Negative Production Externalities, Negative Consumption Externalities

การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ #GreenEconomy

ผมได้ลิงค์ eBook ในกระแส Green Economy ของนักวิชาการไทยมาหลายเล่ม และ ผมเอาเล่มที่ชื่อ การค้าการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาความตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์… ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์บทบาทการค้าระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ผ่านความตกลงเปิดเสรีการค้าทั้งระดับพหุภาคี ในกรอบขององค์การการค้าโลก ตลอดจนระดับภูมิภาคและทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือตามความตกลงว่าด้วยสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่หนังสือกล่าวถึงโดยรวมจะโฟกัส การผลิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Production Externalities และ การบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Consumption Externalities… ซึ่งตรงไปตรงมาต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งที่ชัดเจนว่าเป็นปัญหา และ คลุมเครือว่าจะตัดสินเรื่องถูกผิด หรือ ถูกผิดเหมาะควรแค่ไหรอย่างไร… ซึ่งตัดสินกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำบุคคลอื่นเดือดร้อน… 

หนังสือยาว 73 หน้ารวมปกและบรรณานุกรมท้ายเล่ม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าในตลาดโลกที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางการค้า โดยมีกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไข… เหมาะสำหรับท่านที่ทำการค้าส่งออก และหรือ ท่านที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Econonmy… ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขใหญ่เหนือความตกลงทางการค้าอื่นๆ ไปหมดแล้ว

ท่านที่สนใจ Download ที่นี่ครับ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts