Marketing 5.0 #SaturdayMarketing

RPA

หนังสือ Marketing 5.0 Technology for Humanity ของ Professor Philip Kotler กูรูด้านการตลาดและศาสตราจารย์ประจำ Kellogg Graduate School of Management ที่ Northwestern University ผู้เป็นศาสดาทางด้านการตลาดที่นักธุรกิจทั่วโลกนำหลักการ แนวคิด และ เครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมดที่ศาสตราจารย์ท่านนี้สร้างไว้ มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจโดยปรากฏเป็นความสำเร็จมากมายจนเป็นที่ยอมรับ และ ยกย่องมากที่สุดในโลกธุรกิจ

Marketing 5.0 หรือ การตลาด 5.0 หรือ ยุคสมัยของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลไกทางการตลาดยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data Driven โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ในขั้นที่ต้อง “เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และหรือ ผู้บริโภค” อย่างทะลุปรุโปร่ง ซึ่งมีการใช้ผสมผสานกันมาตั้งแต่ยุคการตลาด 4.0 ที่กำลังจะหมดแรงขับเคลื่อนลง

Marketing 5.0 หรือ การตลาด 5.0 จะเริ่มต้นและจบวงจรการตลาดที่ Data และ Big Data… โดยมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมต่อธุรกิจ “ช่วยย่อยข้อมูล” มาสร้างชุดทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดระบบนิเวศ Human – Data – Technology – Platform – Analyze ซึ่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อเข้าให้ถึง Customer Insight ถึงขั้นสังเคราะห์ Customer Foresight และ Predictive Decision เพื่อชี้นำการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า หรือ Customer Experience เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบน Customer Lifetime Value หรือ มูลค่าตลอดชีพจากลูกค้า… ซึ่งทั้งธุรกิจและลูกค้าต่างก็ทำประโยชน์ให้กันแบบ Win–Win ไปด้วยกัน

Marketing 5.0 หรือ การตลาด 5.0 จะมีการนำใช้ หรือ Implement เครื่องมือที่เป็น NewTech และ BizTech ทั้งระบบอัตโนมัติ และ ERP หรือ Enterprise Resource Planning… RPA หรือ Robotic Process Automation และ Marketing Technology หรือ MarTech ซึ่งครอบคลุม…

  • Data-Driven… ซึ่งเป็นทางธุรกิจและการตลาดอันจำเป็นต้องเริ่มต้นในขอบเขตของ “ข้อมูลลูกค้า” ทั้งรวบรวม เก็บ และ ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ หรือ Analyzed และ คาดการณ์ หรือ Predicted โดยเกาะ Customer Journey หรือ เส้นทางลูกค้า และ Customer Touchpoint หรือ จุดเชื่อมประสานกับลูกค้า
  • Predictive Marketing… จะเป็นเครื่องมือ และ ข้อมูลสำหรับทำนายสิ่งที่ลูกค้าจะกลายเป็น และหรือ จะทำให้เกิดขึ้น ทั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ ไม่เปลี่ยนอะไรไปจากเดิม ซึ่งจะทำให้โมเดลธุรกิจ โดยเฉพาะโมเดลทางการตลาดของธุรกิจ สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า เหมือนซื้อที่ถูกแปลงลงแรงถูกเรื่อง
  • Augmented Marketing…  เป็นการประยุคใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในทางการตลาด มาสร้างโมเดลการสื่อสาร และ สร้างประสบการณ์เพื่อโน้มนำการตัดสินใจของลูกค้า ในระยะต่างๆ บน Marketing Funnel Model
  • Contextual Marketing… จะเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด มุ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง หรือ Trigger and Response อย่างแม่นยำภายใต้บริบทในเวลา และหรือ สถานที่ของลูกค้า เหมือนลูกค้าเดินเข้าใกล้ตัวแทนขายแถวโถงทางเดินในห้าง แล้วถูกเชิญให้ทดลองสินค้า หรือ กระตุ้นการตอบสนองแบบอื่นๆ โดยมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง
  • Agile Marketing… เป็นแนวคิด หรือ Concept ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจ หรือ แบรนด์ยืดหยุ่นตอบสนองถึงลูกค้าตามสภาวะที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมทีม และ แผนบนโครงสร้างการประสานงานแบบ Agile Team ทั้งทีมการตลาด และ ทีมสนับสนุน… เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดกลับไปจนถึงลูกค้าอย่างทันท่วงที

