Outward Mindset…

Outward Mindset

Maslow’s Hierarchy of Needs หรือทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้อธิบายความสำคัญของความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความรักต่อคนรอบข้างไว้ว่า… เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

ประเด็นก็คือ… ครอบครัวที่ดีตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความปราถนาดีระหว่างกัน… องค์กรที่ดีก็ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดี ที่สมาชิกองค์กรมีความรักความปราถนาดีระหว่างกัน… เพื่อนที่ดีก็ยึดโยงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพที่ปราถนาดีระหว่างกัน

โดยความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของคุณค่าเชิงบวกมากมาย… โครงการระดับแสนล้านที่ต้องระดมทรัพยากรมูลค่าแสนล้าน ล้วนเป็นไปได้เพราะความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม… ลูกหลานที่สืบทอดความสำเร็จของครอบครัวได้ดี ล้วนเติบโตจากครอบครัวที่สร้างบนความสัมพันธ์ที่ส่งต่อ Basic Needs ด้วยรักและปรารถนาดีของสมาชิกครอบครัวเช่นกัน

ประเด็นก็คือ… หลายคนมักเข้าใจผิดว่า การจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกัน… ซึ่งแท้จริงแล้ว สิ่งนี้เป็นเพียงปลายทางของการแสดงออก แต่ไม่ใช่คำตอบสู่การเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงลึกที่ยั่งยืน ที่ต้องปรับพื้นฐานที่เรียกว่า Mindset หรือ ปรับวิธีการมองโลกและสภาพแวดล้อมรอบข้างต่างหาก… ที่เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนทุกพฤติกรรมของมนุษย์

เมื่อพูดถึง Mindset… คนส่วนใหญ่รู้จักและเรียนรู้จากหนังสือชื่อ Mindset ที่เขียนโดย Carol S. Dweck ที่โฟกัสไปถึงเพียง Fixed Mindset และ Growth Mindset…

แต่งานของ Dr. Terry Warner นักวิจัยด้านจิตวิทยา ผู้ก่อตั้งสถาบัน Arbinger Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า มนุษย์เรามีการกำหนด Mindset ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยคือ… Inward Mindset หรือ การมองที่เป้าหมายของตนเองเป็นใหญ่ เห็นคนอื่นเป็นวัตถุสิ่งของ เป็นพาหนะสู่เป้าหมายของตนเอง หรือเป็นอุปสรรคและสิ่งกีดกั้นความสุขของตนเอง หรือแม้แต่เป็นแค่สิ่งไร้ค่า ไร้ตัวตน ไร้ซึ่งความสำคัญ 

อีกกลุ่มเรียกว่า… Outward Mindset ที่เป็นการมองคนรอบข้างและเห็นคนเป็นคน ให้ความสำคัญกับผู้อื่นไม่น้อยไปกว่าความสำคัญต่อตัวเอง ทำให้เห็นโลกตามความเป็นจริง และปฏิบัติต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่กับคนแปลกหน้าในแบบที่ “เห็นเขาเป็นมนุษย์” ผู้มีความปรารถนา เป้าหมาย และความต้องการที่จะมีความสุขที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวเอง… ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการช่วยเหลือและมุ่งเน้นประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ตั้ง จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน

credit: http://arbinger.seasiacenter.com

คนที่มี Inward Mindset จะมีพฤติกรรมเชิงลบ ที่ส่งผ่านคำพูดและภาษากายไปยังผู้คนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว แต่คนรอบข้างรับรู้ได้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว และจะใช้พฤติกรรมแบบเดียวกันตอบกลับ… เกิดเป็นวงจรแห่งการกล่าวโทษที่ทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ เพราะ Inward Mindset จะมอบกล่องหกเหลี่ยมหรือไม่ก็กะลาซักใบ… ที่ครอบงำคนๆ นั้นไว้ให้เห็นแต่ตัวเองไม่ว่าจะหันไปทางไหน

