Oral Language and Communication Skills in Early Childhood… การปลูกฝังภาษาพูดและทักษะการสื่อสารในเด็กเล็ก #ReDucation

มีรายงานมากมายที่พูดถึง “ทักษะภาษา และ การพูด” ของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งครูอนุบาลทั่วโลกต่างก็พบเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลด้วยทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย โดยมีเด็กส่วนหนึ่งใช้วิธีสื่อสารกับครูด้วยการพยักหน้าและส่ายหัว ในขณะที่เด็กบางส่วนจะสามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างคล่องแคล่ว

ประเด็นก็คือ… ถ้าเป็นเด็กปกติที่ไม่ได้บกพร่องด้านพัฒนาการอย่างชัดเจนควรถูกปลูกฝังภาษาพูดมาตั้งแต่วัยก่อนอนุบาล ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง และ เนอสเซอรี่ควรใส่ใจโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอย่างจริงจัง… ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ เพียงใช้การพูดคุยกับเด็กๆ โดยชวนคุยด้วยคำถามปลายเปิด… เป็นผู้ฟังที่ดีโดยแสดงออกอย่างกระตือรือร้นและใส่ใจต่อคำพูดของเด็ก และ หาทางช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ เช่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง การเล่านิทาน ช่วยเด็กฝึกขีดเขียนวาดระบาย รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่นส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และ พัฒนาการ เป็นต้น

ข้อมูลจาก Presence Learning.com  ได้พูดถึงการสัมภาษณ์ครูอนุบาลแห่งโรงเรียน Oak Grove Primary School ในเมือง Hattiesburg รัฐ Mississippi ชื่อ Devin Walsh ซึ่งมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา “เด็กขาดทักษะการพูด” ซึ่งได้แนะนำเพิ่มเติมว่า… การพาเด็กท่องอาขยาน ร้องเพลง และ อ่านบทกวีที่ผูกขึ้นจากคำศัพท์ง่ายๆ ที่เด็กสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้โดยตรงแบบซ้ำๆ จะช่วยเร่งพัฒนาการด้านทักษะภาษาให้กับเด็กเล็กได้ค่อนข้างดี

อย่างไรก็ตาม… เด็กแต่ละคนมีระดับความสามารถเชิงพัฒนาการแต่ละด้านแตกต่างกัน แต่เครื่องมือ และ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก ซึ่งควบคุมโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง และ ครูพี่เลี้ยงในระดับเตรียมอนุบาลได้ทั้งหมด จะสามารถปรับแต่งจุดเน้นเพื่อชดเชยพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นได้เองโดยผู้ใหญ่ใกล้ชิดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่อง Importance of Play in Early Childhood จาก Parenting For Brain.com ได้พูดถึงกลยุทธ์การฝึกทักษะรอบด้านให้เด็กเล็กผ่าน “ของเล่น และ การเล่น” ให้มาก… โดยเฉพาะการใช้ “การเล่น” สร้างทักษะการสื่อสาร และ ภาษาพูดให้เด็กๆ ได้มีคลังคำ และ ประโยคพูดจำนวนมากเอาไว้สื่อสารผ่านภาษาพูดในอนาคต… ซึ่งทั้งหมดต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และ ครูพี่เลี้ยงในเนอสเซอรี่เตรียมโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิด

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *