โครงการส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืนบน Online Marketplace… #RederSMEs

มีความเคลื่อนไหวเป็นความร่วมมือระหว่าง ​​สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม SME และ Social Enterprise หรือ SE เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์กับ Online Marketplace รายใหญ่อย่าง Shopee…

โดยคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า… สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยขยายขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคความปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย และ การเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล

ในวาระโอกาสครบรอบ 30 ปีของ ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2565… สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดร่วมกันจัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME SE และ ผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และ ตลาดทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่เปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหากเปิดร้านค้าในนามนิติบุคคลต้องมีเลขเสียภาษีอากรที่จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. บัญชีธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชน หรือชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามข้อ 1
  3. อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แทบเลต คอมพิวเตอร์ สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเข้าเว็บไซต์ Shopee
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อและใช้ยืนยันตัวตน
  5. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่แน่นอน เป็นหลักแหล่ง
  6. ภาพประจำร้านค้า อาทิ รูปร้านค้า รูปสินค้า และ/หรือ โลโก้ 
  7. ช่องทางจัดส่งสินค้า ผ่านบริษัทขนส่ง เช่น Kerry DHL ไปรษณีย์ไทย J&T Express Shopee Express อย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถตอบแชทลูกค้าและเช็คหน้าร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Shopee สม่ำเสมอ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดให้มีสินค้าอย่างน้อย 5 รายการ โดย

  • หากมีสินค้าประเภทเดียว ต้องมีตัวเลือกหลายสี หลายขนาด หลายราคา รวมครบ 5 รายการ มีสต็อกสินค้าเพียงพอ หรือสามารถผลิตสินค้าเพียงพอต่อการขาย 45 วัน
  • มีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน ถูกต้อง ไม่เข้าข่ายหลอกลวง ไม่ผิดกฎหมาย

4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดให้มีการเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee และอัพโหลดรูปสินค้าภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรับผิดชอบในฐานะร้านค้าออนไลน์ทุกประการ โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

6. รายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ Shopee สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ

ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ที่นี่…

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts