The Latest Articles

SME

SME ไทยในกระแสการปฏวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

SME ขนาดเล็กที่ทำงานกันไม่ถึง 10 คน มีสถิติชัดเจนว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต… ซึ่งข้อมูลและตัวเลขที่สะท้อนออกมา บอกเราหลายอย่าง… โดยเฉพาะ บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ถูกรายเล็กๆ ละเลย แต่พอธุรกิจรอดและเติบโตกลับจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะที่ยิ่งโตยิ่งใช้คอมพิวเตอร์ชนิดที่ไม่มีไม่ได้

More »
Esan Textile

สินค้าท้องถิ่นไทย… ทำไมติดหล่ม!

เมื่อทดลองซื้อมาใช้หรือบริโภค และเมื่อใช้แล้วหรือบริโภคแล้ว… รู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าท้องถิ่นนั้นๆ อยากกลับไปซื้อซ้ำ แต่ปรากฏว่า… สินค้าหาซื้อไม่ได้ หรือแม้แต่จำชื่อแบรนด์ก็ไม่ได้… นั่นเท่ากับว่า สินค้าท้องถิ่นนั้นๆ พลาดโอกาสการขาย และการรักษาฐานลูกค้าไปแล้ว!

More »
upcycling

Upcycling… ขยะสูงค่ากว่าเดิม

ห้องสมุดวัสดุของ RISC ที่ผมมองว่า… เป็นที่สำหรับหาไอเดียในการนำธุรกิจเข้าสู่ Green Ecosystem ได้ง่ายที่สุดไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไร… การพิจารณานำวัสดุที่ได้จากการ Upcycling มาทดแทนวัสดุแบบเดิมอาจจะกลายเป็น New S-Curve ให้ธุรกิจของท่านได้… ขยะหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก ถูกนำกลับมาแปรรูปกันจริงจังจากความพยามของทุกภาคส่วน…

More »
Trello plus Slack

Agile… Slack and Trello

ซอฟต์แวร์สองตัวเพื่อใช้บริหารทีมและโครงการ หรือ Project Management ที่ผมชอบและแนะนำให้หลายท่านลองใช้เสมอคือ Slack และ Trello ซึ่งผมและทีมหลายๆ ทีมใช้คู่กันทั้งสองตัว ทั้งที่ Function การใช้งานไม่ต่างกันมาก…

More »
Kanban

Agile… Kanban และ Task Management

ผมทิ้งท้ายตอนที่แล้วเอาไว้ว่า ตอนนี้จะพูดถึงซอฟต์แวร์หรือแอพที่ใช้ทำงานแบบ

More »
Scrum

Agile… Scrum/Sprint Methodology

การมอบหมายงานและแจกแจงแบ่งหน้าที่จึงต้องชัดเจนและละเอียด โดนการแบ่งงานทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ แล้วเอางานแต่ละส่วนมาสร้าง To do list หรือรายการที่ต้องทำ… แล้วจึงเอา To do list มาแจกจ่ายให้ทีมช่วยกันทำให้งานส่วนนี้เสร็จไปตามแผน… โดยรอบของการทำ To do list ของส่วนนี้เสร็จให้เรียกว่า Sprint นี้เสร็จ

More »
Agile

Agile ปฐมบท

วันที่ Agile Manifesto ถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ออกไป… Agile Manifesto ถูกเผยแพร่พร้อมกับ 4 คุณค่าและ 12 หลักการ หรือ Four Foundational Values and 12 Supporting Principles หรือ The Four Values and The Twelve Principles of Agile Manifesto ด้วย

More »

Associative Learning… หลักการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ #ReDucation

ประเด็นก็คือ การตอบสนองตามเงื่อนไข หรือ Conditioned Response ถือเป็นศาสตร์ด้านพฤติกรรมที่อ้างอิงจิตวิทยาล้วนๆ ซึ่งได้รับความสนใจ และ ถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในยุคเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หรือ Behavioral Economics… โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในทางการเรียนการสอน และ การศึกษาผ่าน “การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน” ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง OnSite และ OnLine ทั้งที่เป็น Synchronous Learning และ Asynchronous Learning ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ชื่อหลักการนี้ตรงกันว่า Associative Learning

More »
ESG Investing

ESG Investing… ลงทุนให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิม #SustainablePlanet

