The Latest Articles

The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Data Driven Education… ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยข้อมูล #ReDucation

ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อหนีระบบการศึกษาแบบโรงงานผลิตแรงงาน ที่พยายามจัดการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมและประสบการณ์อย่างเท่าเทียม ทั้งๆ ที่ผู้เรียนหนึ่งแสนคนยังหาความเหมือนกัน หรือ เท่ากันเพียงบางด้านยังแทบไม่ได้เลย… แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นความผิดของใคร เพราะเท่าที่ทำกันมาก็ถือว่าดีที่สุดตามยุคตามสมัยมาตลอด จนกระทั่งมาถึงยุคการศึกษาที่เราสามารถพึ่งพา “ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะคน หรือ Personalized Data” ที่ได้จากวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Technology อย่างในปัจจุบัน… ซึ่งจะเป็นยุคแรกที่จะทำให้ Personalized Learning มีความเป็นไปได้ที่สุด

More »

Evil Twin… ปล้นออนไลน์ #CyberSecurityAwareness

อาชญากรรมทางไซเบอร์ก็เหมือนกับอาชกรรมอื่นที่อาชญกรมุ่งเป้าทรัพย์สินเป็นหลัก ส่วนการมุ่งเป้าชีวิตเหยื่อตั้งแต่ต้นก็คงมีแต่อาชญากรจิตวิปลาสที่หาความสุขจากความเจ็บความตายของผู้อื่นเท่านั้นที่คุกคามชีวิตและลมหายใจของเหยื่อ… อาชกรรมทางไซเบอร์จึงก่อเหตุด้วยการมุ่งเป้าที่ข้อมูล และ ทรัพย์สินดิจิทัลของเหยื่อ ซึ่งทุกคนพกไปไหนมาไหนติดตัวทั้งสมาร์โฟน รวมทั้งของเล่นดิจิทัลมากมายที่หลายคนชื่นชอบ… ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบางเครือข่ายแทบจะตลอดเวลา และ คนส่วนใหญ่ชื่นชอบการใช้ “เครือข่ายไวไฟสาธารณะ” ที่ส่วนใหญ่กลายเป็นของฟรี ของถูก และ ของแถมตามพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ที่สามารถเกี่ยวสัญญาณใช้อินเตอร์ได้ฟรี… ซึ่งถ้าดวงซวยไปเกี่ยวเอาเครือข่ายไวไฟของอาชญากรรมออนไลน์กลุ่ม Evil Twin หรือ Honeypot เข้าเพราะคิดว่าเป็นไวไฟฟรีที่เชื่อถือได้ และ เคยใช้งานประจำ… ทรัพย์สิน และ ข้อมูล กับ รูปแบบการใช้งานมือถือกับบริการออนไลน์สารพัด ก็มีสิทธิ์ถูกปล้นไปง่ายๆ โดยไม่ทันจะรู้ตัว

More »

Mentoring Capability… คุณสมบัติและความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง #SkillfulHumanResources

การสอนงาน และ การเตรียมทรัพยากรบุคคลขององค์กรส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ “ระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring System” เป็นส่วนใหญ่… ซึ่งเป็นรูปแบบการเตรียมคนที่ “พี่เลี้ยง หรือ Mentor” จะเข้าไปช่วยเตรียมทักษะ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับ “ผู้รับการดูแล หรือ น้องเลี้ยง หรือ Mentee” อย่างใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการสอนงาน และ เตรียมความสามารถให้ Mentee แบบตัวต่อตัวด้วย

More »

Myers–Briggs Type Indicator… รูปแบบพฤติกรรมแห่งบุคคลิกภาพ MBTI #SelfInsight

ท่านที่เคยเรียนจิตวิทยาพื้นฐานมาก่อนคงจะเคยได้ยินชื่อ ศาสตราจารย์ Carl Jung รวมทั้งแนวคิด Jungian Cognitive Functions ที่นักจิตวิทยารุ่นต่อมาได้นำใช้โดยปรับแต่ง Psychological Types หรือ แบบแผนทางจิตวิทยา ที่ Carl Jung ใช้อธิบายแยกประเภทของบุคลิกภาพ หรือ Personality Type ภายใต้ความเชื่อของแนวคิดเรื่อง Collective Unconscious ที่ศาสตราจารย์ Carl Jung อธิบายว่า… มนุษย์มีจิตไร้สำนึกบางอย่างร่วมกัน มีสัญชาติญาณบางอย่างในการรับรู้ ตีความ และหรือ ให้ความหมายต่อโลกในทำนองเดียวกัน… โดยแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกร่วมนี้เองที่ทำให้ศาสตราจารย์ Carl Jung ได้เสนอแนวคิด “Theory Of Archetypes หรือ ทฤษฎีแม่แบบทางบุคลิกภาพ” โดยลงไปศึกษาจิตไร้สำนึกร่วมของมนุษย์ จนได้แม่แบบทางบุคลิกภาพมา 4 ประเภท คือ Persona หรือ หน้าตาท่าทาง… Shadow หรือ สัญชาตญาณ หรือ ตัวตนที่ซุกซ่อนไว้…  Anima/Animus หรือ เพศสภาวะทางจิตวิทยาในตัว และ The Self หรือ ตัวตน

More »

May It Be ~ Enya #เพลงดังฟังประจำ

May It Be เป็นเพลงแนว Modern Celtic ของนักร้องนักดนตรี และ กวีเขียนเพลงชาว Irish ชื่อ Enya Patricia Brennan หรือ Enya ซึ่ง Enya และ Roma Ryan กับ Nicky Ryan ร่วมกันทำเพลงนี้ให้ Peter Jackson เพื่อใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนต์ไตรภาคชุด The Lord of the Rings ภาคแรก ตอน The Fellowship of the Ring ซึ่งเพลงนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ปี 2002 ด้วย