ประเด็น Marketing 5.0 โดยเฉพาะในมุมของ Technology จะมีอยู่ประมาณนี้เป็นเบื้องต้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือ Marketing 5.0 Technology for Humanity ของ Professor Philip Kotler เท่านั้น โดยมีการอภิปรายรูปแบบแนวทาง พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมาย… และบทความนี้ทำได้เพียงนำเสนอแต่หัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งท่านที่สนใจยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก… มากถึงขั้นหนังสือ ของ Professor Philip Kotler เล่มเดียวถือว่าน้อยเกินไปจนรวบรวมสิ่งที่ต้องเรียน ต้องรู้ และ ต้องทำเอาไว้ได้ไม่หมด

ประเด็นก็คือ… Marketing 5.0 เป็นเส้นทางบังคับผ่านของทุกธุรกิจ ซึ่งแม้แต่โมเดลธุรกิจแบบ B2B ที่ดูเหมือนจะมีข้อมูลลูกค้าให้ใช้ไม่มาก… แต่บริบทของสินค้า หรือ บริการที่ขายแบบ B2B ส่วนใหญ่ก็ยังสัมพันธ์ถึงลูกค้า B2C หรือ ลูกค้าของลูกค้าอยู่เสมอ… 

ท่านที่สนใจ MarTech และ Marketing 5.0 สามารถติดตามข้อมูลและความรู้ผ่าน Reder.red ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเจาะลึกมาแบ่งปันทุกท่านด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่องไปอีกนาน เพราะในจักรวาลของ MarTech ยังมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องเสมอเช่นกัน… อย่าลืม Ad Line จาก QR Code ท้ายบทความด้วยครับ จะได้ไม่พลาดอะไรไป

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

DEEP Platform

Digital Education Excellence Platform… โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Digital Learning Platform เพื่อเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขยายไปถึงประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศ ที่จะได้มีโอกาส สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา คุณภาพของการศึกษาในภาพรวมของประเทศ

You are here

HWPL Dashboard… ความจริง 4 ด้านที่คนอยากออกแบบชิวิตใหม่ต้องเข้าใจ

HWPL ทั้ง 4 แกนเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำหนดจุดเริ่มต้นในการออกแบบชีวิต… โดยตอนท้ายของบท You Are Here หรือ ท่านอยู่ที่จุดนี้ ของหนังสือ Designing You Life… แนะนำให้เขียนบันทึกสั้นๆ อธิบายชีวิตทั้ง 4 แกนเอาไว้ด้วย ท่านที่เคยเขียนไดอารี่คุยกับตัวเองคงทำได้ไม่ยาก… รวมทั้งท่านที่มีเรื่องบ่นตัวเองเรื่อยก็คงไม่ลำบากจะอธิบายเหมือนกัน… แล้วค่อยระบายสีบนเกจ์วัดระดับทั้ง 4 แกน แล้วจึงค้นหา “ปัญหา” ที่ทำให้เกจ์วัดระดับด้านต่างๆ ไปไม่ถึง FULL

VUCA World

VUCA World… ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ

ในช่วงปลายของยุคสงครามเย็น ทีมที่ปรึกษากองทัพสหรัฐ 2 คนคือ Warren Bennis และ Burt Nanus ได้เสนอกรอบทฤษฎีเพื่ออธิบายสถานการณ์ความวุ่นวายยุ่งยากซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง ในสถานการณ์การเมืองโลกช่วงปี 1980 ปลายๆ ที่จักรวรรดิโซเวียตใกล้ล่มสลายและความวุ่นวายในอัฟกานิสถานและอิรักกำลังปะทุ

Environmental Chemist

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดล้อม

การนำสารเคมีมาใช้เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค พบได้ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ครอบคลุมปุ๋ยเคมี สารเร่งการเจริญเติบโต ฮอร์โมน ยาปราบศัตรูพืช เคมีเพื่อการเก็บเกี่ยวและถนอมอาหาร เคมีในผลิตภัณฑ์รักษาโรคและยา รวมทั้งเคมีภัณฑ์ในขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ทั้งในรูปของปุ๋ยสารปราบศัตรูพืช และสารเร่งการ เจริญเติบโตของพืช และในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขานับตั้งแต่ อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน อุตสาหกรรมเปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและยา และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เป็นต้น