ESG เป็นกลยุทธ์การลงทุนใหม่ที่สหประชาชาติผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญนี้ ผ่านเงินลงทุนที่เคลื่อนย้ายในตลาดทุนทั่วโลก โดยมีธุรกิจจัดการการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดัน เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ และ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำปัจจัย ESG เข้ามาประกอบการพิจารณาการลงทุน… เพื่ออำนวยสมดุลย์ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และ สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว

More »
Smart home automation: remote controlling house temperature, Fahrenheit degrees

Indoor Air Quality… คุณภาพอากาศภายในอาคารบ้านเรือน #FridaysForFuture

อีกไม่นานจากนี้ที่ความชื้นจะหมดไปจากผืนป่า พร้อมปริมาณหญ้าแห้งและใบไม้เก่ามากมายก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟป่า วนกลับมาสร้างปัญหาคุณภาพอากาศอีกครั้ง ในขณะที่ความหนาวเย็นจากทิศเหนือที่แผ่ปกคลุมลงมาถึงตามฤดูกาล ก็จะทำให้บางวันเกิด Temperature Inversion เพราะชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสลับร้อนเย็นเป็นหลายชั้น ซึ่งจะทำให้ควันทุกชนิดบนโลกลอยม้วนอยู่ใกล้ๆ ชั้นผิวพื้น… กลายเป็นมลพิษทางอากาศแผ่ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง รบกวนการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างชัดเจน ในขณะที่การใช้ชีวิตในอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ไม่อาจรอดพ้นหมอกพิษและควันร้ายในฤดูนี้เช่นกัน

More »
Forest Fire

ไฟป่าภูกระดึง ถึงไฟป่าเขาบรรทัด #FridaysForFuture

ประเด็นการเผาป่าเขตอุทยานเพื่อหาของป่าจนไฟลามหลายพันไร่ ก็เป็นประเด็นหญ้าปากคอกที่ป่ากับคนและชุมชนที่แยกกันไม่ออก ซึ่งเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประเด็นต่อไปอีกนาน… แต่ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราได้เห็นไฟป่าขั้นร้ายแรงในออสเตรเลียและอินโดนิเซีย ที่ลุกไหม้เพราะอากาศแห้งจากการแปรปรวนของลมฟ้าอากาศและมหาสมุทร

More »
Connectivism

Connectivism Learning Theory… เชื่อมโยงการเรียนรู้บนโลกกว้าง

Connectivism หรือ Connectivism Learning Theory เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเพื่อยุคดิจิทัล โดยมีความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต และ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถูกเสริมต่อยอดทฤษฎีการเรียนรู้เก่าแก่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า… องค์ความรู้และการเรียนรู้จะมีการไหลจนกระทบและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา…

More »

Consultant and Think Tank… ที่ปรึกษาและคลังสมอง #ExtreamLeadership

แนวทาง และ กลไกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการตัดสินใจระดับนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับองค์กรที่มีธรรมมาภิบาลสูงทั้งหมด… ต่างก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” ไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเสมอ… แต่กลไกประชาธิปไตยในทางเทคนิคจะเป็นเพียงการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน “ทางเลือกจากตัวเลือก” ที่ถูก “ถกเถียงเชิงนโยบาย” จนเหลือเป็นตัวเลือกไม่มากเพื่อหาเสียงสนับสนุนเท่านั้น โดยข้อมูลจำนวนมากที่ถูกใช้ และ นำไปสู่การถกเถียงจนได้ข้อสรุปหนึ่งๆ มานำเสนอเป็นทางเลือกเชิงนโยบายในขั้นตอนแบบประชาธิปไตย ล้วนแต่ถูกดำเนินการโดยคณะทำงาน “กลั่นกรองตัวแปรอันซับซ้อน” มาก่อน ซึ่งคณะทำงานนี้มักถูกเรียกว่า “คลังสมอง หรือ Think Tank” ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถให้คำปรึกษาโดยมีข้อมูลอ้างอิงมากและที่ดีที่สุด

More »
Novel Food

Novel Food 2022… อาหารนวัตกรรมใหม่ #RederSMEs

Novel Food หรือ อาหารแบบใหม่ ซึ่งนิยามกันไว้ว่า… เป็นอาหาร หรือ เป็นส่วนประกอบของอาหาร ที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการถึงประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี… หรือ วัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร อันได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารชนิดนั้น… รวมทั้งวัตถุดิบอาหาร หรือ ส่วนประกอบของอาหาร มีองค์ประกอบ และ โครงสร้าง รวมทั้งรูปแบบของอาหาร ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ “ผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และ กลไกการดูดซึมเข้าร่างกาย หรือ Metabolism

More »