โครงการส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืนบน Online Marketplace… #RederSMEs

มีความเคลื่อนไหวเป็นความร่วมมือระหว่าง ​​สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม SME และ Social Enterprise หรือ SE เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์กับ Online Marketplace รายใหญ่อย่าง Shopee…

โดยคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า… สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยขยายขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคความปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย และ การเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล

ในวาระโอกาสครบรอบ 30 ปีของ ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2565… สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดร่วมกันจัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME SE และ ผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และ ตลาดทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่เปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหากเปิดร้านค้าในนามนิติบุคคลต้องมีเลขเสียภาษีอากรที่จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. บัญชีธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชน หรือชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามข้อ 1
  3. อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แทบเลต คอมพิวเตอร์ สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเข้าเว็บไซต์ Shopee
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อและใช้ยืนยันตัวตน
  5. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่แน่นอน เป็นหลักแหล่ง
  6. ภาพประจำร้านค้า อาทิ รูปร้านค้า รูปสินค้า และ/หรือ โลโก้ 
  7. ช่องทางจัดส่งสินค้า ผ่านบริษัทขนส่ง เช่น Kerry DHL ไปรษณีย์ไทย J&T Express Shopee Express อย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถตอบแชทลูกค้าและเช็คหน้าร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Shopee สม่ำเสมอ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดให้มีสินค้าอย่างน้อย 5 รายการ โดย

  • หากมีสินค้าประเภทเดียว ต้องมีตัวเลือกหลายสี หลายขนาด หลายราคา รวมครบ 5 รายการ มีสต็อกสินค้าเพียงพอ หรือสามารถผลิตสินค้าเพียงพอต่อการขาย 45 วัน
  • มีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน ถูกต้อง ไม่เข้าข่ายหลอกลวง ไม่ผิดกฎหมาย

4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดให้มีการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee และอัพโหลดรูปสินค้าภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรับผิดชอบในฐานะร้านค้าออนไลน์ทุกประการ โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

6. รายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ Shopee สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ

ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ที่นี่…

References…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published.