More »

Develop and Launch a Digital Transformation Strategy… การพัฒนาและนำใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล #DigitalTranformationStrategy

Brigitte King ในฐานะ Chief Digital Officer ของ Colgate-Palmolive ได้แบ่งปันแนวทางการพัฒนาและนำใช้กลยุทธ์การทำ Digital Tranformation ซึ่งขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเก่าแก่ที่มีพนักงานกว่า 30,000 คน และ มีสาขาอยู่ทั่วโลกไปสู่งองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลได้อย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อย… ซึ่ง CDO สาวจาก Colgate-Palmolive แนะนำว่า… ต้องเริ่มต้นที่ความหมายและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างที่ต้องการก่อน ซึ่งนิยาม ความหมาย และ ขอบเขตของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน

More »

Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

Dalio’s 5 Step Process for VESPA Mindset

เหตุผลข้อเดียวที่คนเราต้องเรียนก็คือ เราไม่รู้… ทั้งไม่รู้เพราะเพิ่งเกิดมาบนโลกไม่นาน และไม่รู้เพราะอยู่มานานแต่ยังไม่รู้… การผิดพลาดบกพร่องระหว่างเรียนจึงควรได้รับการใส่ใจและประคับประคองจากระบบการศึกษาเพื่อปกป้อง “ความไม่รู้” ให้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม

More »
Kodiak Driver

Kodiak Driver… สิงรถบรรทุก #FutureTransportation

Kodiak Robotics, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Don Burnette และ Paz Eshel มุ่งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีอิสระเพื่อกิจการขนส่งสินค้า ซึ่งนอกจากจะมีบริการ The Kodiak Driver สำหรับ “สิง” รถบรรทุกโดยไม่ต้องมีคนนั่งไปเป็นเพื่อนแล้ว… ยังมีโซลูชั่น Kodiak OnTime และ Kodiak OnCall ซึ่งเป็นบริการที่ทำให้ Kodiak Driver มีคุณค่าในระบบนิเวศทางธุรกิจ… โดยไม่ต้องรอใครมาให้ราคา

More »
Impostor Syndrome

Impostor Syndrome… คับข้องสงสัยในตนเอง #SelfInsight

The Impostor Phenomenon ในวารสาร The International Journal of Behavioral Science ได้เปิดประเด็นเรื่อง “ผลกระทบทางจิตใจ” จากทัศนคติและมุมมองต่อตนเองของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อเบื้องลึกต่อตัวเองว่า… ฉันไม่เก่งพอ ไม่ดีพอ ไม่ฉลาดพอ ความรู้น้อย ทักษะต่ำ ขี้เหร่ อ้วนดำต่ำจน และอะไรอื่นอีกสารพัด ที่ทำลายความเชื่อมั่นส่วนตนจนกลายเป็นทุกข์ร้อนเคร่งเครียดในชีวิต

More »

แผนและแนวทางการรับมือกับ PM2.5 ฤดูใหม่ 2020-2021 #FridaysForFuture

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการถอดบทเรียนและทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 12 ข้อ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเชิงรุก

More »
Business Idea

แนวทางการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ… ฉบับย่อ #Saturday SME

การทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน “จุดแข็ง” ของธุรกิจและต้องไม่คาดเดาตัวเลขหรือข้อมูลโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง… โดยส่วนตัวเคยเห็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ติดต่อขอปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME ที่เดินบัญชีกับธนาคารอย่างมีวินัยมามาก ซึ่งหลายกรณีธนาคารจะทำแผนธุรกิจ โดยคิดค่าใช้จ่ายเหมาๆ รวมๆ หลายอย่าง และหักเงินจากยอดอนุมัติก็มีบ่อย

More »
TUSimple

TUSimple… Level 4 Self-Driving Trucks #FutureTransportation

ในบรรดาผู้ประกอบการที่กำลังค้นคว้าและทดสอบพาหนะไร้คนขับเพื่อช่วงชิงโอกาสเข้าตลาดก่อนคนอื่นนั้น ก็ปรากฎชื่อ TUSimple ซึ่งมุ่งมั่นกับพันธมิตรอย่างโรงงานประกอบตัวถังรถบรรทุกยักษ์ใหญ่ชื่อ Navistar และเครือข่ายขนส่งระดับโลกอย่าง UPS ออกมาประกาศความพร้อมที่จะนำรถบรรทุกไร้คนขับ หรือ Self-Driving Trucks Level 4 ลงถนนในเร็ววันนี้

More »
play it village

Natural Learning… การเรียนรู้โดยธรรมชาติ

ปรัชญาการสอนแบบวอลดอร์ฟ จึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ธรรมชาติของเด็ก หรือ Natural Childhood และ ภาวะกึ่งฝัน หรือ Dreamy Stated ที่มีอยู่ในวัยเด็ก และให้การศึกษาจะทำหน้าที่ปลุกให้เด็กค่อยๆ ตื่นขึ้นมาในโลก หาวิธีเชื่อมโยงเด็กสู่โลกที่เขาได้ลงมาเกิด ครูยังต้องใส่ใจในการเตรียมสิ่งแวดล้อม สถานที่ อาคาร ห้องเรียน บริเวณสวน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และของเล่นที่เด็กเล่น ให้เด็กสามารถเชื่อมโยงที่มาที่ไปในธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังธรรมชาติของโลกคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

More »