้ โดยมีเครื่องมือกรองข้อมูล หรือทรัพยากรการเรียนรู้ที่ต้องสะสมตระเตรียม ให้ผู้เรียนทำบันทึกส่วนตัวเพื่อสร้างความชัดเจนและเชื่อมั่นให้ตัวเอง เหมือนการกางแผนที่วางแผนเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่เคยไปมาก่อน… เครื่องหรือกรอบคำถามในขั้นนี้มีทั้งหมด 12 ประเด็น ได้แก่

 1. Key terms or definitions หรือ คำสำคัญหรือคำจำกัดความ
 2. Important thinkers หรือ ประเด็นสำคัญให้ต้องไตร่ตรอง
 3. Crucial arguments or controversies where is there disagreement หรือ ประเด็นโต้แย้ง หรือถกเถียงที่มีอยู่
 4. Other terms – strange or currently confusing ideas หรือ แง่มุมอื่นทั้งกระแสและแนวคิดสับสนย้อนแย้งอื่นๆ
 5. A central text (e.g. academic paper, book, artwork) that gets mentioned regularly หรือ เอกสารหรือข้อมูลหลักที่อ้างถึงและมีอยู่ในปัจจุบัน
 6. Something/someone that keeps getting mentioned in research papers and articles หรือ ประเด็นหรือบุคคลที่มีการอ้างอิงจากงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เผยแพร่แล้ว
 7. Important events หรือ เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง
 8. Two other texts that seem almost as important หรือ คำสำคัญรองลงมาอีก 2 คำ
 9. Something your trusted sources indicate is important หรือ ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
 10. Key dates/time periods, and why หรือ วันเวลาที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
 11. More minor texts/references หรือ เอกสารหรือข้อมูลอ้างอิงรองลงมา
 12. Core principles or ways of thinking หรือ แก่นของหลักการ หรือแนวคิดหลัก

ทั้ง 12 ประเด็นที่ต้องหาคำตอบและคำอธิบายทั้งหมดนั้น แท้จริงแล้วเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ… ซึ่งความเห็นส่วนตัวผมมองว่า การหาทางตอบประเด็นต่างๆ จนครบทั้งหมดได้ “คนตอบหรือเติมข้อมูลได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ไปครบหมดแล้ว

และทั้งหมดนั่นคือข้อมูลหรือความรู้ที่สะสมได้เพียงพอที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการจัดการโดยเครื่องมือการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Organisers  ในขั้นต่อไป

บทความชุด VESPA Mindset ถอดความจากหนังสือ The Student Mindset ตอนอื่นๆ ที่ท่านอาจจะสนใจ
 1. Vespa Mindset
 2. Students’ Vision and Attitude… จุดเริ่มต้นของ VESPA Model
 3. 15 Possible Motivations… พลังงานขับเคลื่อนพฤติกรรมการเรียนรู้
 4. 5 Roads of Vision Activity
 5. The Roadmap of Vision for Student Mindset
 6. Weekly Rule of Three… เมื่อความเพียรสำคัญต่อความสำเร็จ
 7. Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

WTE Plant

Waste To Energy 2030… ทิศทางและแนวโน้มขยะแปรรูปเป็นพลังงาน #FridaysForFuture

งานวิจัยจาก Visiongain เพื่อประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะ หรือ Waste To Energy พบมูลค่าทางธุรกิจทั่วโลกสูงกว่า 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และพบแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030… โดยเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate ไม่น้อยว่า 3.3% นับจากปี 2020 – 2030 ทีเดียว

Rearrange

Learning Contracts… พันธสัญญาเพื่อการเรียนรู้

Learning Contracts หรือ พันธการเรียนรู้ หรือ สัญญาการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวางแผนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ โดยทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูพี่เลี้ยง ครูอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้อง… กำหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล… ระบุทรัพยากร… เลือกกลยุทธ์และประเมินความสำเร็จ ผ่านตัวชี้วัดว่าผู้เรียนจะพัฒนา “ความรู้สึกเป็นเจ้าของแผน” แค่ไหนอย่างไร

PEST Analysis

PEST Analysis #SaturdayStrategy

การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจในบางมิติ หรือ ในขั้นตอนการ Scale Up นั้น บางแง่มุมไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่ออธิบายทิศทาง แนวโน้มและจุดอ้างอิงเชิงมหภาค ที่ต้องมองโมเดลธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสังคม ประเทศชาติ และตัวแปรใหญ่ๆ ที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์และตัดสินใจขยับขยายธุรกิจ… ซึ่งหลายกรณีอาจจะต้องเลยไปถึงระเบียบกฏหมาย สิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัจจัยเชิงนิเวศที่สัมพันธ์กับโอกาสและอุปสรรคด้วย

FinTech

FinTech For SMEs #RederSMEs

ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ FinTech มาจาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่… การเติบโตของ Mobile Payment และการเติบโตของ Blockchain Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนระบบนิเวศน์ของตลาดทุนและตลาดเงิน… และน่าจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดในโอกาสอันใกล้นี้