คนมี Inward Mindset จึงใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ดำเนินชีวิตโดยใช้มุมมองของตนเองเป็นแกน และไม่ใส่ใจแกนร่วมที่มีบนความสัมพันธ์กับคนอื่น ทำให้ภาพและความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง ถูกบิดเบือนจนเหลือแต่มุมมองที่เห็นแต่ Needs ของตัวเอง

คนที่มี Outward Mindset จะรักษาความสัมพันธ์ที่เสมอภาค… ให้เกียรติผู้อื่นเท่าๆ กับตัวเอง ซึ่งการพิจารณาบริบทความสัมพันธ์ของคนที่มี Outward Mindset จะไม่มองหาผลประโยชน์หรือการตอบแทนที่เกินจริงจนไร้เหตุผล… โดยเฉพาะการมองหาผลประโยชน์บนความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุล ที่สุดท้าย… มักจะพาคนเห็นแก่ประโยชน์และมักง่าย… ไปติดหล่มความโลภให้เห็นกันมากมาย

คนมี Outward Mindset จึงใช้ความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง ด้วยการมองคนรอบข้างอย่างที่คนรอบๆ ข้างเป็น… ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองมีทั้ง Growth Mindset และ Outward Mindset ที่คนอื่นๆ ต้องยอมรับและชื่นชมตัวเอง… และจงทราบไว้ด้วยว่า ถ้ายังต้องการการยอมรับจากคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลอยู่หล่ะก็!!!… ลองค้น Inward Mindset ตัวเองดูเยอะๆ ก่อนครับ… ลองไล่ตามความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างดู!

ถ้าเป็นไปได้… ย้ำน๊ะครับว่า ถ้าเป็นไปได้… อย่าลืมข้ามความสัมพันธ์กับคนที่มี Inward Mindset ใต้กะลาครอบเสียด้วย เพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้ออกจากวงจรหรือเส้นความสัมพันธ์ที่มี Inward Mindset โยงท่านอยู่

ตามนั้นเลยครับ!!!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Value Proposition

Business Model Innovation… เมื่อโมเดลธุรกิจก็ต้องการนวัตกรรม

Business Model Innovation ที่เป้าหมายแท้จริงคือการสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งใหม่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างผู้ถือหุ้นและพนักงานรวมถึงลูกค้าด้วย

Water Pollution

วิทยาการข้อมูลสถานะแหล่งน้ำ กับปัญหามลพิษและภัยพิบัติจากน้ำ

แนวคิดการจัดการน้ำเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกรณีน้ำเน่าเสีย ทั้งน้ำเสียทางกายภาพ หรือ Physical Wastewater… น้ำเสียทางเคมี หรือ Chemical Wastewater… หรือน้ำเสียทางชีววิทยา หรือ Biological Wastewater ไล่ไปจนถึงขยะในน้ำ จนไปอยู่ในกระเพาะสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม ที่หลายท่านเดือดดาล

Values Based Leadership

Values Based Leadership… ผู้นำฐานคุณค่า #ExtremeLeader

การที่ผู้นำให้ค่ากับค่านิยมนั้น นอกจากจะสามารถลดแรงเสียดทานการเปลี่ยนแปลงจากภายในส่วนใหญ่ลงได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้การสื่อสารภายในถูกตีความไปในทิศทางที่นำสู่เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น… ซึ่งถ้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้ด้วยความชัดเจน และ ถูกทิศถูกทางโดยมีแรงเสียดทานไม่มาก… ก็ย่อมตีความได้อีกแบบหนึ่งว่า “ได้เกิดประสิทธิภาพการพุ่งชนเป้าหมายแล้ว”

Synchronous Asynchronous E-learning

Synchronous/Asynchronous eLearning

eLearning ทำให้ผู้เรียนสะดวกสะบายและได้ประโยชน์มากขึ้นแน่นอน แต่ฝั่งผู้สอนอาจไม่ง่ายในขั้นต้องเตรียมทั้งหลักสูตร เนื้อหาและบทเรียนเพื่อฝากคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตช่วยสอนแทน…