ข้าวดอย

แนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง… ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม #RederSMEs

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พาคณะเข้าพบแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจากจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะทำงานจากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเข้าร่วมหารืออย่างใกล้ชิด… ณ ห้องประชุม 802 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมได้หารือถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงเกษตร และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ 3 โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก 2 ล้านไร่เป็น 5 ล้านไร่ 
 2. โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ 
 3. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry

นอกจากนั้น… ที่ประชุมยังได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันใน “โครงการริเริ่มใหม่” ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แก่ 

 1. โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร หรือ The Brand Project สู่เกษตรมูลค่าสูง โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy
 2. โครงการอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็ด สาหร่าย ผำ และ แมลง
 3. โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Made In Thailand
 4. โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตร และ เอสเอ็มอีเกษตร 
 5. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และ โครงการ Eastern Thailand Food Valley 
 7. โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล
 8. โครงการ Smart Agriculture Industry หรือ SAI in the City โดยความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ Area Based Development ภายใต้ BCG Model ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค หรือ APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด
 9. โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน 2,000 ตัน และ มังคุด 500 ตัน 
 10. การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น หรือ Cold Chain System)
 11. ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts